Tillbaka

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte

söndagen den 15 februari 2009, Betelkyrkan, Höör.

Närvarande: 47st röstberättigade medlemmar enl. bifogad röstlängd.

§ 1

Mötets öppnande

Suppleanten Doris Backe hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat och läste upp ett meddelande från ordförande Karin Dahl som var förhindrad att närvara.

§ 2

Röstlängd

Röstlängden fastställdes och justerades.

§ 3

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Jan-Erik Bång.

§ 4

Anmälan om protokollförare

Till protokollförare för årsmötet har styrelsen anmält Monika Lorentzon.

 

§ 5

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Rosell och Birgitta Göransson.

§ 6

Beslut om närvaro- och yttranderätt

Konstaterades att inga utomstående personer fanns närvarande.

§ 7

Beslut om närvaro- och yttranderätt

Konstaterades att inga övriga personer fanns närvarande.

§ 8

Fastställande av dagordning

Medlemmarna godkände att dagordning kompletterades enligt stadgarna .

§ 9

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Ovanstående gicks igenom och diskuterades.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning

Kassören Annika Kronberg informerade om anledningar till årets underskott. Det konstaterades att officiella utställningar ”äter” mest pengar och att inofficiella utställningar ger bra resultat. Tyvärr var så inte fallet med årets inofficiella utställning i juni beroende på miss i annonseringen. Ovanstående handlingar fastställdes och lades till handlingarna. Beslöts att årets förlust på kr 33.617,04 balanseras i ny räkning. Diskussion fördes om beskattning av olika tjänster i klubben och det beslutades att Annika Kronberg begär tillbaka inbetalade skattepengar eftersom det hävdades av vissa medlemmar att arvoden o d inte ska beskattas eftersom utställningar och liknande evenemang anses som idrott.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12

Beslut om verksamhetsplan för 2009

Verksamhetsplanen gicks igenom och olika punkter diskuterades. Medlemmarna påpekade att SPK södra måste anordna fler inofficiella utställningar eftersom dessa ger positivt ekonomiskt resultat, att hundarna på ”Kom som du är”-utställningen bör bedömas av en ”riktig” pudeldomare, att deltaga i Rastorget på Malmö Valp i november i år, att prova annan utställningsplats än Ronneby Brunnspark eftersom denna utställning har dåliga siffror. Förslag på Huseby och Jönköping lades. Medlemmarna saknar medlemsmöten och rasspecialmöten. Förslag lades också på att hyra in personer som t ex Eva Bodfält och Barbro Börjesson för föreläsningar och övningar samt att utflykter och bussresor också borde arrangeras liksom t ex inofficiella agilitytävlingar samt öppna möten för icke utställare och icke uppfödare. Gemensam bussfärd till uppfödarsymposiet i höst borde också arrangeras.

Beslöts att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan, varefter den lades till handlingarna.

§ 13

Beslut om budget för 2009

Kassören meddelade att förslag till budget justerats med tanke på resultatet det gångna året. Förslaget gicks igenom, diskuterades och beslöts enligt styrelsens förslag. Under denna punkt

lämnade deltagarna ytterligare förslag på olika aktiviteter för att öka klubbens inkomster. T ex auktioner i Q-poolen, klippkurser i xxxxxxx trim som hon ställer till klubbens förfogande utan debitering.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

Beslöts att styrelsens sammansättning i fortsättningen skall vara sju ordinarie samt tvåsuppleanter.

§ 15

Val

Beslöts att välja följande ledamöter till styrelse och revisorer:

Mandattid

Ordförande   Fredrik Nilsson fyllnadsval

1år efter Karin Dahl

Ledamot   Gunnel Edin    omval 2 år
    Doris Backe nyval 2 år
    Frida Emmertz nyval 2 år
    Anita Sjöholm  

mandat till 2010

    Lene Strandvad fyllnadsval 1 år efter Anja Ekberg
    Lena Emmertz omval 2 år
Suppleant   Marika Tevin nyval 2 år
    Magnus Backstig fyllnadsval 1 år efter Frida Emmertz
Revisor   Jan-Erik Bång nyval 1 år
Revisor   Anki Nilsson nyval 1 år
Revisorsuppleant   Ylva Granndy nyval 1 år
Revisorsuppleant   Margareta Plym nyval 1 år
 

Val av delegater till Pudelfullmäktige

Årsmötet valde i klar majoritet att utse årets delegater till PF och som delegater till Pudelfullmäktige valdes nedanstående personer enligt valberedningens förslag: (efter begärd votering fick förslagen det antal röster som anges inom parentes):

 

Fredrik Nilsson (41 st)

Doris Backe (36 st)

Linda Isgren(32 st)

Kicki Nielsen(30 st)

Kicki Nilsson(30 st)

Frida Emmertz(28 st)

 

Val av suppleanter till Pudelfullmäktige

Anki Nilsson (18 st)

Gunilla Persson(12 st)

Berit Lönnerstam (12 st)

 

Pudelfullmäktige 2009 hålls i Stockholm 4 – 5 april och styrelsen fick i uppdrag att utse fler suppleanter om det skulle visa sig nödvändigt.

