Tillbaka

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte

söndagen den 10 februari 2008, Betelkyrkan, Höör.

Närvarande: 57st röstberättigade medlemmar enl. bifogad röstlängd samt 1 ej röstberättigad medlem.

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Han omtalade att han avgår som ordförande, önskade klubben lycka till i fortsättningen och vädjade till medlemmarna att vara behjälpliga vid utställningar och andra arrangemang.

§ 2

Röstlängd

Röstlängden fastställdes. Medlems från annan förening närvaro godkändes av mötet.

§ 3

Dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4

Val av mötesordförande

Till mötesordförande valdes Svenne Persson.

 

§ 5

Anmälan om protokollförare

Till protokollförare för årsmötet har styrelsen anmält Monika Lorentzon.

§ 6

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Berit Petersson och Linda Isgren.

§ 7

Beslut om närvaro- och yttranderätt

Konstaterades att inga övriga personer fanns närvarande.

§ 8

Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet befanns behörigt utlyst.

§ 9

Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse

Ovanstående gicks igenom och diskuterades.

§ 10

Fastställande av balans- och resultaträkning

Kassören Karin Dahl informerade om anledningar till årets underskott. Ovanstående handlingar fastställdes och lades till handlingarna. Beslöts att årets förlust på 36.084,75 kr balanseras i ny räkning.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12

Beslut om verksamhetsplan för 2008

Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. Under punkten Utställningar 2008 poängterades att ”billiga” domare inte får vara ett kriterium.Domarlistor måste komma ut tidigare än hittills. Beslöts att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan, varefter den lades till handlingarna.Det framkom under denna punkt önskan om att bättre uppmärksamma Världsutställningen och Pudelnationalen.

§ 13

Beslut om budget för 2008

Kassören meddelade att förslag till budget justerats med tanke på resultatet det gångna året. Förslaget gicks igenom, diskuterades och beslöts enligt styrelsens förslag.

§ 14

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

Beslöts att styrelsens sammansättning i fortsättningen skall vara sju ordinarie samt två suppleanter.

§ 15

Val

Beslöts att välja följande ledamöter till styrelse och revisorer:

Mandattid

Ordförande   Karin Dahl nyval

2 år

Vice ordförande   Gunnel Edin      mandat till 2009
Sekreterare      Monika Lorentzon   mandat till 2009
Ledamot   Angelica Green   mandat till 2009
    Anita Sjöholm omval

2 år

    Anja Ekberg omval 1 år
    Lena Emmertz fyllnadsval 1 år
Suppleant   Doris Backe fyllnadsval 1 år
Suppleant   Frida Emmertz nyval

2 år

Revisor   Barbro Larsson nyval 1 år
Revisor   Sven Persson omval 1 år
Revisorsuppleant   Anki Nilsson    omval 1 år
Revisorsuppleant   Jan-Erik Bång nyval 1 år

Doris Backe valdes som ersättare för Katarina Olsson som avgår på grund av sjukdom.

 

Val av delegater till Pudelfullmäktige

 

Som delegater till Pudelfullmäktige valdes nedanstående personer enligt valberedningens förslag:

 

Karin Dahl

Doris Backe

Barbro Larsson

Anja Ekberg

Anders Rosell

Monika Lorentzon

 

De närvarande informerades av Linda Isgren om vikten av att man har kunskaper och förmåga att framföra synpunkter på mötet samt att beakta att Pudelfullmäktige är det högsta beslutande organet.

Pudelfullmäktige 2008 hålls i Stockholm 5 – 6 april och styrelsen fick i uppdrag att snarast utse suppleanter

Valberedning för

nästa års valarbete:
 

Lena Tellberg (sammankallande)

Christel Tevin

Åsa Blohm

Förberedande valberedning:  

Barbro Larsson (sammankallande)

Mona Hermansson

Charlotte Wollmér

§ 16

Ärenden och motioner

Förelåg motion från Yvonne Andersson angående :

•  Att ha olika valphänvisare i landet – mötet avslog motionen.
•  Att dela upp kennlarna på hemsidan i olika geografiska områden – mötet avslog motionen och det påpekades att genom en okomplicerad programkomplettering kan detta enkelt tillgodoses. Webmaster hanterar denna frågan.
•  Att en hanhundslista upprättas över hundar som kan användas i avel. Mötet avslog förslaget.

Förelåg även motion från Gunilla Persson:

•  Att införa krav på exteriörbeskrivning av nerklippt hund. Mötet beslöt att avslå motionen.
•  Att krav på mentalbeskrivning ska införas. Motionen avslogs av mötet.
•  Att upprätta en hanhundslista – lika Yvonne Anderssons motion. Mötet avslog denna begäran.

§ 17

Utdelning av vandringspriser mm

De olika vandringspriserna utdelades av Angelica Green, (se bilaga) som även uttryckte sitt beklagande över att championatrosetterna pga felaktigt tryck inte fanns på plats utan kommer att skickas med post till de berörda. En ros delades ut som förhandsuppskattning.

 

Södra avdelningens championat- och lydnadsprisrosetter tilldelades 8 hundar, se bifogad lista.

SPK:s Förtjänsttecken tilldelades Linda Isgren och Anders Rosell för uppskattat ”pudelarbete”.Uppvaktningar av det gångna årets ”födelsedagsbarn” gjordes och blommor och gåvor överlämnades till dessa. Jan-Erik Bång avtackade även avgående styrelsemedlemmar med blommor och gåvor.

§ 18

Övriga frågor

Det framfördes synpunkter på hur medlem väljes in i SPK;s styrelse av Barbro Larsson. Det finns enligt stadgarna inga restriktioner angående jäv, minimiålder etc.Dessa frågor bör ligga till grund för eventuell stadgeändringar.

Frågan om varför inte namn på personer skrivs ut i protokoll som ligger på hemsidan togs upp av Louise Wilson. Dan Andersson svarade att SPK beslutat rätta sig efter regeln att inte lägga ut namn på personer som inte tillhör styrelsen.

Christel Tevin föreslog att en samlingsplats för Södras medlemmar skulle inrättas. En plats där medlemmar kan träffas och umgås med och utan sina hundar. Som förslag på en sådan lokal nämndes Nordskånska Kennelklubbens lokaler i Hässleholmsgården. Förslaget bör behandlas av den nya styrelsen.

Under mötets gång hänvisade man till att de nya stadgarna inte följdes till punkt och pricka. Styrelsen får undersöka detta till nästa årsmöte.

Vice ordföranden Gunnel Edin avtackade därefter den avgående ordföranden Jan-Erik Bång, som gjort ett mycket uppskattat arbete för klubben och varit ett stort stöd för styrelsemedlemmarna. Dessutom först på plats och sist att lämna platsen vid klubbens olika arrangemang.

Dan Andersson vädjade till medlemmarna att hjälpa till att skriva in kritiker i databasen. Det behövs tre personer från varje avdelning. Om man har möjlighet att hjälpa till med detta vänder man sig direkt till Dan.

§ 19

Årsmötets avslutande .

Ordförandeklubban överlämnades till den nya ordföranden Karin Dahl som tackade de närvarande för förtroendet. Hon poängterade hur viktigt det var att alla medlemmar hjälps åt vid de olika arrangemangen samt omtalade att styrelsen var redo att ta nya friska tag inför det kommande verksamhetsåret. Därefter förklarade hon mötet avslutat.
 

JUSTERAS                

Svenne Persson

Ordförande årsmötet

Berit Petersson

Linda Isgren
VID PROTOKOLLET:     

Monika Lorentzon