Tillbaka

Protokoll nr 8 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, tisdagen den 12 maj 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

 

Suppleanter

Marika Tevin (ordinarie idag)

Magnus Backstig (ordinarie idag)

Anmält förhinder  

Lena Emmertz
Gunnel Edin
Doris Backe

 
    Protokollet innehåller § 78-87.

§78

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§79

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes med tillägget att föregående mötesprotokoll 6 tas nästa möte samt att under övriga frågor tas frågan ang. jäv upp.

§80

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Marika Tevin och Magnus Backstig.

 

§81

Föregående mötesprotokoll nr. 7

Förtydligande och tillägg av protokoll nr. 7.

•  Totalt antal hundar anmälda justeras till 142 st.
•  Vet. insläpp från 7.30.
•  9.00 startar bedömning i ring 2, ring 1 kl. 9.30
•  Samtliga från styrelsen deltar
•  Ansvarig veterinär (se checklista)
•  Lene kollar med Doris ang. priser till lotteri och dragning katalognummer.
•  DVD, Anita kollar med Gunnel
•  Lotter, en extra ring finns (100 lotter) reserv.
•  Presentkort å 100kr till valfri aktivitet i SPKs, kontrollista upprättas, förslaget godtogs.
•  Be ringsekreterarna sammanställa lista över BIS-placeringarna utöver resultatlistan (katalognummer).
•  Vandringspris. Magnus frågar Gunnel om hon kan hämta de vandringspriser som finns hos xxxxx. xxxxxxx kontaktas av Magnus.
•  Beslut: Alla vandringspris ska alltid finns hos vandringsprisernas vårdnadshavare (xxxxxxxx). Den som vinner får inteckning i priset samt ett diplom. Alla priser skall finnas med vid utdelningstillfället, styrelsen besörjer detta.
•  Tält ok.

Protokoll nr. 7 slutjusterades.

§82

Utställningen den 17 maj 2009

•  Genomgång av checklistan inför utställningen.
•  Frivillig att hjälpa till, xxxxxxxx.
•  Beslut priser: Till de hundar som vunnit cert, blivit bästa hanhund eller bästa tik tilldelas presentkort. Bästa hane valp och bästa tik valp samt veteran får välja en handduk. DVD/Nyckelring/Bok/Rosett/Pins till CK & HP. Frida förbereder listor över priser.
•  Samling 7.30! Meddela förseningar.
OBS! Signera alltid kritiklapparna när priser utdelas

§83

Inkomna skrivelser

* SKK- Inbjudan valpinstruktörsutb.

Avböjer.

* SKK- Sunda och friska rashundar

Beaktat.

* Handhavande av anmälan för tvåfärgad pudel

Svar erhållit från CS, Fredrik informerade.

§84

Rapport från kommittéerna

Utställningskommittén:

•  Beslut: Släpets papper, Lena kontaktar xxxx. Lena har befogenheter att lösa detta på bästa sätt.
•  Svaret ang. remissen till CS sammanställs av Lene, Frida & Fredrik. Lene ber om uppskov till 20:e maj. Beslut: Gruppen sammanställer och skickar svar utan dragning för styrelsen.

 

 

Kommittén för arbetande pudlar

•  MH, Lyckat, full tecknat!
•  Freestyle. Saknas anmälningar, fortsatt reklam på hemsidan och nyhetsbrevet.
•  Nyhetsbreven är mycket populära!

Kommittén för vardagsvård

•  Beslut: Klippkurs; Priset gäller per person oavsett antal hundar. 

Informationskommittén

•  Magnus sammanställer alla kommittéerna och skickar dem till Anita.
•  Magnus är sammankallande, Anita Sjöholm och xxxxxxxx ingår.

§85

Övriga frågor.

•  Är det jäv när Lena Emmertz justerar mötesprotokoll som vår protokollförare (hennes dotter) Frida Emmertz skrivit. Frida frågar SKK:s föreningskommitté.
•  Kommittéerna presenterar vad som händer i resp. kommitté. En liten text ska presenteras till nästa möte för publicering på hemsidan.

§86

Nästa möte.

Telefonmöte 26 maj, kl. 19.00.

§ 87

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Marika Tevin     Magnus Backstig

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka