Tillbaka

Protokoll nr4 -2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm tisdagen den 1 april 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Gunnel Edin

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Angelica Green

Anita Sjöholm

Anja Ekberg

 

  Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

 

  Anmält förhinder

Monika Lorentzon

  Adjungerad ledamot med anledning av PF: xxxxxxxxxx
    Protokollet innehåller §32-40

§32

Mötets öppnande

Ordförande Karin Dahl hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§33.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§34.         

Föregående mötes protokoll.

Ledamöterna har erhållit protokollet på mail. Det godkändes och lades därefter till handlingarna.

§35

Pudelfullmäktige.

•  Förslag till vandringspris för årets pudel godkändes.
•  Förslag att återupptaga uppfödarkonferens kontra avelskonferens är en god idé men det behövs en gräns för hur många anmälningar som bör ligga till grund för ett genomförande.
•  Försök att introducera rallylydnad mottogs med glädje.
•  Höjda anmälningsavgifter till utställningar accepterades. Förslag 250:- kr för vuxen hund och lägre avgift för valp, veteran och champion, exempelvis 150:- kr.
•  Önskan om att införa miljöpolicy avslogs.
•  Förslag om att införa nya bestämmelser angående HD-röntgen avslogs.
•  Angående Addison går styrelsen på CS förslag och avslår.
 

§36

Utställningar.

För utställningarna i Hässleholm den 18 maj, Höör den 22 juni och Hässleholm den 19 oktober är ringsekreterare och domare preliminärt klara.

För Ronnebyutställningen är xxxxxxx klar som domare för vuxna hundar. Blekinge KK ordnar ringsekreterare.

Lena och Frida har kollat utställningsmaterialet som ligger på släpet och åtagit sig att renovera det som behöver åtgärdas.

Mötet beslöt att köpa ett nytt tält. Angelica ombesörjer detta.

Till PudelNytt skall material angående lydnadstävlingen på Pudelns Dag den 24 augusti skickas in och i Hundsport skall annons om den inofficiella utställningen den 22 juni sättas in.

§37

Ekonomiska frågor.

Inget nytt att rapportera.

§38

Övriga frågor.

Mötet beslutade att nytt vandringspris för lydnad skall införskaffas lika tidigare.

Förslaget om att ledare för klippkurser bör få någon form av ersättning bordlades till planeringsdagen.

Anita blir kontaktperson för uppgifter som ska läggas på hemsidan.

Beslut om att beställa fler handdukar bordlades till planeringsdagen.

Besked om aktivitetsdagen i Kivik den 24 maj väntas. Tipspromenad, korvgrillning,

ringträning och demonstration av lydnad och agility planeras.

Styrelsen beslöt att sponsra Pudelnationalen med kr 2000:-.   

§39

Nästa styrelsemöte.

Kommer att hållas den 1 maj i samband med planeringsdagen som börjar kl 14.00.

§40

Avslutning.

Karin avslutade mötet med tack till de närvarande.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:

Karin Dahl         Gunnel Edin

Tillbaka