Tillbaka

Protokoll nr 2 -2009 fört vid extra sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm lördagen den 31 januari 2009

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Anita Sjöholm

Angelica Green

 

Suppleanter

Doris Backe

Anmält förhinder  

Anja Ekberg

Gunnel Edin

Lena Emmertz

Frida Emmertz

   
    Protokollet innehåller §11-17

§11

Mötets öppnande.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Angelica valdes att justera dagens protokoll.

§12

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§13        

Inkomna motioner till årsmötet.

•  Ang statuter för Årets Agilitypudel / B. Lönnerstam styrelsen tillstyrker.
•  Ang handlingar till Årsmöte i avdelningarna / B. Lönnerstam styrelsen tillstyrker.
•  Ang handlingar till PF / B.Lönnerstam styrelsen positiv till förslaget .
•  Ang fråga om cert till SAR/ L.Tellberg o C.Tevin frågan bordlägges till årsmötet.
•  Ang viltspårlista /G. Persson styrelsen tillstyrker.
•  Ang valphänvisning / L. Isgren styrelsen tillstyrker.
•  Ang uppfödarregister / L.Isgren styrelsen positiv.
•  Ang tillsättning av arbetsgrupp / L. Isgren frågan bordlägges till årsmötet.

§14

PudelNytt.

Manus till nästa PudelNytt diskuterades.

 

§15

Utställningsavgifter .

Mötet beslutade att följande avgifter ska gälla:

Alla klasser utom valpar och veteraner : Utomhusutställningar Kr 250:-

Alla klasser utom valpar och veteraner: Inomhusutställningar Kr 280:-

Valpar och veteraner : Utomhus- och inomhusutställningar Kr 150:-

Deadline för anmälan till utställning : 4 veckor före utställning.

§16

Övriga frågor.

Klubbens släp är registrerat på Karin Dahl. Registreringsbeviset bör nu överlåtas på annan ledamot eftersom Karin avgår.

1 av våra utställningstält finns hos Angelica Green. Hon köper gärna detta tält eftersom det tidigare diskuterats att klubbens samtliga tält behöver bytas mot större.

§17

Avslutning.

Extramötet avslutades.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                 Angelica Green

ordförande           sekreterare

Tillbaka