Tillbaka

Protokoll nr16-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, tisdagen den 21 september 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Anita Sjöholm
Lena Emmertz

Doris Backe
Lene Strandvad
Gunnel Edin

 

Suppleanter

Marika Tevin

Anmält förhinder  

Magnus Backstig

 
    Protokollet innehåller § 166-177

§166

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§167

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§168

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Gunnel Edin och Lene Strandvad

 

§169

Föregående mötesprotokoll

•  Avvaktar 13, 14 och 15
•  Plan för snabbare införing av protokoll på hemsidan.

§170

Ekonomi

Genomgång av ekonomirapport.

§171

Inkomna skrivelser

 • CS Remiss gällande anmälningsblankett
  • Södra är positiv till utvecklingen. Lene svarar
 • CS Ny version av utvärderingsblanketten
  • För information
 • CS Handboken
  • Uppdatering men många fel kvarstår. Gäller tills ny version kommer.
 • Protokoll fr. norra
  • För kännedom

§172

Almanackan

•  Senaste inlämning 090930, färdigt och redigerat. Skicka till Fredrik. Några få annonser kvar 1/8-dels. Hjälp Fredrik.

§173

Rapport från ordförandekonferensen

•  Doris och Fredrik informerade.

•  Telefonersättning, kassör, ordf. o. vise ordf. kostnader 2000 kr, övriga 600-700kr ok mer kräver detaljredovisning.

•  Medlemstappet

•  Feedback på Södras hemsida. Anita tar upp det med xxxxxxxxxx.

•  Kontakta CS angående uppdatering av avstängningar och hänvisningsstopp. Lene kontaktar xxxxxxxxxx.

•  Kritik-baserna. Inga översättningar ska göras. Allt ska skrivas på originalspråk

•  Hälsa, arbetet påbörjas kommande år för beslut 2011. Dessa frågor ska tas via PF inte via CS.

•  Tvåfärgade pudlar. CS ger vägledning som kommer som utskick till alla avdelningarna. Information ang. pudelns färger i    kommande pudelnytt

•  Hantering av vandringspris. Lista över vem som har inteckningar i respektive vandringspris. Finns redan på Södras hemsida.

•  Bedömningsklasser

•  Årsmöte, avdelningsvis. Blankett/vägledning för medlemmar att skriva motioner. Kommer på hemsidan framöver.

•  Katalog för PC. CS har uppdraget.

•  Domareaspiranter, ny lista tas fram. Lista över agility- och lydnadsdomare.

•  Kriterier uppfödareregister.

•  SAR, Rosettinköp. Varje avdelning frågas vilket behov som finns.

•  SPKs monter. Södra kan eska pengar för monter Malmö Valp. Lena lägger denna fråga till nästa möte

•  Kostnader för rosetter. CS kollar om gemensam logga för att minimera kostnader.

•  Sponsring. Pro-plan löpande kontrakt.

§174

Rapport från kommittéerna

Informationskommittén

•  Vilande

•  Hedersledamöter upplagda på hemsidan. Lene organiserar.

•  Lite uppföljningar från aktiviteter till pudelnytt.

•  PN inför nästa deadline 1:e november. Punkten tas upp till nästa möte.

Utställningskommittén:

•  Q-poolen, höstutställningen i Hässleholm. Genomgång av checklistan

•  Nästa års utställningar. Lene, Doris & Fredrik kollar datum mot lokal. Sista datum för datumändring utställning.

 

Kommittén för arbetande pudlar

•  Nya aktiviteter planeras för vårvintern 2010.

Uppfödarekommittén

•  Inget nytt

Kommittén för pudelns dag

•  Utvärdering flyttas till nästa möte.

Kommittén för vardagsvård.

Nya namnförslag läggs fram till nästa möte, Marika.

§175

Övriga ärenden

Ansvariga för kommittéerna skickar en text till Fredrik ang.

§176

Nästa möte.

Mån. 5 oktober 2009. kl. 19.00 telefonmöte.

§177

Mötet avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Gunnel Edin   Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka