Tillbaka

Protokoll nr 6 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Måndag den 23 mars 2009, Sjöbo

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Doris Backe

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

Gunnel Edin

 

Suppleanter

Marika Tevin

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

Lena Emmertz

 
    Protokollet innehåller § 54-69.

§54

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§55

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§56

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Sjöholm och Doris Backe.

 

§57

Föregående mötesprotokoll, 2, 3, 4 och 5.

Mötesprotokoll nr. 2:

Mötesprotokoll nummer två lästes. Ingen erinran.

Mötesprotokoll nr. 3:

Mötesprotokoll nummer tre slutjusterades.

Mötesprotokoll nr. 4:

Uppföljning av mötesprotokoll nummer fyra.

§ 38

•  Fredrik har utsetts till ansvarig för katalog för PC, ej slutfört.
•  Utställningskommittén; xxxxxx och xxxxxx har ännu inte tillfrågats, Doris gör detta. Fredrik och Doris ser om där är fler intresserade.
•  Kommittén för arbetande pudlar komplett, vid behov tillfrågas fler.
•  Uppfödarekommittén, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx är tillfrågade och tackat ja. xxxxxxx ska tillfrågas, Marika gör detta. Första möte sammankallas av Fredrik.
•  Kommittén för vardagsvård. Marika fortsätter arbetet med att hitta fler till kommittén. Nya förslag; xxxxxx, xxxxxxx och xxxxxxx.
•  Kommittén för Pudelnsdag. xxxxxxx är tillfrågad och har tackat ja! xxxxxx tillfrågas (Frida).

§ 39

•  Utställning. Kontraktet klart. 3 ringsekreterare klara, krav på flytande engelska. Annonseringen i Hundsport klart och skickat till tryck. Förslagna domare till Malmö 2010; xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx. Malmö har ännu inte lämnat besked angående utställningsplats.

§ 40

•  Tystauktion. xxxxxxx är tillfrågad och har tackat ja. Information om den tysta auktionen på hemsidan samt nyhetsbrev. Nyhetsbrev är skapat och är igångsatt.
•  Förtydligande; Motioner ska gå till CS och inte PF. Dessa tre motioner ska skickas till CS av Lene.
•  Klippkurs: xxxxxxx tillfrågad, datum ännu inte fastlagt (höst), kursplats Hallaröd. Boka upp xxxxxxx feb. 2010.
•  Fotodag Hässleholmsgården, blänkare på hemsidan. xxxxxxxx tillfrågas som fotograf. xxxxxxx tillfrågas som stylist. Höst aktivitet.
•  Pudelpromenad inkl. grillning, Höör i augusti. Marika kollar datum.
•  Fjärrarkiv, ingen bra lösning. Genomgång av pappren för hemmaarkivering.
              Mötesprotokoll nummer fyra slutjusterades.

Mötesprotokoll nr. 5:

                        Mötesprotokoll nummer fem slutjusterades.

§58

Ekonomi

RR och BR diskuterades. Tuff kassalikviditet. Skicka ett extra nyhetsbrev för att påminna och ragga lite fler till utställningen i Hässleholm.

Beslut: Fredrik är ansvarig för kalendern. Företagsannonser: min. 5 x 7, slå ihop till större! Deadline för försäljning augusti. xxxxx hjälper till vid fakturering av annonserna. Prototyp och annonsering på hemsidan.

Beslut: Hundägare som upprepade gånger anmäler till utställningar men inte betalar stryks 5 dagar efter sista betalningsdatum från katalogen. Ny hundägare påminns via mail (efter 5 dagar). Betalar de inte så stryks även de. Fredrik och Anita har styrelsens förtroende att hantera frågan.

Beslut: Försäljningsplats på pudelnsdag och den inofficella utställningen i Höör till en kostnad av 1000 kronor alt. motsvarande i sponsring till priser. Ingen ensamrätt på försäljningen.

Beslut: Återbud vid aktiviteter. Pengar betalas endast tillbaka om ersättare finns.

derna.

§59

Inkomna skrivelser

•  CS ordförande/verksamhetskonf.
o    Beslut: Fredrik och Doris åker. Lene kollar om vise   ordf. får åka istället för ordföranden.
•  SKK-remiss ang. ev. harmonisering
o    Förslag till svar på remissen lämnas till styrelsen av utställningskommittén senast 20090531. Senast svarsdatum till CS 20090630.
•  SKK- tidsprogram för KF
•  SKK-Ändrat datum för HUND2010
•  SKK- CS upphävt beslut
•  SKK- Minnesanteck. Specialklubbskonf.
•  Protokoll CS, nr;1+2
•  Protokoll Västra, nr:1+2+3+årsm.
•  Protokoll Mellan, nr:3+4+ årsm.
•  Protokoll Norra, nr:1+2+3+ årsm.
•  xxxxxx Namnen på erhållna förtjänsttecken ut på hemsidan?
o    Beslut: Hedersledamöterna ska publiceras på hemsidan!

