Tillbaka

Protokoll nr 9 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, tisdagen den 26 maj 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Doris Backe

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

 

Suppleanter

Marika Tevin

Magnus Backstig

Anmält förhinder  


Gunnel Edin

 
    Protokollet innehåller § 88-98.

§88

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§89

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes med tillägget att föregående mötesprotokoll 6 tas nästa möte samt att under övriga frågor tas frågan ang. jäv upp.

§90

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Doris Backe och Lene Strandvad

 

§91

Inofficiella utställningen den 21 juni 2009

•  Samling kl. 7.00 för alla i styrelsen exkl. Frida
•  Checklistan
•  Direktmail till uppfödare

§92

Inkomna skrivelser

•  CS- Ordf.konferans
o    Ordföranden måste åka för att ersättning från CS ska utgå. Lene anmäler Fredrik samt ev. en till (Doris).
•  CS- Inbj seminarium utst.ansv.
o    Endast aktuellt för SPK, CS skickar representant? Lene skickar frågan vidare till CS.
•  CS- Utvärdering av SRD
o    Informationen mottagen. Första gången det blir aktuellt är i Ronneby.
•  xxxxxx
o    Fredrik ger feedback.

§93

Almanackan

Ändring av formatet av almanackan p.g.a. dyrare tryckkostnader. Fredrik informerade. Fredrik fortsätter arbetet tillsammans med xxxxxx

§94

Föregående mötesprotokoll nr. 6 & 8

Bordlägges till nästa möte. Alla läser igenom och är förberedda.

§95

Rapport från kommittéerna

Utställningskommittén:

•  Priser bordlägges till kommande möte.

§96

Övriga ärenden

•  Tvåfärgade pudlar
o    Uppföljning, ej godkänd färg, X i SKK:s register.
o    Magnus utformar skrivelse till kommande möte.
•  Förslag hemsidan
o    Positivt med förändring. Fredrik pratar med xxxxxx.
•  Remissvar harmonisering skickad

§97

Nästa möte.

Möte 14 juni, kl. 16.00, hemma hos Doris, Dotebygd.

§ 98

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Doris Backe     Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka