Tillbaka

Protokoll nr18-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, måndagen den 26 oktober 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Doris Backe
Lene Strandvad
Gunnel Edin
Lena Emmertz
Marika Tevin

 

Suppleanter

 

Anmält förhinder  

Magnus Backstig

 
    Protokollet innehåller § 190-201

§190

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§191

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§192

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lena Emmertz och Lene Strandvad

§193

Föregående mötesprotokoll

13 & 14
Mindre justeringar gjorda. Slutjusterade protokoll beslutades.

  • 15, 16 & 17 flyttas till nästa möte

§194

Ekonomi
Rapport från xxxxx

Beslut: Differensen på 107,50 kr i kassan skrivs som en förlust i bokföringen.
Kortare genomgång av BR & RR. Mer ingående genomgång görs i januari då den är komplett. Positiv utveckling!

§195

Inkomna skrivelser

•  SKK - Bragdhund
•  Frågan läggs ut på hemsidan så alla medlemmar får möjlighet att yttra sig.

•  SKK Åldersgränser
•  För information

•  Protokoll Mellansvenska 8 & 9
För information

 

§196

Almanackan

xxxxxx har skickat ut fakturor för medlemsannonserna till beställarna.

§197

Malmö Valp

Fredrik kontaktar Magnus angående bokning till Malmö Valp.

§198

Rapport från kommittéerna

Informationskommittén

•  PN
•  Ordförande har ordet
•  Kallelse till Årsmötet, Lene.
•  Kommande utställningar
• i. Maj, Hässleholm
• ii. The Swedish Poodle Show
• iii. Domarepresentationer

•  Läger
•  Rapportkurs
•  MH
•  Hänt i Södra
• i. Pudelns dag
• ii. Ronnebyutställningen
• iii. Hässleholmsutställningen
• iv. Ev. från viltspårkursen

 

Utställningskommittén:

•  The Swedish Poodle Show
•  Förtydligande av anmälningsavgiften på The Swedish Poodle Show. Beslut för tidsperiod t.o.m 20100426: 350 kr för första hunden, då ingår katalog och parkering. För andra hunden kostar det 280 kr och för tredje hunden och där på följande hundar 250 kr per hund. Anmälningsavgifter gällande valpar och veteraner (200 kr. första hund inkl. parkering och katalog, där på följande valpar och veteraner 150 kr.) Första betalhund är alltid hund som tävlar i junior-, unghunds-, öppen- eller championklass. (Ex. En hund anmäls i unghundsklass plus en hund anmäls i valpklass blir 350 kr + 150 kr.) Fr.o.m den 20100427-20100524 blir anmälningsavgiften +100kr per start, sen amälan. •  www.theswedishpoodleshow.se
•  Utställningar 2012

•  Förslag på ny tvådagarsutställning i Strömsnäsbruk 31 mars- 1 april istället för Ronneby-utställningen. Augusti är en månad som är tjock med konkurrerande utställningar, anmälningsdeltagandet har varit lågt i Ronneby och Strömsnäsbruk ligger endast 10 min. från E4. En tvådagarsutställning minskar kostnaderna men ökar intäkterna. Beslut: 2012 byts Ronnebyutställningen ut mot en tvådagars i Strömsnäsbruk den 31 mars och 1 april.
•  Utvärdering av Q-poolen 091018
•  Kom som du är. Förslag på en förändring. Flyttas till Pudelnsdag.

 

Kommittén för arbetande pudlar

•  Inget nytt

 

Uppfödarekommittén

•  Inget nytt

 

Kommittén för pudelns dag

•  Inget nytt

 

Kommittén för vardagsvård.

•  Beslut: Nytt namn; Kommittén för pudelvård.
•  Klippkursen i tre steg, vardagsklippning. 7:e nov. 14:e nov. och 21:nov. Marika och Frida organiserar. PM skickas till dem som betalt.

 
 

§199

Övriga ärenden

Idé: Lapp-hållare till försäljning. Stor efterfrågan. Frågan tittas vidare på. Bra idé!

Årsmötet. Betelkyrkan i Höör, 20100214. Lene bokar lokal fr. 12.00 alt. när det går. Start 14.00. Tillfråga xxxx om han vill hålla årsmötet, Doris frågar.

§200

Nästa möte.

Ons. den 11: november 2009. kl. 19.00 telefonmöte.

§201

Mötet avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Lena Emmertz   Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka