Tillbaka

Protokoll nr10 -2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm – söndagen den 16 november 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Anita Sjöholm

Lena Emmertz

Anja Ekberg

Gunnel Edin

Frida Emmertz

Angelica Green

 

Suppleanter

Doris Backe

   
    Protokollet innehåller §91-100

§91

Mötets öppnande.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Frida Emmertz valdes att justera dagens protokoll.

§92

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§93        

Föregående mötes protokoll.

Godkändes och lades därefter till handlingarna.

§94

Inkomna skrivelser

•  xxxxxxxxxx Volontär till kritikskrivning. Åtar sig gärna fler administrativa uppgifter för klubben. Kan eventuellt vara en kandidat till nästa års sekreterare.
 

§95

Utställningar
•  Hässleholmsutställningen i oktober 2008 – flera positiva reaktioner har kommit styrelsen tillhanda om att detta var en mycket trevlig och lyckad utställning.
•  Hässleholm –17 maj 2009 – domare klara. Presentationer av domarna kommer i nästa nr av PudelNytt. 4 ringsekreterare skall rekryteras av Lena Emmertz .
•  Ronneby – 9 augusti 2009 – endast en domare till denna utställning. xxxxx har accepterat att döma. 2 ringsekreterare skall rekryteras av Lena Emmertz.
•  Höör – 21 juni 2009 – inofficiell utställning. Måste utannonseras i Hundsport!!!
•  Höör – Pudelns dag – 23 augusti 2009.
•  Hässleholm – 18 oktober 2009 i Q-poolen. Anja kommer att be xxxxxx att förhandla om priset för denna utställning inklusive inrullning av mattor när utställningen är slut.

Att ta emot anmälningar till utställningar och att trycka och skicka ut PM utsågs Anita Sjöholm.

I kommande PM skall det skrivas ut att valpar yngre än 4 månader inte får vistas inom utställningsområdet. Doris kollar att allt är bokat för utställningar i Hässleholm och Lena kollar Höör.

§96

Ekonomiska frågor

Diverse prishöjningar har ju genomförts på olika områden under året och därför anser styrelsen att anmälningsavgifterna bör höjas nästa år. Södra har ett underskott men alla underlag är inte klara för en definitiv avräkning.

§97

PudelNytt

Manuset gicks igenom och kompletterades. Bl a beslöts att anmälningsavgifterna för kommande utställningar skulle höjas enligt rekommendationer från Pudelfullmäktige. Vandringspriserna som delas ut specificeras i PN och inköp av nytt pris för lydnad diskuterades. Angelica fick i uppdrag att köpa in ett pudelhuvud från Pudelparadiset.

§98

Övriga frågor

•  Styrelsemedlemmarna bjuder på fikat varsin gång för att inte belasta föreningens ekonomi.
•  Utbildning för utställningsansvariga kommer att anordnas i Småland. Denna utbildning är obligatorisk och Doris, Lena, Frida och Anita deltar i utbildningen. Frida kollar datum och anmäler deltagarna.
•  xxxxxxxxxxxxx i valberedningen avgår pga sjukdom och xxxxxxxx ska meddelas.
•  Till tävlingslydnadskursen i januari är redan 7 st deltagare anmälda.
 •  Angelica meddelade att storlekstoleranserna mellan våra olika storlekar ska ändras under 2009. Monika undersöker
•  De tröjor som finns hos Angelica skall fortsättningsvis eventuellt förvaras hos xxxxxxxxx
•  Allt som finns i lager, t ex nyckelringar, pins etc räknas och uppgiften skickas till xxxxxxxx.
•  Vem som fortsättningsvis skall ha Jubileumsboken som idag finns hos Anja får xxxxxxx avgöra.
•  Ordförande på årsmötet blir xxxxxxxx. Vår ordförande kommer eventuellt inte att kunna närvara på årsmötet.
•  SPK ordförande xxxxxxxx har meddelat att xxxxxxxx kommer att vara vår kontaktperson i CS.
•  Malmö Valp – tyvärr fick vårt deltagande ställas in pga brist på funktionärer och montermaterial. Bättre mobilisering för ett deltagande görs nästa år.
•  Förslag till priser för nästa års tävlingar och utställningar diskuterades. Idéer tas med till nästa styrelsemöte.
•  Sekreteraren bjuder in valberedningens ordförande xxxxxxxxxxxx till nästa styrelsemöte.
•  Sponsring inför nästa år diskuterades. Frida undersöker sponsringen för lydnadstävlingar och inofficiella utställningar. CS handlägger ”storsponsringen”.
 

§99

Nästa styrelsemöte

Söndagen den 11 januari 2009 kl 13.00 i Hässleholm (Angelica kan ej närvara), samt ett snabbmöte lördagen den 31 januari 2009 kl 10.30 i Hässleholm.

§100

Karin avslutade mötet.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                 Frida Emmertz

ordförande           sekreterare

Tillbaka