Tillbaka

Protokoll nr17-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, måndagen den 5 oktober 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Doris Backe
Lene Strandvad
Gunnel Edin

 

Suppleanter

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

Lena Emmertz
Marika Tevin

 
    Protokollet innehåller § 178-189

§178

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§179

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§180

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Sjöholm och Lene Strandvad

§181

Föregående mötesprotokoll

•  Avvaktar 13, 14, 15 och 16

§182

Ekonomi
•  Inget nytt sedan föregående möte

§183

Inkomna skrivelser

•  CS Hänvisningsstopp

•  För information, mycket viktigt att dessa ses över

•  CS PowerPoint - Presentation utställningsansvariga
•  För information


•  CS Minnesanteckningar från ordförandekonferensen
•  För information


•  CS Utställningar 2012
•  Sista dag att sätt datum och lokal är den 1:e december till SKK. Doris och Fredrik tar fram förslag till nästa möte.

•  Sydskånska KK: Ras/Specialklubbsträff

•  Fråga om någon i uppfödarekommittén är intresserad. Fredrik skickar ut frågan.

•  Kritikskrivare

•  För information

•  xxxxxx Hedersledamöter

•  xxxxxxxx uppdaterat listan över hedersledamöter.

•  xxxxxxxxxxxx prepparandkurs

•  Presentation, Lene och Frida svarar.

•  Protokoll, rättelse Norra nr: 5 och 6

•  För information

•  Protokoll Västar nr. 7

•  För information

 
 

§184

Almanackan

Någon liten annons finns kvar. Kom gärna med förslag.

§185

Malmö Valp

8 november

Fråga Marika, Magnus kan hjälpa till. Fråga xxxxx, xxxxx, xxxxxx. Magnus frågar.

§186

Rapport från kommittéerna

Informationskommittén

•  Hedersledamöter upplagda på hemsidan.

•  Ansvarig för PN är Magnus, sista dag är första november.

 

Utställningskommittén:

•  Q-poolen, höstutställningen i Hässleholm. Genomgång av checklistan

•  Kontraktet klart för höstutställningen i Q-poolen 2010

Kommittén för arbetande pudlar

•  Rapport dag inplanerad
•  Lydnadsläger april

 

Uppfödarekommittén

•  Inget nytt

 

Kommittén för pudelns dag
•  Nya tag/förändringar. Ny plats, annan/utökad annonsering. Nya aktiviteter. Vad tycker pudelägare? Paus? Byta ut det mot någon annan aktivitet. Föreläsare.

Kommittén för vardagsvård.

•  Uppdatering ang. klippkursen i tre steg, vardagsklippning.

 

§187

Övriga ärenden

§188

Nästa möte.

Telefonmöte måndagen den 26 oktober 2009 kl. 19.00

§189

Mötet avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Anita Sjöholm  Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka