Tillbaka

Protokoll nr 1-2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum:

Åhus, Lördagen den 12 januari 2008

Närvarande:

Ordförande

Jan-Erik Bång

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Karin Dahl

Gunnel Edin

Anita Sjöholm

Anja Ekberg (delvis)

Katarina Ohlsson (delvis)

Meddelat förhinder:

 

Angelica Green

Niclas Warntoft

 

 

Protokollet innehåller §86-97.

§86

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§87.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

§88.         

Föregående mötes protokoll: De närvarande har tidigare erhållit protokollet på mail.

 

§89.

aSkrivelser från CS: Inkomna skrivelser genomgicks.
b.  Skrivelser från SKK: Styrelsen informerades om skrivelse ang överlämnade av material i samband med årsmöte/fullmäktigemöte, privata arrangemang av Hundens Dag samt utbildningar av förtroendevalda. Dessutom information ang avstängd domare, tävlingslicens och domarförfrågan.
c.  Övriga skrivelser:
              Norsk Kennelklubb: ang central registrering av resultat från Optigen-tester.

                        Sydskånska Kennelklubben : information om diverse utbildningar.

 

§90.

Motioner till årsmötet:

Från XXX :

 

1.  ”Att SPK ska ha tre valphänvisare en i södra en i mellersta en i norra” (citat). Styrelsen tillstyrker .
2.  ”Att på SPKs hemsida svenska uppfödare dela upp kennlarna i respektive sektioner där dom tillhör tex. Södra, västra osv för det är inte lätt för en valpköpare att veta var kennlarna finns, som det är nu finns det massor av kennlar på denna sidan” (citat). Styrelsen tillstyrker.
3.  ”Vi skulle behöva en hanhundslista på SPKs forum” (citat). Styrelsen avstyrker på grund av omfattande administration och svårigheter att fastställa kriterier för en sådan lista. Frågan kan tas upp i Pudelfullmäktige.

 

Från XXX:

 

1.  Exteriörbeskrivning. Styrelsen anser begäran ogenomförbar .
2. Mentalbeskrivning. Styrelsen tillstyrker delvis men hänför frågan till Pudelfullmäktige och CS för utarbetning.
3. Producera en hanhundslista. Styrelsen avstyrker på grund av omfattande administration och svårigheter att fastställa kriterier för en sådan lista. Frågan kan tas upp i Pudelfullmäktige.

 

§91.

Rapporter:

J-E Bång rapporterade från ordförandekonferensen. Sponsoravtal för 2008 är nu skrivet med Dogman. Försäkringsfrågan är ej ännu löst.

Personer att skriva in kritiker i databasen efterlyses av CS. Beslöts att ta upp frågan på årsmötet. Protokoll på hemsidan får ej innehålla namn på andra än styrelseledamöterna.

Ständiga medlemmar skall räknas. Ringsekreterare måste kunna utställningsregler. SPK kollar varje ringsekreterare. Uppfödarutbildning ska hållas i studiecirkelform. Pudelnationalen kommer att hållas i slutet av juni på Härjarö.

 
 

§92.

PudelNytt:

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. Helt kort berördes dock villkoren och priset för vardagsvårdskurserna. Anmälan görs genom att beloppet sätts in på postgirot och den är bindande.

§93.

Budget 2008:

Kassören kommer att tillsammans med XXX göra upp en detaljerad budget till årsmötet. Kommer därefter att mailas ut till styrelsen.

§94.

Ekonomiska frågor:

Det ekonomiska läget gicks igenom. Avdelningens ekonomi är ansträngd beroende på olika omständigheter, bl a en utställning mer än budgeterat genomförd, inköp av vandringspris vilket ej budgeterats, oväntat stora kostnader för resor för domare och ringsekreterare. Ett underskott på 50.000 kr kommer att justeras mot varulager ca. 30.000.

§95.

Övriga frågor:

Styrelsen beslöt att sälja tröjor med avdelningens logga på årsmötet till det facila priset av Kr 75:- per styck eller Kr 125:- för två eftersom det tidigare priset tydligen varit för högt eftersom endast ett fåtal tröjor sålts. Man beslöt också att sälja kvarvarande DVD från Pudelnationalen på årsmötet.

§96.

Nästa styrelsemöte:

Hålls i anslutning till årsmötet i Höör den 10 februari 2008.

 

§97.

Avslutning:

Jan-Erik Bång tackade de närvarande och avslutade dagens möte.

 

JUSTERAS                 VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Monika Lorentzon

Ordförande                        Sekreterare