Valberedning för

nästa års valarbete:
 

Görgen Rahmber (sammankallande)

Angelica Green

Åsa Blohm

Förberedande valberedning:  

Anders Rosell (sammankallande)

Linda Isgren

Kicki Nielsen

§ 16

Ärenden och motioner

Förelåg motioner från Berit Lönnerstam angående :

•  Att SPK skapar egna statuter för agility – mötet biföll motionen.
•  Att handlingar till årsmötet för avdelningarna läggs ut öppet i god tid på hemsidan – mötet biföll motionen.

•  Att samtidigt som handlingarna skickas till PF delegaterna läggs länkar ut på hemsidan så att alla intresserade medlemmar kan få kunskap om vad som skall behandlas på PF. Mötet beslöt att skicka motionen till PF.

Förelåg även motion från Christel Tevin och Lena Tellberg: Angående delade certifikat för färgerna Silver, Aprikos och Röd (SAR-färger) Det framkom i diskussionen att SKK har pågående arbete med att synkronisera utställningsbestämmelser med övriga Europas och att det rekommenderas att man inväntar information om vad SKK kommer fram till. Mötet beslöt att avslå motionen.

Förelåg motion från Gunilla Persson gällande upprättande av viltspårlista. Mötet beslöt att vidarebefordra denna motion till PF.

Förelåg motioner från Linda Isgren angående:

•  Att CS bör tillsätta en arbetsgrupp att ta fram beslutsunderlag ang SPK:s krav på uppfödare och valphänvisning. Mötet tillstyrkte motionen.
•  Att ändra texten på SPK:s hemsida, ”Köpa Pudel”, ”Valpar till salu” samt på alla storleksvarianternas sida, så att det med mycket tydligare ordalag framgår vad som krävs för att bli placerad på denna lista.Mötet avslog motionen och hänskjuter frågan till CS.
•  Att ändra texten på SPK:s hemsida, ”Köpa Pudel”, ”Uppfödarregister” samt på alla storleksvarianternas sida, så det med mycket tydligare ordalag framgår att det enda som krävs för att bli placerad på uppfödarlistan är medlemskap i SPK. Mötet avslog motionen och hänskjuter frågan till CS.
Mötet föreslog att i framtiden numrera motionerna i löpande nummer för att underlätta hanteringen.

§ 17

Utdelning av vandringspriser mm

De olika vandringspriserna utdelades av Birgitta Göransson med assistans av Angelica Green (se bilaga).

Södra avdelningens championat- och lydnadsprisrosetter tilldelades 18 hundar. (Se bifogad lista.)

SPK:s Förtjänsttecken tilldelades Birgitta Göransson eftersom hon gjort en utomordentlig god insats för klubben och rasen.

 

xxxxxxx som fyllt år uppvaktades med gåva och blommor. Jan-Erik Bång avtackade även avgående styrelsemedlemmar med blommor och gåvor.

§ 18

Övriga frågor

Reseersättningen för styrelsemedlemmarna till årsmötet diskuterades och eftersom det inte finns några stipulerade bestämmelser angående ersättningen var det mötets mening att ersättning skulle utgå med skattefritt belopp Kr 18,50 per mil.

Förslag lades på att inrätta en Internetbrevlåda men mötet ansåg att tveksamheter angående administrationen förelåg och menade att man skulle skicka mail till styrelsen i stället.

Det föreslogs att ”överblivna” exemplar av PudelNytt skulle användas till att distribueras till valpköpare för att locka fler medlemmar till klubben.

§ 19

Årsmötets avslutande .

Ordförandeklubban överlämnades till den nya ordföranden Fredrik Nilsson som tackade de närvarande för förtroendet och såg fram emot det kommande verksamhetsåret. Därefter förklarade han mötet avslutat.

 

JUSTERAS                

Jan-Erik Bång

Ordförande årsmötet

Anders Rosell

Birgitta Göransson
VID PROTOKOLLET:     

Monika Lorentzon