Tillbaka

Protokoll nr 5 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Telefonmöte, måndag den 23 mars 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Doris Backe

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

Gunnel Edin

 

Suppleanter

Marika Tevin

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

alla närvarande

 
    Protokollet innehåller §45-53

§45

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§46

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes med tillägget: Annonsering i Hundsport, § 50 Utställningar.

§47

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lena Emmertz och Gunnel Edin.

 

§48

Kommittén för arbetande pudlar

Förslag trixtävling. Underlag utskickat innan mötet.

Beslut : Styrelsen tycker det är ett mycket bra initiativ och förslag, bifall. T-shirt ( 4 st ./år) samt DVD:n ”Pudelnationalen” som vinster ska utdelas.

§49

Pudel Fullmäktige (PF)

Propositioner

  1. Styrelsen yrkar bifall
  2. Styrelsen yrkar på avslag, röntgning sker på frivillig basis inga ytterligare restriktioner. Styrelsen rekommenderar uppfödare att röntga.
  3. Styrelsen bifaller CS och yrkar på bifall.
  4. Styrelsen bifaller CS och yrkar på avslag.
  5. Styrelsen bifaller CS och yrkar på avslag.
  6. Styrelsen yrkar bifall enligt årsmötets beslut.
  7. Styrelsen yrkar bifall enligt årsmötets beslut.

Motioner

  1. Bilaga 2 § 18h. För sent inkommen ej möjlig att besluta på PF, återfinns under övriga frågor.
  2. Bilaga 3 § 18i. För sent inkommen ej möjlig att besluta på PF, återfinns under övriga frågor.

RR o. BR ok, bifaller revisorerna. Balanserad budget(medlemsavgifterna ska ökas väsentligt, kanske bättre med utfallet från 2008?). Det gäller att hålla koll på kostnaderna.

§50

Utställningar

Beslut: Annonsering ska ske i Hundsport inför den inofficiella utställningen i Höör. Näst minsta annonsen ska användas. Doris bokar och utformar annonsen i samråd med Fredrik, deadline 090325.

§51

Övriga frågor.

Information angående webbarbetets fortskridande.

Kontraktet för släpet klart, enl. beslut 090305.

 

§52

Nästa möte.

Annandag påsk 090413, kl.13.00, i Sjöbo.

§53

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson       Gunnel Edin     Lena Emmertz

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka