Tillbaka

 

Protokoll nr 1-2007 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska

Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum: Hässleholmsgården, Hässleholm, tisdag den 16 januari 2007

 

 

Närvarande:    Ordförande        Jan-Erik Bång

                         V ordförande     Christel Tevin

                         Sekreterare        Lena Tellberg

                         Ledamöter         Anita Sjöholm   

                                                  Gunnel Edin

                                                  Anja Ekberg   

                         Suppleanter        Katarina Ohlsson

                                                    Mona Hermansson

                                                  Karin Dahl

                          Kassör             Annika Kronberg

Meddelat förhinder:   Ledamot   Angelica Green  

 Protokollet innehåller §§1-12 .               

 
 

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna och kassören välkomna

och förklarade mötet öppnat.

 

§2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

 

§3

Föregående mötes protokoll

Protokoll 8-2006 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

 

 

§4

Årsmötesfrågor

Listan för årsmötet gick igenom av Jan-Erik Bång och konstaterades att

alla handlingarna förutom den ekonomiska redovisningen var klara för

tryckning sista veckan i januari. Jan-Erik Bång meddelade att xxxxxx

åtagit sig att vara mötesordförande och beslöts att Lena Tellberg är

sekreterare vid årsmötet. Vandringspriser till bruks och agility är beställda

av Angelica Green och beräknad levereras är före årsmötet.

 

 

Tre motioner har inkommit till årsmötet;

 

motion från xxxxxxxx och xxxxxxxx angående det nya hälsoprogrammet,

styrelsen avstyrker motionen och föreslår årsmötet att avslå motionen,

 

motion från xxxxxxx angående utdelande av svenskt certifikat, styrelsen

tillstyrker motionen och föreslår årsmötet att bifalla motionen,

 

motion från xxxxxxxx angående Patella luxation, styrelsen tillstyrker motionen

och föreslår mötet att bifalla motionen.

 

 

§5

Skrivelser

                                 •  protokoll 9-06 från västra avd. och protokoll 7-06 och 8-06 från norra avd.

                                 •  skrivelser från CS; medlemsstatistik 2006-12-31

                                 •  övriga: Årets Bruks- och Agilitylistor och lista    

                                    Waldemars aktivitetspris från Lena Jernberg

                                  •  mail från xxxxxxx angående föreläsning i färggenetik

§6

Utställningsfrågor

Inget att rapportera.   

§7

Pudelnytt

Lena Tellberg meddelar att sista dag för PN1-2007 är 1 februari och att hon

skickar in material och uppgifter på nya styrelsen efter årsmötet till

Ewa Öhman och CS och också delegater till PF till CS.

§8

Rapporter

•  medlemsstatistik: från 2006-12-31, södra avdelningen har den störstaökningen,

56 nya medlemmar av alla avdelningar.

§9

Ekonomiska frågor

Annika Kronberg meddelar att ekonomin är fortsatt god och att 2006 års

resultat i stort sett överensstämmer med budget för 2006.

§10

Övriga frågor och ärenden

Jan-Erik Bång meddelar att xxxxxx som är Hedersledamot i SPK fyller 75 år.

Beslöts att uppvakta henne med gåva på årsmötet.

§11

Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir tisdagen den 11 februari 2007 direkt efter årsmötet i

Betelkyrkan, Höör.

§12

Avslutning

Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat och

tackade för visat intresse.

 

 

JUSTERAS         VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Lena Tellberg

Ordförande         Sekreterare