Tillbaka

Protokoll nr 2-2007 fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för

Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

 

Plats och tid:   Betelkyrkan, Höör söndag 11 februari, 2007

 

Närvarande:    Ordförande            Jan-Erik Bång   

                      V ordförande             Gunnel Edin

                                 Kassör            Karin Dahl  

                            Ledamöter            Angelica Green   

                                                        Anja Ekberg   

                                                        Anita Sjöholm

                             Suppleant             Katarina Olsson

Adjungerad: sekreterare vid mötet    Lena Tellberg

Anmält förhinder.                            Monika Lorentzon

                                                         Niklas Warntoft     

Protokollet innehåller §§1-7.

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna välkomna och förklarade

mötet öppnat.  

§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§3

Presentation av styrelseledamöterna

Beslöts att presentationen görs vid nästa styrelsemöte eftersom de nyvalda

ledamöterna inte var närvarande.

§4

Firmatecknare

Beslöts att återta Annika Kronbergs rätt som firmatecknare eftersom hon inte

längre är kassör.

Beslöts att Jan-Erik Bång och Karin Dahl var för sig tecknar Svenska

Pudelklubbens södra avdelnings Postgirokonto 43 65 01-1 samt

föreningskontot i Färs och Frosta Sparbank konto nr xxxxxxxxxxx

Beslöts att Jan-Erik Bång och Karin Dahl gemensamt tecknar avdelningens

kapitalkonto i Färs och Frosta Sparbank konto nr xxxxxxxxxxxxx

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§5

Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§6

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 27 mars 2007, kl 18.00 på Hässleholmsgården, Hässleholm.

§7

Mötesavslutning

Ordförande Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat.

JUSTERAS         VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Lena Tellberg

Ordförande         Sekreterare vid mötet