Tillbaka

Protokoll nr11-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Telefonmöte, tisdagen den 30 juni 2009

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Frida Emmertz

Doris Backe

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

 

Suppleanter

Magnus Backstig

Marika Tevin

Anmält förhinder  

Gunnel Edin
Lena Emmertz

 
    Protokollet innehåller § 109-119.

§109

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§110

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§111

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Lene Strandvad och Anita Sjöholm

 

§112

Föregående mötesprotokoll, nr. 10

•  § 104   Gästboken; bordläggs till nästa möte
•  § 105   Priser till officiell utställning; bordläggs till nästa möte

§113

Ekonomi

Anita informerade om kassalikviditeten.

§114

Inkomna skrivelser

•  CS- Domargenomgång SRD/BSI
o    Aktuellt för oss från och med den officiella utställningen i Ronneby
 
•  CS- Brev från SRD-gruppen
För kännedom
 
•  CS- Meddelande från SKK/avelssekreteriat
o    Vidarebefordra till uppfödarekommittén
 
•  Protokoll CS- nr: 3+4+5+6+7+8
För kännedom
•  Protokoll Mellan Svenska nr: 7
För kännedom
 
•  Protokoll Västra nr: 4+5
För kännedom

§115

Almanackan

Några annonsplatser återstår, framförallt de mindre företagsannonserna. Veterinärer, trim m.fl. tillfrågas.

§116

Rapport från kommittéerna

Informationskommittén

  Beslut: Skrivelsen ang. flerfärgade pudlar skickas vidare av Magnus till CS. 

Utställningskommittén:

•  The Swedish Poodle Show
o    Mat till området. Doris följer upp.
o    Hemsidan - Förslag under bearbetning. (Fredrik)
•  Vårutställningen i Hässleholm 2010
o    Domare, xxxxxx, bekräftat.
o    Domare, xxxxx bekräftat.
o    Presentation av dem publiceras på hemsidan.
•  Ronneby
o    xxxxx, presentation till hemsidan.
o    Boende klart för domare
o    Hämtning och lämning av domare med sällskap inkl. middag xxxxxxx
o    Sponsring (Proplan) Lena ansvarar.
o    Beslut: BIR & BIM i respektive valpklass, 4-6, 6-9.
o    Rosetter Frida ansvarar
o    Checklista tas fram till nästa möte.

 

Kommittén för arbetande pudlar

Inget nytt

 

Uppfödarekommittén

Första möte är på gång!

 

Kommittén för pudelns dag

•  checklista

 

Kommittén för vardagsvård

•  Kurs i avancerad utställningsklippning: Kurstillfälle 2-3 hålls i Hallaröd.

§117

Övriga ärenden

Manusstopp för PN nr.3 den 1 anugust.

§118

Nästa möte.

Telefonmöte 14 juli kl. 19.00

§ 119

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Lene Strandvad     Anita Sjöholm

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka