Tillbaka

 

 

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte

söndagen den 11 februari 2007, Betelkyrkan, Höör.

 

Närvarande: 50 st röstberättigade medlemmar enl. bifogad röstlängd

 

 

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2

Röstlängd

Röstlängden fastställdes.

 

§ 3

Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§ 4

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Svenne Persson.

 

§ 5

Anmälan om protokollförare

Till protokollförare för årsmötet har styrelsen anmält Lena Tellberg.

 

§ 6

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Dan Andersson och Linda Isgren.

§ 7

Beslut om närvaro- och yttranderätt

Konstaterades att inga övriga personer fanns närvarande.

§ 8

Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns behörigt utlyst.

 

§ 9

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Ovanstående gicks igenom och diskuterades.

 

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning

Ovanstående handlingar fastställdes och lades till handlingarna. Beslöts att årets förlust på 512 kr

balanseras i ny räkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 12

Beslut om verksamhetsplan för 2007

Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. Punkten Utställningar 2005 ändras till Utställningar

2006 (rättades i orginalet efter att det upptäckts vid tryckningen). Beslöts att fastställa styrelsens förslag

till verksamhetsplan, varefter den lades till handlingarna.

§ 13

Beslut om budget för 2006

Förslag till budget gicks igenom, diskuterades och beslöts enligt styrelsens förslag.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

Beslöts att styrelsens sammansättning i fortsättningen skall vara sju ordinarie samt två suppleanter.

§ 15

Val

Beslöts att välja följande ledamöter till styrelse och revisorer:

                                                       Mandattid

Vice ordförande   Gunnel Edin          nyval   2 år   

Sekreterare     Monika Lorentzon     nyval   2 år

Kassör     Karin Dahl                       nyval   2 år

Suppleant     Katarina Olsson           omval   2 år

Suppleant     Niklas Warntoft           fyllnadsval   1 år

Revisor     Kicki Nielsen                  nyval   1 år

Revisor     Sven Persson                  omval   1 år

Revisorsuppleant   Anki Nilsson       omval   1 år

Revisorsuppleant   Ulla Olsson         omval   1 å

Suppleanten Katarina Olssons mandat till 2008 avslutades pga. att det beslutades att styrelsen bara

ska ha två suppleanter och hon omvaldes på 2 år på nytt mandat.

Beslöts att välja Mikael Nilsson som rösträknare för nedanstående val pga. av jäv för Linda Isgren.

Val av delegater till Pudelfullmäktige

Som delegater till Pudelfullmäktige efter sluten omröstning, frånsett Jan-Erik Bång, valdes:

Jan-Erik Bång, enhälligt

Lena Tellberg, 31 röster

Barbro Larsson, 29 röster

Mona Hermansson, 28 röster

Kicki Nielsen, 25 röster

Lotta Sandell, 25 röster

 

Val av suppleanter till Pudelfullmäktige

Som suppleanter till delegater för Pudelfullmäktige efter sluten omröstning valdes:

 

Suppleant 1: Linda Isgren

Suppleant 2: Charlotte Wollmér (Toth)

Suppleant 3: Susannne Johansson

Suppleant 4: Göran Blohm

Suppleant 5: Gunnel Edin

Suppleant 6: Anders Rosell

Lena Tellberg meddelade att Pudelfullmäktige 2007 hålls i Stockholm 31 mars-1 april och påpekade också

för suppleanterna vikten av att de verkligen var beredda på sin uppgift att ersätta ordinarie delegater vid behov.

Valberedning för nästa års valarbete:

Lena Tellberg (sammankallande)

Kicki Nielsen

Christel Tevin

Förberedande valberedning:   

Lena Jönsson (sammankallande) 
Mona Hermansson
Lotta Wollmer

§ 16 Ärenden och motioner

Förelåg motion från XXXXXXX angående utdelande av svenskt certifikat. Mötet beslöt att bifalla motionen.

Förelåg motion från XXXXXXX och XXXXXXX angående nytt hälsoprogam för ögonsjukdomar.

Mötet beslöt att bifalla motionen.

Förelåg motion från XXXXXXXXX angående centralregistering hos SKK av patellaundersökningar.

Mötet beslöt att bifalla motionen.

§ 17

Utdelning av vandringspriser mm

De olika vandringspriserna utdelades av Jan-Erik Bång med assistens av Angelica Green, se bilaga

Södra avdelningens championat- och lydnadsprisrosetter tilldelades 9 hundar, se bifogad lista.

SPK:s Förtjänsttecken tilldelades Christel Tevin eftersom hon gjort en utomordentlig god insats för

klubben.

Monika Lorentzon meddelade att hon planerar att instifta ett vandringspris i bruksgrenarna att utdelas

i södra avdelningen.

§ 18

Övriga frågor XXXXXXXX frågade hur långt planeringen av Pudelnationalen 2008 har kommit. Dan Andersson meddelade

att den blir 1-2 juli 2008 och att 3 domare är kontrakterade. Separata certifikat för svar/brun/vit respektive

aprikos/silver för pudel, stor, pudel, mellan och pudel, dvärg kommer att delas ut både på Världsutställningen

och på Pudelnationalen 2008. Mer information kommer att finnas i Pudelnytt 1-2007.

§ 19

Årsmötets avslutande

Avgående styrelsemedlemmarna Christel Tevin, Mona Hermansson och Lena Tellberg avtackades med

gåva och blommor.

Ordförandeklubban överlämnades till ordföranden Jan-Erik Bång som tackade de närvarande för den

fantastiska uppslutningen vid årsmötet och förklarade mötet avslutat.

JUSTERAS:     Svenne Persson            Dan Andersson         Linda Isgren  

                     Ordförande för årsmötet  

VID PROTOKOLLET:

     Lena Tellberg