Tillbaka

Protokoll nr10-2009 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra

Plats och datum:

Strömsnäsbruk, söndagen den 14 juni 2009, kl. 16.00

Närvarande:

Ordförande

Fredrik Nilsson

 

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Doris Backe

Anita Sjöholm

Lene Strandvad

 

Suppleanter

Magnus Backstig

Anmält förhinder  

Marika Tevin
Gunnel Edin
Frida Emmertz

 
    Protokollet innehåller § 99-108.

§99

Mötets öppnande

Ordförande Fredrik Nilsson hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§100

Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

§101

Val av justeringsman

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Doris Backe och Anita Sjöholm

 

§ 102   Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll nr 6.

§ 38   

•  Utställningskommittén: Berörda personer är ej tillfrågade.
•  Uppfödarekommittén:   Fredrik har haft kontakt med berörda personer och kommittén är nu bildad.
•  Pudelns dag: Mötet avvaktar information från Frida vid nästa möte. 

§ 39   

•  Hässleholm 090621:Utställningen har varit och avlöpt utan några problem.
•  Swedish Poodle Show 2010-06-23: Doris informerar om att plats är ordnad och muntligt bekräftad. Doris ombesörjer att hyreskontrakt tecknas med hyresvärd.

§ 40   

•  Tyst auktion Hässleholm 090517: Den tysta auktion med skänkta priser från xxxxxxx blev en succé och inbringade en hel del pengar.
•  Klippkurs xxxxxxxx: xxxxxx har tackat nej p.g.a. tidsbrist under 2009 och 2010 och vill avvakta till 2011.
•  Klippkurs Doris Backe: Doris försöker planera en klippkurs i Lenhovda under hösten 2009 som hon håller i själv.   
•  Pudelpromenad: Marika har ordnat detta och datum är annonserat. 

§ 59     

•  Hedersledamöter: Hedersledamöterna skall publiceras på avdelningens hemsida. Lene ansvarar för detta via Anita.
•  Informationskommittén: Magnus kontaktar XXXXXXXX för planering av ny hemsida för avdelningen. 

Protokoll nummer 6 beslutades slutjusterat.

Genomgång av föregående protokoll nr 8.

§ 84

•  Bilsläp: Magnus ansvarar för att ändra ägaruppgifter hos Transportstyrelsen för föreningens bilsläp till: c/o Lena Emmertz, Askeröd 1101, 242 97 Hörby. Org.nr. 842000-5681   
•  Remissvar till CS: Svar är inskickat till SPK CS. 

§ 85   

•  Kommittémedlemmar: Sammanställning av avdelningens kommittémedlemmar för publicering på avdelningens hemsida fortsätter.

Protokoll nummer 8 beslutades slutjusterat.

 Genomgång av föregående protokoll nr 9.

§ 91

•  Utställning Höör 090621:
o    Frida och Gunnel har anmält förhinder.   
o    Direktmail till uppfödare inom andra raser har haft positiv inverkan på anmälningssiffrorna vilka nu uppgår till över 200 st. Har även fått tacka nej till några mycket   sena anmälningar.

Protokoll nummer 9 beslutades slutjusterat.

 

§ 103   Ekonomi

•  Avdelningens kassör, har lämnat resultat- och balansrapporter för perioden 0901-0905.
•  Bättre likviditet och resultat.
•  xxxxxx önskar ändrade rutiner angående rapportering av kvitton och reseräkningar.
Beslut: Senast 1 månad efter utfört uppdrag/utlägg skall dessa lämnas/skickas till xxxxx för att få ut ersättning.

 

§ 104   Inkomna skrivelser

•  Angående domare:
o    Man får använda sig av kandiderande domare vid nationell utställning.
•  Gästbok på hemsidan:   
o    Informationskommittén tar fram underlag för beslut till nästa möte.
•  Almanacka:
o    Fredrik informerar om att ny budget är gjord. Budgeterat överskott är acceptabelt.
o    Fredrik arbetar vidare med Royal Canin. Bokningen av annonser god.
•  Utgående skrivelse ang. flerfärgade pudlar till CS:
o    Magnus ombeds omarbeta förslaget till skrivelse och börja skrivelse med frågor. Nytt förslag till nästa möte.

§ 105   Information från kommittéerna.

•  Informationskommittén:
o    Diskussion med xxxxxxx angående hemsidan fortsätter.
•  Utställningskommittén:
o    Priser till off. utställning: Magnus tar fram förslag och priser på ex. muggar, assietter, pennor, paraply m.m..
o    Genomgång checklista inofficiell utställning 21/6:
§    Ringsekreterare klart, 6 st.
§    Funktionärer får fikabiljetter.
§    Lene ordnar lunch till 9 pers.
§    Beslutades att ha lotterier lika i Hässleholm. Magnus köper lottringar.
o    Utställning Ronneby:
§    Domare gjort förfrågan ang. resplan & hotell. Doris ordnar inkvartering samt person som ansvarar för domarens vistelse i Sverige.
o    The Poodleshow 2010:
§    Hemsida: Beslutades att göra en egen hemsida med länkar till avdelningens huvudhemsida.
§    Ringsekr: Alla måste behärska flytande engelska.
§    Loggo:    Beslutades ta fram separat loggo för The Poodle Show 2010.
o    Dataprogram:
§    Beslutades inköpa SKKs dataprogram för organisering av utställningar m.m.. Anita är ansvarig.
•  Arbetande hundar:
o    Anita informerade om att en viltspårskurs planeras till hösten. I övrigt flyter allt.
•  Pudelns dag:
o    Beslutades att Frida upprättar checklista för Pudelns Dag.
 

§ 106   Övriga ärenden:

•  Doris informerar om att xxxxxxx donerar en förbandslåda SPK/s.
•  Lena ordnar en andningsmask att användas vid olycksfall (konstgjordandning), placering i släpet.

§107

Nästa möte.

Beslutades att nästa möte skall vara telefonmöte och hållas den 30/6 kl. 19.00.

§ 108

Möte avslutas

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat och tackar för idag.

      VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

       Frida Emmertz              Fredrik Nilsson      Doris Backe     Anita Sjöholm

       Protokollförare                 ordförande 

Tillbaka