Tillbaka

Protokoll nr 1 -2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm – söndagen den 11 januari 2009

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Anita Sjöholm

Lena Emmertz

Gunnel Edin

 

Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

Delvis närvarande  

Christel Tevin för valberedningen

Annika Kronberg-kassör

Anmält förhinder  

Angelica Green

Anja Ekberg

   
    Protokollet innehåller §1-10

§1

Mötets öppnande.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Gunnel Edin valdes att justera dagens protokoll.

§2

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§3        

Rapport från valberedningen.

Christel presenterade valberedningens förslag på styrelseledamöter inför årsmötet i februari och som godkändes av styrelsen.

§4

Ekonomisk rapport.

Annika lämnade en utförlig ekonomisk rapport som visade på bl a sjunkande medlemssiffror. Ett tapp på totalt 11%. Insatser behöver nu göras för att locka fler medlemmar till klubben. Kassören presenterade också ett budgetförslag för 2009. Eftersom klubbens ekonomi är dålig behöver nya åtgärder till förbättring övervägas, t ex satsa på aktiviteter som ger bra resultat typ utställningsklippningar, lydnadstävlingar, lotterier och dylikt. Idag har styrelseledamöterna långa resvägar och även om samåkning förekommer belastar bensinkostnaden ekonomin hårt. Förslag på nya aktiviteter gavs – viltspårkurs, ”pudelhelg” m.fl. PM bör i fortsättningen skickas på mail i största möjliga utsträckning för att spara in portokostnaden. Styrelseledamöterna bjuder varandra på ”fika” vid träffarna. Annika efterlyser rapport om det totala antalet tröjor som finns i lager.

 

§5

Föregående mötes protokoll.

Anja Ekberg fick i uppdrag att kolla upp hur avtalet med Q-poolen ser ut inför kommande år.

Frida Emmertz förhandlar med Royal Canin om fodersponsring på inofficiella utställningar. Hon bevakar dessutom möjligheterna att anmäla till kurs i Småland för utställningsansvariga.

§6

Inkomna skrivelser

 

•  SPK – CS domarförfrågan xxxxxx – styrelsen har tidigare avböjt denna domarförfrågan.
•  SPK – CS beviljade utställningar för 2009 och 2010. OBS – om ändringar behöver göras i 2010 års utställningsprogram måste detta göras innan den 1 okt 2009!!
•  SKK – UtstK policyfrågor – bestämmelser om intyg/blanketter, anvisningar ang utdelande av cert i bästa hane-/bästa tikklass samt arvoden för ringsekreterare.
•  SKK – Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) – observandum ang bl a storpudlar.
•  SKK – slutgiltigt besked ang utställningar 2009, 2010 och 2011.
•  xxxxxxxx– erbjuder sin hjälp med kritikskrivning och annat administrativt arbete.

§7

Årsmötet

Beslöts att bordlägga inkomna motioner till nästa möte den 31 jan.

Motivering till förtjänsttecken att delas ut godkändes av styrelsen.

Verksamhetsberättelse färdigställs av sekreteraren snarast och ordföranden ansvarar för verksamhetsplanen för 2009.

Sekreteraren fick i uppdrag att ombesörja deltagarlistor till årsmötet.

§8

Anita Sjöholm meddelade att hon redan fått in 7 st anmälningar till xxxxxxx klippkurs.

Ekonomin i den just hållna lydnadskursen blev +-0.

Klagomål på en funktionär har inkommit och mötet föreslog att en skrivelse sammanställs med fakta och sändes till CS.

Annonsering i Hundsport om den inofficiella vårutställningen bör göras snarast!

 

§9

Ett informellt möte inför årsmötet hålls den 31/1 kl 10.30 i Hässleholm. Frida Emmertz anmälde förhinder.

§10

Ordföranden avslutade mötet.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                 Gunnel Edin

ordförande           sekreterare

Tillbaka