SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 4-08, fört vid styrelsemöte 21 febr. -08,
Roland Larssons firma: Amplus Medical Marketing AB, Göteborgsvägen 88, Sävedalen

Närvarande:
Gerty Steffenburg-Nordenström
Lars-Erik Johansson
Marie Torgerson
Lena Petri
Ann-Christin Lundström
Karin Svensson
Roland Larsson
Marlene Solberg
Åsa Lundström
Kerstin Svensson

Frånvarande:
Lars Bjerkenius

Mötet hade bjudit in Peo Grenholm för att få bemöta hans kritik på årsmötet. Det diskuterades en hel del under lugna former och vi avslutade samtalet med gemensam fika.

§ 27 Mötets öppnande
§ 28 Godkännande av dagordningen
§ 29 Föregående mötesprotokoll
§ 30 Kassa rapport
§ 31 Skrivelser in och ut
§ 32 Föreningsetik
§ 33 My Dog
§ 34 Aktiviteter
§ 35 PN
§ 36 Förrådslokal
§ 37 SKK- länsklubbarnas anmälningsavgifter
§ 38 Övriga frågor
§ 39 Mötet avslutas

§ 27 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 28 Godkännande av dagordningen
Föreliggande Dagordning godkändes

§ 29 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 30 Kassa rapport
Kassan redovisades
Krediten sägs upp
Nore o Monicas present redovisades
Anm avg Gbg utst.
Anm klippkurs
Aktiviteter MH 5st
Bruksläger har kommit in en del intäkter
Övrigt:
Roland får en låda kaffe två gånger om året för hyran av lokalen.

§ 31 Skrivelser in och ut
Från södra 2 st
Från Norra
Ewa Forshult är intresserad av att sköta monter och rasparad på My Dog.
Önskan om information av årsmötets propositioner och motioner på SPK:s hemsida samt en manual om föreningen på hemsidan och i Pudelnytt, från Susanne.
Förfrågan från domare Lisbet C Liljekvist som vill utöka sitt ras register med pudel, mötet tillstyrkte
Skk- 18 st nya raser 2007
Dansk KK – Cert till alla färger. Hund som är Champion i ett FCI land blir DKCH med ett Cert i Danmark.

§ 32 Föreningsetik
a) Påminnelse om att styrelsemötet är ett slutet rum. Man ska kunna lita på varandra.
b) Tänka på att man representerar styrelsen inne på forumet.
c) Milersättningen
d) Ett ex av boken Föreningsteknik finns med på mötet. Anki Lundström tog den.

§ 33 My Dog
Ewa Forshult tar gärna hand om montern och ser till att den blir bra.

§ 34 Aktiviteter
Det kommer att behövas 4 st parkeringsvakter till utställningen i Gbg.
Utställnings kommitten kollar om elverk.
Marlene kollar med Nore om kafeterian på Tjolöholm.
Pm.et skickar Roland till Gerty.
Lars gör kataloger.
Klippkurser- lokal är bokad och klar. Någon får ta ansvar för nyckel förtäring osv.
Presentkort för BIS hundar blir en anmälningsavgift till utställning som ska utnyttjas inom ett år.
Lena P har handlerkurs i Stenungsund 26/4 kl.11.00 kostnad 20:- Anmälan till Lena P.
Marlene informerar att utställnings kommitten önskar ha en arbetsgrupp som kan hjälpa till.
Rosetterna fixar Majvi. Anki Hult säljer rosetter i lotteriet.
Utställnings kommitten vill ha möte i samband med styrelsemötet inför utställningarna.
Majvi kollar med Monika vad som finns.(priser osv)

§ 35 PN
Domar presentation till Pudelnytt skriver Anki

§ 36 Förrådslokal
Kerstin kanske kan fixa förrådslokal. Inventarie lista bör ordnas

§ 37 SKK- länsklubbarnas anmälningsavgifter
Länsklubbarna höjer anmälningsavgiften. Nåt till PF? Vi kanske bör höja

§ 38 Övriga frågor
A) Marlene undrar om entré till utställningarna. Kollar nu först om parkeringsavgiften på Gbg utställningen.
Trycka ny logga? Gerty tar prisuppgift och Marie Marie undrar om sponsor till utställningar, vi kan fråga i djuraffärer, allt utom mat, Marie gör en koll.
B) Nästa möte den 1 april kl. 19.00 hos Roland

§ 39 Mötet avslutas
Gerty avlutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras

Marie Torgerson

Gerty Steffenburg-Nordenström

Sekrt.

Ordf.