tillbaka

Protokoll nr 13-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Telefonmöte, 29 juli 2009

Närvarande:

Ordförande

 

    Fredrik Nilsson
 

Ledamöter

 
    Lena Emmertz
Anita Sjöholm
Doris Backe

Lene Strandvad
 

Suppleanter

 
    Magnus Backstig
Marika Tevin
 

Anmälda förhinder

 
    Frida Emmertz
     
    Protokollet innehåller: § 131-143.
 

§131
Mötets öppnande
Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§132
Godkännande av dagordningen
Tillägg-Nästa möte

§133
Val av justeringsman
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lena Emmertz och Lene Strandvad.

§ 134
Doris Backe och Fredrik Nilsson tittar på nya datum till utställningar 2012

§ 135
Skänkta priser från xxxxxxxxxxxxx mottas tacksamt. Doris Backe ska kontaktar dottern, xxxxxxxxx

§ 136
Värdecheckar ska utföras till de som frivilligt ställer upp och hjälper till i klubben, dessa värdecheckar ska kunna användas vid våra aktiviteter.

§ 137
Frida Emmertz ska tillfrågas av Doris Backe angående priserna till Ronneby.

§ 138
Beslutas att Anita Sjöholm köper in material till Lydnadstävlingarna.

§ 139
Beslut: Godkännande av rabatter på MH-beskrivning.
50 kr rabatt om en uppfödare anmäler 3 valpar ur samma kull att delta på samma MH-beskrivnings tillfälle.

§ 140
Erbjudande från xxxxxxx av lokaler i Vägasked till ändamål som klippkurser, lydnadkurser och dylikt. xxxxxxx kommer tillfrågas närmre om detta av Marika Tevin och Anita Sjöholm.

§ 141
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

§ 142
Nästa möte.
Telefonmöte 11 augusti 2009 kl. 19.00

§ 143
Möte avslutas
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

Vid protokollet:

Marika Tevin

Protokollförare

Justeras:

Fredrik Nilsson

Lena Emmertz Lene Strandvad

Ordföranden