Tillbaka

Protokoll nr 3-2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum:

Strömsnäsbruk den 19 februari, 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Gunnel Edin

Anita Sjöholm

Anja Ekberg

 

  Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

 

  Anmält förhinder

Angelica Green

    Protokollet innehåller §20-31

§20

Mötets öppnande

Ordförande Karin Dahl hälsade mötesdeltagarna välkomna, och tackar Doris Backe för att hon tagit emot styrelsen i sitt hem.

 

§21.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§22.         

Föregående mötes protokoll.

Ledamöterna har erhållit protokollet på mail. Det godkändes och lades därefter till handlingarna.

§23.

Inkomna skrivelser.

CS: Ang år 2009 lydnadstävlingar. Ansökan ska vara CS tillhanda senast den 15 maj.

 

SKK: Hundintresse och populäraste hundraser. Deltagarna tog del av denna information.

 

Dansk Pudelklubb: FCI Utställningsregler: Det kommer nu att utdelas cert till svart/vit/brun och cert till silver/aprikos/röd alla utställningar. Dessutom har DKK infört att alla hundar som är champions i ett FCI land blir DKCH med endast ett cert i Danmark.

 

SBK: Ändringar av ansökta prov samt info ang tävlingsprogrammet för 2009. Anita kollar om detta gäller även oss.

Intervet AB: Temaföreläsningar om fästingar och inälvsparasiter. Anja tar hand om denna fråga.

 

§24.

Utställningsfrågor.

Anja Ekberg behöver avlastning i arbetet att arrangera utställningar. Det beslöts att en arbetsgrupp för detta ändamål skulle tillsättas bestående av Anja Ekberg, Lena och Frida Emmertz samt Doris Backe. Gruppen utför allt arbete som är relaterat till utställningar – även rosetter och priser. Domarinbjudningar skall göras till tre officiella utställningar, maj, aug och okt företrädesvis tillsammans med NKK. Samarbete med SKK i Blekinge pågår för att ordna domare till Ronnebyutställningen. Den inofficiella utställningen, dagen efter midsommarhelgen, måste också domarbesättas vilket brukar vara besvärligt.

 

Ronnebyutställningen: XXX XXX dömer alla vuxna hundar. Domare för valpar meddelas senare. Anja ordnar ringsekreterare.

 

Hässleholmsutställningen maj: Karin tar hand om alla praktiska arrangemang. Lena är behjälplig för denna såväl som senare Hässleholmsutställning.

 

Hässleholmsutställningen oktober: Domare ej bokad ännu. Förslag på domare är XXX XXX diskuteras med NKK . Sekreteraren fick i uppdrag att maila ut listor på domarförslag.

 

Inofficiell utställning i Höör den 22 juni – anmälan ska göras på mail till Anita Sjöholm.

Gunnel bokar plats.

Gruppen arbetar med andra fuktionärer på de utställningar det går så att domare blir omhändertagna.

 

Ansökan för 2010 års utställningar är inlämnad.

Det beslöts även att Anita Sjöholm tar emot anmälningar till olika slags aktiviteter för att ytterligare avlasta Anja.

XXX kommer även i fortsättningen att ombesörja tryckning av utställningskataloger. Frida och Lena ansvarar för att släpet är korrekt lastat och att materialet är adekvat. Karin tar kontakt med sponsorn (foderleverantören) för att på bästa sätt får leverans till utställningarna.

§25.

Pudelfullmäktige.

Sekreteraren fick i uppgift att undersöka de praktiska detaljerna. Förslag på suppleanter till på årsmötet valda delegater blev:

 

•  XXX
•  Frida Emmertz
•  Gunnel Edin
•  Lena Emmertz
•  XXX

§26.

PudelNytt.

Sekreteraren fick i uppdrag att se till att relevant information kom in i nästa utgåva.

Information om att Uppfödarutbildning kan arrangeras om intresse bland medlemmarna föreligger. Handledare XXX. Anmälan till Anita Sjöholm.

§27.

Ekonomiska frågor.

Denna fråga bordlades till nästa styrelsemöte.Karin meddelade dock att milersättningen är höjd till kr 18,50 per mil.

§28.

Planeringsdag.

Mötet beslöt att en planeringsdag ska hållas den 1 maj kl 15.oo på Hässleholmsgården.

§29.

Övriga frågor.

Inbjudan från XXXX har inkommit att ordna aktivitetsdag på hennes ägor samt med hennes assistens i lydnadsträning. Mötet beslöt att gå ut med info om en sådan aktvitetsdag i Kivik den 4 maj då de deltagande skulle få tillfälle att prova på olika aktiviteter såsom ringträning, agility mm. Pris per person Kr 50:- vilket inkluderar både fika och korv. Anmälan till Anita Sjöholm.

 

Vardagsvård/Klippkurs i Blekinge: kommer att ordnas den 6 april i Karlskrona. XXXX leder kursen. Max antal 10 st. Anmälan görs genom att Kr 450:- sätts in på SPK:s postgiro. Anmälan är bindande. Priset inkluderar fika.

 

Pudelns Dag i Höör: Gunnel bokar lokal för den 24 augusti.

 

Anita meddelade att nästa MH är fullbokad och alla har betalat. Officiell lydnadstävling i samband med Pudelns dag den 23 augusti 2009 ombesörjer Anita ansökan om. Domare blir samma som 2008 – XX. Fler MH arrangemang planeras.

Påminnelse gjordes om CS info ang utbildningsansvarig i klubben. Citat: CS vill påminna avdelningarna om att det ska finnas minst 1 person i varje avdelning som gått utbildningen för utställningsansvariga. Den utbildningen ska vara klar under 2008 och f.o.m 2010 måste alla som ansöker om utställningar ha minst en certifierad utställningsansvarig. Utbildningen kan man mycket gärna ha tillsammans med andra ras-special eller länsklubbar. I dagsläget finns två utbildade inom klubben, XX och XX Västra avd.”

 

Förslag på kommande aktiviteter för medlemmarna diskuterades även. Färggenetik enligt NKKs program med XX fil.dr, borde arrangeras av SPK.

 

Även ”Hundspråk” med XX skulle vara intressant för medlemmarna.

§30.

Nästa styrelsemöte.

Kommer att hållas den 1 april kl 18.30 antingen i Hässleholm eller Kristianstad. PF delegaterna XX och XX bör bjudas in till detta möte.

§31.

Avslutning.

Karin avslutade mötet med tack till de närvarande.

 
 

JUSTERAS                 VID PROTOKOLLET

Karin Dahl       Monika Lorentzon

Ordförande                        Sekreterare