SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNING

Protokoll 1 -08 fört vid Konstituerande styrelsemöte

08-02-09

Studiefrämjandet Falkgatan 7 Göteborg

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström Roland Larsson

Lars-Erik Johansson

Nore Fredriksson

Lars Bjerkenius

Marie Torgerson

Lena Petri

Anki Lundström

Kerstin Johansson

Marlene Sohlberg

Karin Svensson 

Åsa Lundström

 

 

 

§ 1  Mötets öppnande

§ 2  Godkännande av dagordningen

§ 3  Styrelsens konstituerande

§ 4 Tecknande av firma

§ 5  Delegater till PF ev.

§ 6  Bruksläger på Tånga hed

§ 7  Övriga frågor

§ 8  Nästa styrelsemöte

§ 9  Mötets avslutande

 

§ 1  Mötets öppnande

 

 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna

 

§ 2  Godkännande av dagordningen

 

 Dagordningen godkändes

 

§ 3  Styrelsens konstituerande

Till styrelsens:

a)vice ordförande valdes Lars-Erik Johansson

b)sekreterare valdes Marie Torgerson

c)kassör valdes Kerstin Johansson

d)utställningsansvarig valdes Gerty Steffenburg-Nordenström tillsammans med utställnings kommittén

Kommittén består av:Marlene Sohlberg sammankallande

Marita Simring

Mayvi Johansson

Helene Carledal

e)utbildningsansvarig valdes Lars-Erik Johansson och

lydnadsansvarig valdes Anne–Katrine Lundström

f)ansvarig för hemsidan valdes Roland Larsson

g)ansvarig för Pudelnytt valdes Anki Lundström

h)till klubbmästare valdes Lena Petri och

vice Marlene Sohlberg

 

 

 

§ 4 Tecknande av firma

Länsförsäkringar banks konto tecknas av Ordförande Gerty Steffenburg- Nordenström Och Kassör Kerstin Johansson gemensamt, postgiro och bankgiro tecknas av ordförande och kassör gemensamt eller var för sig.

Nore säger upp krediten på postgirot. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

§ 5  Delegater till PF ev.

 

 Till att delta i PF valdes som ordinarie :

- Gerty Steffenburg-Nordenström

- Marlene Solberg

- Lena Petri

- Marita Simring

- Alexandra Staedler ej tillfrågad

 

 Som suppleanter valdes:

- Åsa Lundström

- Mona Plånborg Grenholm ej tillfrågad

- Karin Svensson

- Anki Lundström

- Kerstin Johansson

 

§ 6  Bruksläger på Tånga hed

Det har kommit in 60% anmälningar. Lars-Erik Johansson håller i ekonomin tillsammans med Roland Larsson som ansvarig.

 

  

§ 7  Övriga frågor

Att skriva rent kritiker har följande personer anmält sitt intresse:

Susan Andersson

Karin Svensson

Birgitta Henström

Anki Hult

Gerty Steffenburg-Nordenström

Lena Petri tar hand om informationen och delegera ut arbetet

Lars-Erik Johansson tar kontakt med Irish Soft Coated WheatenTerrier klubben angående Gerard kursen, Marie skickar adress till honom.

 

§ 8  Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir den 21/2 kl. 19.00 hos Roland Larsson

 

 

§ 9  Mötets avslutande

 

 Ordförande avslutade mötet och hälsade än en gång alla välkomna till Styrelsen och ett nytt

Pudel år.

 

 

Vid protokollet: Justeras:

 

 

 

 

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
sekrt. Ordf.