Tillbaka

Protokoll nr14-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, tisdagen den 11 augusti 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Anita Sjöholm

Lena Emmertz
Doris Backe
Lene Strandvad

 

Suppleanter

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

Marika Tevin
Gunnel Edin

 
    Protokollet innehåller § 144-154

§144

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§145

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§146

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Anita Sjöholm och Lene Strandvad

 

§147

Föregående mötesprotokoll, nr. 12

•  § 104 Gästboken. Efter rekommendation via SKK väljer vi att inte starta någon Gästbok. Beslutat
 

§148

Ekonomi

Information ges vid nästa möte.

§149

Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser

§150

Almanackan

•  8 st . 1/8 dels annonser kvar.

§151

Rapport från kommittéerna

Informationskommittén

•  Magnus Backstig har avsagt sig uppdraget som ansvarig i kommittén. Frågan bordläggs till kommande möte.

 

Utställningskommittén:

•  Förslaget på en inofficiell utställning i Hässleholm i höst är inte möjlig, Q-poolen bokad.
•  Placeringsband och bedömningskort i ringarna. SKKs fullmäktige beslutade att kort och band ej längre ska delas ut (enl. Miljöpolicy). Styrelsen beslutar att vi använder de vi har och utvärderar hur detta mottas hos andra klubbar. Frågan lyfts för beslut när det är aktuellt med ny beställning.
•  Utvärdering av placeringen av valparna efter de vuxna, Ronneby.

 

Kommittén för arbetande pudlar

  • Se pudelns dag, checklistan.

 

Uppfödarekommittén

  • Först mötet har hållits. Utvärdering av hälsoprogram, uppdatering av RAS samt bollplank till styrelsen.

 

Kommittén för pudelns dag

  • Checklista

 

Kommittén för vardagsvård.

  • PM till avancerad klippkurs för xxxxxx skrivs av Marika, skicka till Anita.

§152

Övriga ärenden

Uppdatering vad som händer i diskussionen ang. flerfärgade pudlar.

§153

Nästa möte.

Prel. 6:e sept. 14.00, Sjöbo.

§ 154

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Anita Sjöholm    Lene Strandvad

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka