SVENSKA PUDELKLUBBEN VÄSTRA AVDELNINGEN

Protokoll 2-08, fört vid styrelsemöte 9 febr. -08,

Studiefrämjandets lokal Falkgatan 7 Göteborg

 

 

Närvarande: Frånvarande:

Gerty Steffenburg-Nordenström Roland Larsson
Lars-Erik Johansson
Marie Torgerson
Lena Petri
Ann-Christin Lundström

Nore Fredriksson

Lars Bjerkenius

14 Mötets öppnande

15 Godkännande av dagordningen

16 Föregående mötesprotokoll

17 Mötet avslutas

 

14 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna

15 Godkännande av dagordningen

Föreliggande Dagordning godkändes

16 Föregående mötesprotokoll

Var inte klart

Övriga frågor:

fråga årsmötet om namn som kan skriva kritiker

Doris Backe sept. 20 el. 27

Pudelparadiset kommer på utställn. i Gbg.

Susanne Andersson ställer ut tavlor på samma utställn.

15/5 akutsjukvård på hund, studiefräjandet i Gbg. Anki Lundström håller i detta

 

17 Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

 

Vid protokollet: Justeras:

 

Marie Torgerson Gerty Steffenburg-Nordenström
Sekrt. Ordf.