Tillbaka

Protokoll nr7 -2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm – tisdag den 22juli 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Angelica Green

Anita Sjöholm

Anja Ekberg

Lena Emmertz

 

  Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

 

  Anmält förhinder

Gunnel Edin

   
    Protokollet innehåller §60-69

§60

Mötets öppnande.

Ordförande Karin Dahl öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Anita Sjöholm valdes att justera dagens protokoll.

§61.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§62        

Föregående mötes protokoll.

Det godkändes och lades därefter till handlingarna.

§63

Inkomna skrivelser

Det fanns inga inkomna skrivelser att behandlar.

Sekreteraren meddelade att SKK:s informationsfolder om ägarregister erhållits och det beslöts att dessa skulle finnas med på Ronneby utställningen där också postern skulle sättas upp.

 

§64

Utställningar

  Ronnebyutställningen – 9-10 augusti

                      Checklista iordningställdes, renskrives och distribueras av sekreteraren.

                      PM till domare ombesörjer Doris Backe.

                      xxxxxxxxx antages som ringsekreterarelev.

                      Anita Sjöholm undersöker möjligheten att komplettera handdukslagret innan utställningen.

                      Lena och Angelica samordnar överlämnandet av rosetter, tröjor etc innan utställningen.

                     Monika ordnar växelkassa till försäljningen.

                     Karin hämtar handdukar hos Anita och levererar till Doris.

                     Domargåva – badlakan.

                     Anja ombesörjer fikakorg till domare och ringsekreterare (4 st inkl elev) samt lunchkuponger till 3 st.

•  Hässleholmsutställningen i Q-poolen – 19 oktober

                     Anmälningsavgiften fastställdes till 220:- kr för öppen klass.

                     Veteraner och valpar 140:- kr.

                     Domaren xxxxxx tar sig själv till utställningen och önskar ingen övernattning.

                     xxxxxxx hämtas i Malmö (anländer lördagen den 18 okt). Vilka arrangemang som ska ordnas för xxxxx undersöks av

                     Doris. Lena Emmertz är behjälplig.

 

Utställningar 2009 – olika domarförslag gavs och möjligheter att använda förslagen undersöks

          av Doris. För vårens utställning var xxxxxxxx aktuell som domare för storpudlarna. xxxxxxxx ska tillfrågas för de mindre

          storlekarna         

          xxxxxxxx dömer gärna i Sverige under våren 2010. Tar även andra raser.

Förberedelserna inför Ronnebyutställningen 2009 bör starta redan nu tillsammans med SKK för att få attraktiva domare och därigenom ett ökat deltagarantal.
 

§65

PudelNytt

Nästa nummer bör innehålla påminnelse om höstens klippkurs i Karlskrona. Intresserade kan ringa eller maila till Anita. Betalning måste göras för att anmälan ska vara bindande.

§66

Ekonomiska frågor

De ekonomiska rapporterna genomgicks och lades därefter till handlingarna.

§67

Övriga frågor

Medlemsstatistiken sjunker. Vi bör aktivt anstränga oss att öka medlemsantalet.

Monika fick i uppgift att kontakta xxxxxx som på årsmötet visat intresse att hjälpa till att lägga in kritiker i databasen.

Priser – Lena meddelar Anita hur många handdukar som behövs för kommande utställningar.

Pokaler från xxxxxx (finns hos Angelica). Väldigt dyrt att gravera skyltar, pokalerna bör därför återlämnas. Angelica ombesörjer detta. Förslag på nya priser är att göra tennfigurer av pudelformar. Prisfrågan sätts upp på nästa mötes dagordning för djupare diskussion.

Album till Moonguys´vandringspris fattas. Angelica ombads fixa ett sådant.

Planerade styrelsemöten måste anges i Hässleholmsgårdens almanacka.

MH flyttas till Osby från och med nästa år.. SPK betalar endast beskrivare och bana.

Detta innebär lägre kostnader för klubben. MH kan arrangeras i Blekinge också.

 

xxxxxxx ska uppvaktas på 60-årsdagen. Gåvan skickas dit med xxxxxx

Till lydnadstävlingen den 24 augusti är endast 4 ekipage anmälda. Anita undersöker vilket minimiantal som krävs för att arrangemanget inte ska gå med förlust.

Pudelns dag: Karin kontaktar xxxxxxx för att få honom som lydnadsinstruktör under dagen samt xxxxxx att ansvara för agilityn.

För övrigt bör handlerträning, utställningsträning och agilityträning finnas med i programmet.

Anja kollar med xxxxxxx om hjälp tillsammans med Frida Emmertz. Anita har ordnat ansvarig till köket.

Angelica undersöker om xxxxx kan ansvara för tipspromenaden.

SPK tröjor och priser ska också finnas till Pudelns Dag.

Anita mailar kontaktinfo till Frida.

Öppning kl 09.00.

”Domarpapper” kommer från Angelica tillsammans med rosetter.

§68

Nästa styrelsemöte

Bestämdes till tisdagen den 21 augusti kl 18.30 i Hässleholm. Obs-tiden! Angelica tar fika.

§69

Mötet avslutades.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                  Anita Sjöholm

ordförande           sekreterare

Tillbaka