Tillbaka

Protokoll nr 3-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Höör, söndagen den 15 februari 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Doris Backe

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

 

Suppleanter

Marika Tevin ( ordinarie ledamot idag)

Anmält förhinder  

Gunnel Edin
Magnus Backstig

 
    Protokollet innehåller §18-31

§18

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§20

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Doris Backe och Lena Emmertz

§21

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§22

Val av styrelseposter

Vice ordförande valdes Doris Backe

Sekreterare valdes Lene Strandvad

Protokollförare valdes Frida Emmertz

Kassör valdes Annika Kronberg (adjungerad)

§23

Firmatecknare.

Annika Kronberg (adjungerad kassör utanför styrelsen) kommer att verka som klubbens kassör som tillsammans med ordförande Fredrik Nilsson, tecknar föreningen var för sig. Ett protokollsutdrag om firmatecknare bör utfärdas snarast. Paragrafen anses som omedelbart justerad.

Beslutade Annika Kronberg och Fredrik Nilsson tecknar klubbenskonto placeringskonto xxxxxxxxx tillsammans, övriga konto tecknar de var för sig.

§24

Arbetsutskott

Styrelsen beslutade att ha ett arbetsutskott som ska bestå av ordförande Fredrik Nilsson, vice ordförande Doris Backe och klubbens sekreterare Lene Strandvad.

Paragrafen anses som omedelbart justerad.

§25

Reseersättning

Styrelsen beslutade att reseersättning utgår enligt statliga normer, när styrelsen har beslutat att ett uppdrag ska utföras
 

§26

Kurs för utställningsansvariga

Beslutade att Doris Backe ska delta i kursen Utställningsansvarig som anordnas av Småland-Ölands kennelklubb den 14-15 mars 2009, ersättare är Marika Tevin. Beslöt att Frida ska anmäla Doris till kursen.

§27

Besvarat frågor från SKK om SKK grundregler 3:3

Efter diskussion i styrelsen beslöts det om lämplig ålder för avelsdjur. Gavs i uppdrag åt Marika Tevin att skicka svaren till SPK sekreterare.

§28

Kommittéansvariga

Styrelsen beslutade att Doris Backe är Utställningsansvarig och Anita Sjöholm är Ansvarig för bruks-och lydnad samt MH-beskrivning. Dessa fick i uppdrag att tillfråga intresserade att vara med i kommittéerna som presenteras vid nästa möte.

§29

Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

§30

Nästa möte.

Beslöt att ha Kickoff den 1 mars hos Fredrik.

Beslöt att nästa styrelsemöte hålls på Hässleholmsgården den 5 mars kl 19.00. Lena Emmertz kontroller med Nordskånska kennelklubben om lokalen är ledig. Lena Emmertz hämtar nyckeln till lokalen. Fika till nästa möte har Lene med sig.

§31

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Marika Tevin              Fredrik Nilsson       Doris Backe     Lena Emmertz

       mötessekreterare                 ordförande 

Tillbaka