Tillbaka

Protokoll nr 3-2007 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum:  Hässleholmsgården, Hässleholm, tisdagen den 27 mars 2007

 

 

Närvarande: Ordförande   Jan-Erik Bång

V ordförande Gunnel Edin 

                                             Sekreterare   Monika Lorentzon

                                              Ledamöter    Anita Sjöhol

                                                                  Angelica Green                  

                                                                  Anja Ekberg                       

                                             Suppleant      Katarina Ohlsson               

                                             Kassör          Karin Dahl   

Fd sekreteraren Lena Tellberg närvarande under behandlingen   av §4

 

Protokollet innehåller   §§1-13.

                                                              

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat,

En presentation av mötesdeltagarna gjordes eftersom det fanns nya ledamöter.

 

§2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

                                           

§3.                                                                                 

Utdelning av agilitypris

Eftersom vinnaren av agilitypriset inte var närvarande lovade Anita Sjöholm att ombesörja överlämnandet

vid ett senare tillfälle.

                                                                

§4

Genomgång av stämmohandlingarna

Samtliga stämmodelegater var inbjudna till dagens styrelsemöte. Tyvärrhade bara Lena Tellberg och J-E Bång

möjlighet att deltaga.

Efter styrelsens genomgång av stämmohandlingarna beslöts att ge delegaterna förtroende fatta beslut

i de olika ärenden med hänsyn till förslag och synpunkter som framkommer.

                                                              

§5

Föregående mötes protokoll

Protokoll 2-2007 godkändes och lades till handlingarna. Beslöts att Anita Sjöholm skulle

ansvara för att föredragshållaren blev hämtad och lämnad till genetikkursen i Hallaröds skola.

 

§6 Skrivelser

                 a. Protokoll från CS och avdelningarna mailas ut till södras styrelseledamöter

                 b. Skrivelser från CS J-E Bång meddelade att endast namn på styrelseledamöter

                     får finnas i den version av protokollet som läggs på webben. Sekreteraren ansvarar för detta.

                 c. Skrivelser från SKK förelåg inte 

                 d. Övriga skrivelser - inga övriga skrivelser.

 

§7 Avgifter för ungdomar

Beslöts att ungdomar skall betala fullt pris på klippkurser o d.

                     

§8

Rasparaden i Kristianstad 2-3 juni 2007

Beslöts att J-E Bång meddelar arrangören att Pudelklubben vill deltaga och frågan tas upp

detaljerat vid nästa styrelsemöte.

 

§9 Utställningsfrågor

Angelica Green fick i uppdrag att ta fram förslag på nya utställningstält till nästa styrelsemöte.

Karin Dahl framförde önskemål om att nummerlapparna för utställningarna skall skickas till henne.

Beslöts att Anja Ekberg och Katarina Olsson arrangerar genomgång av utställningsarrangemang.

Anita Sjöholm är ansvarig för inofficiella utställningar .

 

XXX är ansvarig för sammanställning av anmälningarna till de officiella utställningarna

                                                                                      

Organisationen runt utställningsmaterialet diskuterades och det beslöts att materialet bör finnas i Skåne.

J-E Bång diskuterar med kollegor på stämman och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

 

Anja Ekberg fick i uppdrag att hämta ut Pudelböckerna från tryckeriet i Karlskrona.

Frågan om hur dessa ska skickas ut tas upp på stämman.

 

J-E Bång fick i uppdrag att undersöka om Q-poolen var bokad till utställningen i oktober.

§10 PudelNytt

Det beslöts att Lena Tellberg skriver artikel om klippkurs .

 

§11

Ekonomiska frågor och övriga frågor

Karin Dahl meddelar att ekonomin är fortsatt god.

Beslut togs att Karin Dahl har rätt att flytta föreningens medel från Färs&Frosta  Sparbank till

Swedbank i Ryssby

.

Priser diskuterades och det beslöts att handdukar och tröjor skall användas även i fortsättningen.

Beslut togs också att köpa in 10 st funktionärsjackor (Kr 200:-/st) i olika storlekar.

Gunnel Edin fick i uppdrag att köpa in 50 st klipphäften.

Överblivna DVD från Pudelnationalen skall säljas snarast.

 

Det beslöts att en officiell lydnadstävling ska arrangeras nästa år på Pudelns Dag

(sista söndagen i augusti 2008).

Lydnadskommittén bör bestå av två personer och Niklas Warntoft bör tillfrågas.

§12

Nästa styrelsemöte

Hålls den 8:e maj 2007 kl 18.00, Hässleholmsgården i Hässleholm .

 

§13.

Avslutning

J-E Bång tackade de närvarande för deras intresse och förklarade

mötet avslutat.

 

JUSTERAS                                                                  VID PROTOKOLLET

 

Jan-Erik Bång                                                                 Monika Lorentzon

Ordförande                                                                    Sekreterare