§60

Kommittéen för arbetande pudlar

Beslut: Rosetter ska delas ut vid uppflyttning mellan klasser i agility motsvarande Lp1, Lp2, Lp3 i lydnad. Utdelas vid årsmötet, anmälan krävs.

•  Två domare klara till den officiella lydnadstävlingen på pudelnsdag 090823, xxxxxx och xxxxxx
•  Text för hemsidan från xxxxx
o    Kanon! Fortsätt. Magnus tittar över text och redigerar vid behov innan publicering.
•  Ansökan om lydnadsprov för 2010.
o    Beslut: Anita anmäler officiell lydnadstävling som ska anordnas på pudelns dag 2010. Datumet sätts till 2010-08-29.
•  Inbjudan tävlingsutbildning freestyle
o    Vi tackar nej till inbjudan.

§61

Utställningskommittén

•  Majutställningen 2010. Båda domarna klara, tillkommit har xxxxxxx
•  Sommarutställningen 20100623. Domarna klara.
•  Doris och Fredrik utarbetar ett PM ang. Swedish Pudel Show! Beslut: Anmälningsavgifter (inklusive katalog) till Swedish Pudel Show: Tidig anmälan, t.o.m. 090426, 350 kronor för första hunden, 300 kronor för andra hunden och vid tredje, fjärde o.s.v. 280 kronor per hund. Vid anmälan från den 27 april till och med 24 maj tillkommer ett tillägg på 100 kronor per hund.
•  Fråga att skicka till CS. Hur ska vi hantera frågan angående tvåfärgade pudlar? Frida skickar förfrågan till CS.
•  Doris kontaktar xxxxxxxx angående sponsring till utställningen i Hässleholm.
•  Handlerkurs. xxxxxxx har tackat ja till att hålla en handlerkurs på Hässleholmsgården den 3:e maj kl. 13-15. Annonsering via nyhetsbrevet! Max 10 deltagare. Kostnad 150 kr. Gratis för juniorhandler (12-18 år) endast för pudelklubbens medlemmar. Anmälan senast 24 april. Anita ordnar nyhetsbrev och publisering.

§62

Uppfödarekommittén

Första mötet har ännu inte varit.

§ 63

Kommittén för pudelnsdag

Planeringen fortgår, se tidigare punkter. Bokningen av Höörs BK muntligen verifierad, Lena ordnar kontrakt.

§ 64

Kommittén för vardagsvård

Kurs till hösten. Fråga xxxxxx om vi kan vara på hennes trim. Kursledare Frida tillsammans med en hjälp varje gång. Marika kollar antal/pris/datum förslag/. Klart innan 20 april pga. Presstopp förste maj, PN!

§ 65

Informationskommitté

Förslag till kommitté:

Anita Sjöholm

Magnus Backstig

xxxxxxxx

Beslut: Södras uppfödareregister, prenumeration, 100 kronor/år. Utformas av informationskommittén.

§ 66

Pudelfullmäktige

Information från PF, Doris summerade. Avdelningarnas årsmöte ska ske den 13 eller 14 februari 2010. PF 10-11 april 2010.

Beslut: Södras (SPKs) årsmöte sätts till den 14 februari 2010.

§ 67

Övriga frågor.

•  xxxxxx tackade för uppvaktningen på födelsedagen!
•  xxxxxxx gav förslag på ny kurs. Sätta topp och tupera! Gummiband och kam, hur vi använder dessa på bästa sätt! Bra idée!
•  Klippkurs, vardagsvård. Förslag på kursavgift, 750 kronor.
•  Förslag till CS (Frida skriver). Öka medlemsantalet. Introduktionsmedlemskap; uppfödarna betalar 100 kronor för sina ”nya” valpköpare så de blir medlemmar första året.
•  Ytterligare medlemmar, tävling, vem värvar flest nya medlemmar?! Magnus skriver manus, förslag presenteras innan nästa styrelsemöte!

§ 68

Nästa möte.

Nästa möte är ett telefonmöte, den 28 april 2009, kl. 19.00. samt nästnästa den 12:e maj 19.00.

§ 69

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson       Anita Sjöholm     Doris Backe

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka