tillbaka

Protokoll nr 19-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Telefonmöte, onsdagen den 11 november 2009

Närvarande:

Ordförande

 

    Fredrik Nilsson
 

Ledamöter

 
    Doris Backe
Lene Strandvad
Anita Sjöholm
Lena Emmertz

Gunnel Edin
 

Suppleanter

 
    Marika Tevin
Magnus Backstig
 

Anmälda förhinder

 
    Frida Emmertz
     
    Protokollet innehåller:
§ 202-214
 

§202
Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§203
Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.

§204
Val av justeringsman
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnel Edin och Lene Strandvad.

§205
Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 15.
§161. Julsida till almanackan blir ej genomförbart.
§162 Fredrik har åter haft kontakt med domare xxxxxxxxxxxxxx som ej skickat sitt kontrakt inför domaruppdraget på The Swedish Poodle Show. Lovat skicka det.
Protokoll nr 16.
§173 j, k och p påminnelse till CS , detta togs upp på ordförandekonferensen

j)                                       blankett skulle tas fram för motioner så att dessa skrivs på ett korrekt sätt

k)                                     katalog för PC/uppdraget hos CS

p)                   kostnad för rosetter/CS kollar betr gemensam logga för att minimera  kostn.

§175. Påminner åter om att var och en gör en presentation av sig själv att sätta på södras hemsida.
Protokoll nr 17.
§183. Ras specialklubbsträff. xxxxxxxxxxxxx är anmälda och går på träffen.
§185. Malmö valp. Intensiv rundringning och förfrågan hos medlemmar men endast en person kunde ställa upp och arbeta i monter för SPK den dagen. Inställdes.
Protokoll nr 18. Lades till handlingarna.

§206
Ekonomi
Ekonomin fortfarande god.

§207
Inkomna skrivelser
Påminnelse betr SRD, protokoll norra nr 7 och protokoll västra nr 8 lades till handlingarna.
Brev från xxxxxxxxxx till handlingarna, väntar på svar efter möte.
Förslag på personer som ev kan tilldelas förtjänsttecken ska vara inskickat senast 31/12-09. Alla funderar, bordlades till nästa möte.  

§208
Almanackan
Alla annonserna sålda. Tyvärr några medlemmar som inte har betalt än. De plockas bort om betalning ej sker.

§209
Årsmöte 2010
Lokal bokad i Betelkyrkan Höör 100214 kl 14.00. Anita sätter in på hemsidan och xxxxxxxx är tillfrågad om att vara ordförande på årsmötet och har tackat ja.

§210
Rosett/gåva för titelmottagare under året
Diskussion kring alternativ då det höga priset på fjolårets rosetter inte går att försvara. Annat alternativ bestämdes: Diplom med rosett. Anmälan till Lene.

§211

Kommitteerna

                     Informationskommitten – inget nytt

Utställningskommitten – alla ska betala innan utställningen, även utländska utställare. IBANnr kostnad bakas delvis in i priset. xxxxxxxxxxxx lovat ta hand om fotografering + sätta in resultat på hemsidan.

Kommitten för arbetande pudlar – inget nytt

Uppfödarkommitten – inget nytt

Kommitten för pudelns dag  - inget nytt 

Kommitten för pudelvård – kursen är igång med fem deltagare.

§212
Övriga ärenden
xxxxxxxxx har inte fått in 2010 års utställningar till hemsidan. Ordnas av Doris.

§ 213
Nästa möte.
Fysiskt möte då almanackor ska distribueras. Bestäms när Fredrik vet tryckdatum.

§ 214
Möte avslutas
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

Vid protokollet:

Doris Backe

Protokollförare

Justeras:

Fredrik Nilsson

Gunnel Edin Lene Strandvad

Ordföranden