Tillbaka

Protokoll nr8 -2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm – torsdagen den 22augusti 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Angelica Green

 

Suppleanter

Doris Backe

 

Anmält förhinder

Anita Sjöholm

Anja Ekberg

Lena Emmertz

Frida Emmertz

Gunnel Edin

   
    Protokollet innehåller §70-81

§70

Mötets öppnande.

Ordförande Karin Dahl öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Doris Backe valdes att justera dagens protokoll.

§71.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§72        

Föregående mötes protokoll.

Det godkändes och lades därefter till handlingarna.

§73

Inkomna skrivelser

SKK – SPK södras förslag på mottagare av Hamiltonplaketten kunde tyvärr inte godkännas eftersom det saknades motivering tyvärr kan därför inte förslagen tas i beaktande förrän nästa år.

xxxxxx– diverse förslag på domare inkommit. Dessa kommer att tas i beaktande av styrelsen.

xxxxxx– förslag på förtjänsttecken till xxxxxxx för insatser i SPK södra. Ett förslag som tillstyrktes av de närvarande med acklamation. Styrelsen föreslog dessutom xxxxxx att erhålla förtjänsttecken.

 

§74

Utställningar

 
•  Q-poolen, Hässleholm, oktober – Det mesta klart. Rum bokade för domare. Det beslöts att vi bjuder på kaffe även i år. Andra matfrågor inte klara. xxxxxx äter middag på kvällen med deltagare från SKK.
Mattor bör rullas in efter utställningens slut av vaktmästare. Det är alldeles för tungt arbete för styrelsen. Karin kollar upp pris och villkor för detta.
Domare till ”Kom som du är” - Angelica ombads tillfråga xxxxxx eller
xxxxxxx. Lena ombesörjer ringsekreterare (Karin mailar henne).
 
•  Q-poolen, Hässleholm – maj 2009 – xxxxxxx och xxxxxxx är klara att döma.

•  Ronnebyutställningen, 2009 – Förslag finns. Anja kollar med domarna.

•  Q-poolen, Hässleholm, oktober 2009 – Förslag finns.

•  Q-poolen, Hässleholm – maj 2010 – klart med xxxxxxx – allrounddomare. Kan även användas av SKK.
 

§75

Sommarutställningen (normalt hållen i Ronneby)

Plats ej fastställd. Doris kollar om Bosjökloster kan användas. Domare blir xxxxxx. Till pudelspecialen inbjuds xxxxxxx att döma.

§76

Priser

Trots att handdukarna är mycket omtyckta priser behövs ett alternativ. Ett förslag är att införskaffa tabletter med tryckta lejonklippta pudlar på. Eventuellt kan vi också använda våra T-shirts.

xxxxxxx bucklor kan eventuellt användas vid inofficiella utställningar med textalternativ som blir ekonomiskt för klubben.

För att slippa släpa med stora vandringspriser till utställningarna, som dessutom vinnarna kan ha problem att frakta med sig, fanns förslag från Anja att kanske ha små modeller eller foton av vandringspriserna. Denna fråga bordlades till nästa möte.

§77

PudelNytt – sekreteraren meddelade att det fungerat utmärkt med korrekturläsningen.

§78

Ekonomiska frågor

Bordlades till nästa styrelsemöte.

 

§79

Övriga frågor

Utställningsklippningskurs bör anordnas. xxxxxxx har blivit tillfrågad men inte accepterat. Styrelsen bad att Angelica skulle göra ett nytt försök att engagera xxxxx

Kritikskrivningen som ska läggas in i databasen diskuterades. Monika talade om att en xxxxxx visat intresse av att lägga in en del kritiker. Hon har ombetts ta kontakt med xxxxxxx .

Utbildning för utställningsansvariga kollas upp av Frida.

Karin bokar lokal för åtsmötet i februari i Höör.

Samtliga detaljer för Pudelns Dag den 24 augusti gicks igenom.

Större tält bör köpas in av klubben. Vi kollar utförande och priser på större tält till nästa styrelsemöte.

 

§80

Nästa styrelsemöte

Söndagen den 5 oktober kl 15.00 i Hässleholm. Karin informerar Gunnel. Monika tar fika.

§81

Karin avslutade därefter mötet.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                  Doris Backe

ordförande           sekreterare

Tillbaka