Tillbaka

Protokoll nr15-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Sjöbo, söndagen den 6 september 2009 kl. 14.00

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Doris Backe
Lene Strandvad

 

Suppleanter

 

Anmält förhinder  

Lena Emmertz
Gunnel Edin
Marika Tevin
Magnus Backstig

 
    Protokollet innehåller § 155-165

§155

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§156

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§157

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Doris Backe och Lene Strandvad

 

§158

Föregående mötesprotokoll, nr. 13 & 14
•  Avvaktar till nästa möte.

 

§159

Ekonomi

Ser fortsatt bra ut.

§160

Inkomna skrivelser

•  CS Ordförande/verksamhetskonferens
•  För formation
•  CS Inbjudan till ovanstående
•  För information
•  CS Utställningsprogram, länsklubb 2012
•  För information
•  CS Ang. grupperna 2012
•  För information
•  Protokoll Västra nr. 6
•  För information
•  Protokoll Mellan Svenska nr. 7 & 8
•  För information
•  xxxxxx förfrågan ang. xxxxxx
•  Kort skickat från Södra avdelningen
•  Skrivelse från Magnus Backstig
•  Bordläggs till nästa fysiska möte då Magnus anmält förhinder till dagens möte.
•  Skrivelse från xxxxxxx
•  Beslut, ok att ha annons på SPK:s hemsida om verksamheten där SPK:s har möjlighet att nyttja lokalen. Texten omformulerades.

§161

Almanackan

•  Arbetet fortskrider. Finns några platser kvar för företagsannonser. Förslag från Fredrik att i december ha en julsida med annonser för uppfödare med kennelnamn/loga. 100:-

§162

Rapport från kommittéerna

Till nästa möte ska alla som är med i en kommitté, komma med förslag på text till presentation att sätta på hemsidan.

 

Informationskommittén

•  Inget nytt

Utställningskommittén:

•  De tillfrågade personerna som var tänkta att ställa upp en pastavagn i Malmö 20100623 har tackat nej till uppdraget.

•  Ej fått svar på inbjudan av xxxxxxx att döma 20100623. Fredrik kollar

Kommittén för arbetande pudlar

Klart med läger i april 2010.

Rapport planeras i Småland

Nöjda deltagare vid lydnadstävlingen i Höör Allt flyter på!

Uppfödarekommittén

Har haft sitt första möte. xxxxxxxxx sammanställer. Planeras för RAS-möte, exempelvis RAS på förmiddagen och domarkompendium på eftermiddagen.

Kommittén för pudelns dag

  • Utvärdering nästa möte  

Kommitén för vardagsvård

Klippkursen för xxxxxxxxxxxx i fullgång

 

§163

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§164

Nästa möte.

Telefonmöte 20090921 kl. 19.00

Telefonmöte 20091005 kl. 19.00

§ 165

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Doris Backe    Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka