Tillbaka

Protokoll nr6 -2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm – tisdag den 11 juni 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Angelica Green

Anita Sjöholm

Gunnel Edin (vice ordförande)

 

  Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

 

  Anmält förhinder

Lena Emmertz

Anja Ekberg

   
    Protokollet innehåller §50-59

§50

Mötets öppnande.

Ordförande Karin Dahl öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Angelica utsågs att justera dagens protokoll.

§51.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§52        

Föregående mötes protokoll.

Det godkändes och lades därefter till handlingarna.

§53

Inkomna skrivelser

•  SKK – information om storlek hos pudel
•  SKK – tävlingslicens för samtliga hundar som inte är registrerade i SKK stambok
•  SKK – information om SKK:s ägarregister. Sekreteraren fick i uppdrag att beställa informationsfolder från SKK..
•  SKK – info ang länsklubbarnas utställningar 2009 och 2010 samt lydnadsprov under 2009.
 
•  SKK – Protokollsutdrag från DK ang bifallen auktorisation (utökning av rasregister) i utställningsring.
•  CS – protokoll från årsstämman 5-6 april i Stockholm med bilaga ”Presentation av pudelavel under 2000talet.

§54

Utställningar

•  Hässleholm – kritik har inkommit till styrelsen om att felaktiga PM återigen har skickats ut vilket förorsakat vissa utställare olägenheter. För att felaktigheter ska undvikas i fortsättningen läser Doris Backe PM-korrektur innan det skickas ut. Värdecheckar delades inte ut som pris på denna utställning vilket också föranledde kritik. Det är styrelsens mening att dessa värdecheckar endast ska delas ut på höstutställningen i Q-poolen. Sekreteraren fick i uppdrag att kolla om det finns tidigare styrelsebeslut hur värdecheckarna ska delas ut. Tackbrev har erhållits från xxxxxxxx.
•  Höör – det är i nuläget 71 st anmälda till denna utställning. Anita har PM klart. Återbud till en domare samt ringsekreterare har getts. Anita skickar PM till ringsekreteraren. Priset för att deltaga i Barn med Hund höjs till 30:- kr – domare här är Doris Backe. Angelica kollar med xxxxxxxxx om diplommall kan erhållas lika tidigare. Bedömningen börjar kl 10 och insläpp blir från kl 09. Pris för katalog 30:- kr. Checklista skrivs ut och distribueras av sekreteraren. Priser ska införskaffas.
 
•  Ronnebyutställningen – domaren xxxxxxxxx klarar sig bra själv och behöver ingen hämtning etc.Andra detaljer handläggs på nästa styrelsemöte.
 
•  Hässleholmutställningen i oktober: xxxxxxxx och xxxxxxxxx har skrivit på domarkontrakten.

§55

Information gavs av sekreteraren att det varit problem med manuset till nästa PN. Tekniska problem hos bredbandsleverantören i kombination med svårt sjuk hund gjorde att det blev rörigt med manuset. Det gick inte att få kontakt med xxxxxxxx trots ihärdigt ringande och sedan också mailande för att reda ut situationen, vilket var ytterst beklagligt. För att förhindra en upprepning korrekturläser Frida Emmertz manus en vecka innan deadline i fortsättningen

§56

Ekonomiska frågor

Ordföranden meddelade att bankrutiner nu fungerar hos Nordea enligt vår önskan. Resultatet från vårutställningen är ännu ej klart.

§57

Övriga frågor

Kivikevenemanget ställs in pga för få intresserade.

En begäran har inkommit att det ska delas ut rosetter på årsmötet till agilityvinnare i de olika klasserna lika lydnad. Frida undersöker reglerna runt agility och frågan bordlägges till nästa styrelsemöte.

Färggruppen SAR, minnesanteckningar från telefonmöte föredrogs. Utställningsgruppen handlägger frågan.

Begäran om att få låna SPK södras ”träpudlar” till Pudelnationalen har gjorts. Dessa hämtas och lämnas av xxxxxxxx. Frida ser till att pudlarna märks ordentligt innan de lämnas ut.

Mail från CS sekr ang utbildning av utställningsansvariga bordlägges till nästa möte. Frida undersöker om det finns någon lämplig utbildning i närheten. Kollar också med Nordskånska.

De kritiker som ska skrivas in i databasen lämnas ut av xxxxxxxxx på PN. xxxxxxxxx bör känna till vilka från södra som anmält intresse av att utföra detta skrivarbete eftersom han på årsmötet sa att man kunde vända sig till honom om man var intresserad.

xxxx lämnar besked om klippkurs till hösten i Småland.

Pudelns Dag – bordläggs till nästa styrelsemöte.

Förfrågan om domare till vårens Hässleholmsutställning . Doris kollar med Anja om domare är bestämd.

Utställningsklippning – Angelica kollar med xxxxxxxx om hon kan tänkas vilja hålla en sådan kurs.

Ordföranden gav därefter en resumé från Pudelfullmäktige

§58

Nästa styrelsemöte

Bestämdes till tisdagen den 22 juli kl 18.00 i Hässleholm. Frida tar fika

§59

Mötet avslutades.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                  Angelica Green

ordförande           sekreterare

Tillbaka