Tillbaka

Protokoll nr12-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, tisdagen den 14 juli 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Doris Backe

Anita Sjöholm

Lena Emmertz

 

Suppleanter

Magnus Backstig

Marika Tevin

Anmält förhinder  

Lene Strandvad
Gunnel Edin

 
    Protokollet innehåller § 120-130.

§120

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§121

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§122

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Doris Backe och Lena Emmertz

 

§123

Föregående mötesprotokoll, nr. 11

•  § 104 Gästboken; bordläggs till nästa möte (fr. protokoll nr. 10)
•  Beslut: Skrivelsen ang. flerfärgade pudlar skickas vidare av Magnus till CS. Skrivelsen är skickad.

§124

Ekonomi

Ingen förändring sedan föregående möte.

§125

Inkomna skrivelser

•  Meddelande från SKK/avelssekreariatet.
•  Vidare befordras till uppfödarekommittén. Fredrik skickar det.
•  Seminarium för utställningsansvariga.
•  Ingen representant från SPK Södra. Förutsätter att CS skickar representant som sedan informerar vidare till avdelningarna. 
•  Auktorisation exteriördomare
•  För kännedom
•  Utländsk exteriördomare överförd till SKK
•  För kännedom

§126

Almanackan

•  Royal Canin är klar som huvudsponsor av almanackan!
•  Alla stora annonser är slut
•  Alla ¼ dels annonser är slut
•  10 st. 1/8 dels är kvar (möjligt att göra till 1/16 dels annonser)

§127

Rapport från kommittéerna

Informationskommittén

•  Beslut: Ny logga till SPKs ska tas fram. xxxxx tilldelas uppdraget, ersättning för utlägg utgår.

 

Utställningskommittén:

•  The Swedish Poodle Show
o    Loggan till The Swedish Poodle Show är klar. Ersättning till xxxxxx utgår för hennes utlägg.
o    Hemsidan. Fredrik fortsätter sitt arbete.
•  Ronneby, checklistan
o    En ring
o    Valparna går efter de vuxna, alla storlekarna, precis innan BIS-finalerna. 

Kommittén för arbetande pudlar

·    Viltspårkursen är full.

Uppfödarekommittén

·    Datum håller på att fastställas 

Kommittén för pudelns dag

·    Checklista m.m. tas nästa möte.

Kommittén för vardagsvård.

·    Alla klippkurserna (utställningsklippning + vardagsvård) kommer att hållas i Malmö hos xxxxx Som tack erbjuds xxxx annons i almanackan.

 

§128

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

§129

Nästa möte.

Telefonmöte 19.00 den 29:e juli.

§ 130

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Doris Backe     Lena Emmertz

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka