Tillbaka

Protokoll nr 4 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Skvattemölla, torsdag den 5 mars 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Doris Backe

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

Gunnel Edin

 

Suppleanter

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

Marika Tevin

   
    Protokollet innehåller §32-44

§32

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§33

Godkännande av dagordningen

Tillägg   - Nästa möte

Dagordning godkändes efter tilläget.

§34

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Doris Backe och Lene Strandvad.

§35

Föregående protokoll

Mötesprotokollet nr 3 godkändes och lades därefter till handlingarna

Mötesprotokoll nr. 2 SPK:Södra behandlas vid nästa möte.

 

§36

Ekonomi

BR & RR skall skickas ut kontinuerligt till alla styrelsemedlemmar.

Styrelsen beslutade att körersättning utgår vid arrangemang anordnade av kommittédeltagare. Kommittémöte ska i första hand hållas som telefonmöte.

Styrelsen beslutade att SPK:Södra vid uppvaktande av jubilarer ska skänka 300 kr till WWF. Jubilaren sändes ett postogram från WWF. Lene ber Marianne Jarding, CS (jubilaransvarig) om en uppdaterad lista över jubilarerna. Listan vidarebefordras till Annika.

Styrelsen beslutade att SPK:Södra som kondoleans vid begravning skänker 500 kr till WWF eller enligt bortgångne/dennes dödsbos önskan.

Styrelsen beslutade att SPK:Södra ska hyra låst kallgarage för föreningens släp. Hyra 700kr/år, lokalisering Askeröd. Lena ordnar kontrakt/avtal.

§37

Inkomna skrivelser

Beslut togs, via e-post, att skänka 500 kr till Läkare utan gränser med anledning av xxxxxxxx bortgång. Annika har ombesörjt.

Inkomna skrivelser genomgicks.

Sekr. Lene vidarebefordrar inkomna protokoll via e-post till hela styrelsen.

De nya styrelsemedlemmarna informerades om miljöpolicyn.

§38

Kommittéer:

Vid förslag till aktiviteter och förändringar från kommittéerna ska underlag till beslut lämnas ut till styrelsemedlemmarna minst två dagar innan beslutade möte. Styrelsen beslutade att underlag ska skickas ut minst två dagar innan styrelsemöte.

Förslag, SKK:s dataprogram, katalog för PC för administration av utställningskatalog, registrering, kritiker m.m.. Kostnad? Beslutade att Anita kollar upp och tar fram förslag till kommande möte.

Beslutade att kommittéerna presenterar förslag på förändringar och aktiviteter för styrelsen som tar ställning och beslutar. Aktiviteter ska helst presenteras med en kostnads bild.

Beslutade att göra en ny kommitté för våra arbetande hundar, där ingår den gamla kommittén för bruks-och lydnad samt MH-beskrivning, nytt namn blir kommittén för arbetande pudlar.

 

Bildandet av följande kommittéer beslutades:

Utställningskommitté
Doris sammankallande
Fredrik – domarfrågor
Anita – ansvarig för anmälningar
Lena – ringsekreterareansvarig
Birgitta Göransson- rapporteringsansvarig av resultat till SKK
xxxxxx skall tillfrågas
xxxxxx tillfrågas
Fler behövs!
 
Kommittén för arbetande pudlar
Anita sammankallande
Gunilla Persson
Caroline Andersson
Annika Ingvarsson
Kerstin Carlsson
Frida Emmertz
Fler behövs!
 
Uppfödarekommitté
Fredrik Nilsson sammankallande
xxxxxxx tillfrågas (Fredrik frågar)
xxxxxxxx tillfrågas
xxxxxxxx tillfrågas
Frida Emmertz
Fler behövs!
 
Kommittén för vardagsvård
Gunnel Edin
Marika Tevin
Fler behövs!
 
Kommittén för Pudelnsdag (den 23 aug 2009)
Frida Emmertz sammankallande
Magnus Backstig
Anita Sjöholm
Lene Strandvad
xxxxxxxxxx tillfrågas

 

§39

Utställning

Maj:

Doris: Domare klarakontrakt ska signeras med Nordskånska kennelklubben, beslutade att Doris ser efter att kontraktet blir klart.

Lena: Ej klar med ringsekreterare, ytterligare förslag gavs.

Annonsering OK.

Inoff:

Tre domare, två klara ytterligare ett namn på förslag

Annonsering i Hundsport tas till disk. Lena bokar två ringsekreterare till.

Höör BK bokat muntligt. Beslutade att Lena ber om skriftligt kontrakt

Ronneby:

Domare klar

Ringsekreterare klara

Ronneby Brunnspark klar.

Höst:

Domare klar

Ringsekreterare klara

Kontrakt för Q-poolen klart och lämnat till Lene Strandvad

Namnförslag till utställning i Malmö, 23 juni 2010; ”The Swedish Poodle Show”. Styrelsen beslutade att utställningen kallas The Swedish Poodle Show

Styrelsen beslutade att tre domare skall bokas till The Swedish Poodle Show. Beslutade att boka utställningsplats i Malmö området, som tänkt från början.

§40

Kickoff

Minnesanteckningar skickas ut igen av Marika, så alla kan öppna det. Följande beslut togs efter förslag från kickoffen.

Beslut : Tyst auktion i Q-poolen i höst. Alla hjälps åt att få in saker.

 

Beslut : Prova tyst- auktion på vårutställningen i Hässleholm med endast ett par saker. Doris till frågar xxxxxxxxxx.

 

Beslut : Lotterier på de officiella utställningarna.

 

Beslut : Nyhetsbrev, anmälan via hemsidan. Anita gör maillista, Fredrik gör första infobrevet.

 

Beslut : Förnyelse av hemsidan. Efter samråd med Birgitta Göransson, Fredrik kontaktar.

Beslut : Motionerna (xxxxxx) skickas till CS av Lene.

 

Beslut : Rosettansvarig Frida & Lena, ska inte köpa CK och HP rosetter

Beslut : Att göra en kalender för 2010 som finansieras via annonser.

Försäljningspris:     100 kr/ almanacka
Kostn. annons i A4, färg   1000 kr. 12 stycken

Långsmal annons, färg   500 kr. 10-12 stycken             

Företagsannons     500 kr. 16-20 stycken

Beslut : Barn med hund ska anordnas på den inoff. Utställningen i Höör.

 

Beslut : Doris tillfrågar xxxxxxxx ang. lokal i ”norra området” där kurs i utställningsklippning kan hållas. När xxxxx ska hålla klippkurs.

 

Beslut : Arbeta på en fotodag på Hässleholmsgården, förslag på föreläsningar samt pudelpromenader, Marika försöker att planer detta.

 

Beslut : Kommittén för arbetande hundar anordnar MH löpande, så fort en kurs är full anordnas en sådan.

 

Beslut : Kurser på förslag från kommittén för arbetande hundar genomförs om de kan genomföras till plusminusnoll resultat. Förslag på aktiviteter är kurs/utbildning klicker, agility m.m. samt ev. Inoff. agilitytävling.

§41

Övriga ärenden

CS tillfråga om behov av utbildning av handledare finns.

Kontrollera om arkivering; fjärrarkiv (Fredrik & Lene prata med Madeleine Bergendahl)

§42

Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§43

Nästa möte.

Telefonmöte 23:e mars, 19.00 (handlingarna till PF måste ha kommit). Alla i styrelsen ska skicka förslag till ordförande när de kan var lämpligt med möten och när de har tid.

§44

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz            Fredrik Nilsson       Doris Backe         Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande              Vice orförande

Tillbaka