Tillbaka

Protokoll nr 2-2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum:

Höör, söndagen den 10 februari 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Gunnel Edin

Anita Sjöholm

Anja Ekberg

Angelica Green

 

  Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

 

 

Protokollet innehåller §98-104.

§98

Mötets öppnande

Ordförande Karin Dahl hälsade mötesdeltagarna välkomna, speciellt de nya medlemmarna och förklarade mötet öppnat.

 

§99.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§100.         

Presentation av styrelseledamöterna

Styrelseledamöterna gjorde en kort presentation av sig själva och en aktuell adresslista uppgjordes även.

§101.

Firmatecknare.

Annika Kronberg (adjungerad kassör utanför styrelsen) kommer att verka som klubbens kassör lika tidigare arrangemang. Ett protokollsutdrag om firmatecknare bör utfärdas snarast och ordförande mailar detaljer till sekreteraren för åtgärd. Paragrafen anses som omedelbart justerad.

 
 

§102.

Övriga frågor.

Ordföranden påpekade vikten av att framtidens mål fastställs och att strukturen för arbetet läggs upp. Denna fråga bordlades till nästa styrelsemöte.

En domarförfrågan från SKK om XXX XXX ansökan om att döma pudel avstyrktes på grund av bristande kvalifikationer.

§103.

Nästa styrelsemöte.

Beslöts att nästa styrelsemöte hålls i Hässleholm den 19 februari kl 18.30. Alternativt 21 februari samma tid om lokalen i Hässleholmsgården inte skulle vara ledig den 19. Gunnel Edin hämtar nyckeln till lokalen.

Mötet beslöt att en person tar med fika och vem det är beslutas från gång till gång. Första gången tar Karin Dahl med fika
 

§104.

Avslutning:

Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat

 

JUSTERAS                 VID PROTOKOLLET

Karin Dahl       Monika Lorentzon

Ordförande                        Sekreterare