Tillbaka

Protokoll nr5 -2008 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm – torsdagen den 1 maj 2008

Närvarande:

Ordförande

Karin Dahl

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Lena Emmertz

Angelica Green

Anita Sjöholm

Anja Ekberg

 

  Suppleanter

Doris Backe

Frida Emmertz

 

  Anmält förhinder

Gunnel Edin

   
    Protokollet innehåller §41-50

§41

Mötets öppnande.

Ordförande Karin Dahl hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§42.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§43         

Föregående mötes protokoll.

Ordföranden läste förra mötesprotokollet. Det godkändes och lades därefter till handlingarna.

§44

Inkomna skrivelser

•  SKK – begäran om yttrande ang defekter på stor pudel. Sekr fick i uppdrag att lämna SPK södras kommentarer.
•  SKK – valphänvisning på internet – mötet beslöt att endast länka till SPK:s egen valpförmedling från SKK:s hemsida.
•  SKK – info ang Hamiltonplaketten. Mötets förslag till utmärkelsen är xxxxxxxx och xxxzxxxxxx
 
•  SKK – förtjänsttecken i samband med Kennelfullmäktige. Mötets förslag är xxxxxxxxx.
 
•  NKK – inbjudan att deltaga i utbildningar arrangerade av Studiefrämjandet. Inget intresse förelåg.

§45

Utställningar

 

•  Hässleholm – checklista gjordes upp som ska renskrivas och distribueras av sekr. 2 st ringar erfordras. Arrangemang i samarbete med NKK. Doris ser till att xxxxxxxx får information om domare och ringsekreterare. Detaljer angående hur priserna ska delas ut diskuterades och fastställdes. Robur/Doggy sponsrar med foder enligt översänd specifikation. Lena ser till att domare hämtas.

Höör – frågor angående denna utställning bordlades till nästa styrelsemöte den 11 juni. Ny foderleverantör behövs som sponsor eftersom Dogman backat ur. Teba tillfrågas av Lena om de vill skänka priser och bjuds även in att sälja på utställningen. Anita fått löfte om en mindre mängd foder från Royal Canin. Alla måste hjälpas åt att få ihop priser. Angelica vill gärna ha mail om priser vi fått ihop. Tyvärr har annonsering i Hundsport om denna utställning falerat och Angelica undersöker om det finns möjlighet att få in en annons. Om inte ombesörjer hon annonsering i lokalpress

§46

PudelNytt

Korrigering av felaktigt datum för Pudelns dag ska göras. Handlerkursen för våren 2008 tas bort i kommande nummer. Blänkare om Pudelns Dag den 24/8 ska införas med rubriker som träningsutställning och andra trevliga aktiviteter.

Anja ska inte längre stå som kontaktperson för kurser i Småland/Blekinge.

Vardagsvård/klippkurs i Blekinge – nytt försök med fast datum görs och Doris meddelar nytt datum efter kontakt med xxxxxxxxx.

3-etappskursen i vardagsvård ”hänger i luften” eftersom Gunnel Edin avsagt sig deltagande.

Mötet beslöt att sekreteraren skulle tillfråga Gunnel Edin och xxxxxxxxx om fortsättning kunde arrangeras om ersättning utgår samt att vissa serviceåtagande tas bort. Priset för deltagande i kurserna måste också höjas till Kr 250:- per gång och då måste egen fika medtagas.

MH arrangeras den 7 september i Ljungbyhed. Anmälan till Anita.

Domare för valparna till Ronnebyutställningen ska vara med i PN och Anja meddelar namnet på domaren.

Ingen information under Småland.

Blänkare angående oktoberutställningen bör göras – xxxxxxxxxx dömer storpudlarna.

§47

Ekonomiska frågor

Ordföranden meddelade att pengar kommit in till SPK:s konto men övriga ekonomiska frågor

bordlades till nästa styrelsemöte. Med anledning av Nordeas påpekande om text i protokollsutdrag angående föreningens firmatecknare beslöts komplettera texten i tidigare protokollsutdrag till att lyda enligt nedan:

 

Beslöts att återta xxxxxxx rätt som firmatecknare eftersom han inte längre är klubbens ordförande.

Beslöts att Karin Dahl och Annika Kronberg (som utsetts till adjungerad kassör utanför styrelsen) var för sig tecknar Svenska Pudelklubbens södra avdelnings konto xxxxxxxx som firmatecknare samt föreningskontot i xxxxxxxx.

 

Beslöts Karin Dahl och Annika Kronberg, kassör utanför styrelsen, gemensamt tecknar avdelningens placeringskonto xxxxxxxx

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

 

Enligt PF skall räkningar skickas till Karin Dahl som efter attest vidarebefordrar dessa till kassören, alternativt presenteras vid styrelsemötena fvb till kassören som därefter betalar ut beloppen.

§48

Övriga frågor

I forstättningen skall justeringsman utses vid styrelsemöten för att justera protokollet. Frida Emmertz valdes att justera dagens protokoll.

 

xxxxxxx är kontaktperson för inläggning av data i databasen.

Utbildningsansvariga måste gå SKK:s kurs – obligatoriskt. Anja och xxxxxx har tidigare anmält sig till en sådan kurs och inte hört något. Sekreteraren fick i uppgift att kolla när nästa kurstillfälle äger rum.

Till aktivitetsdagen i Kivik finns för närvarande 7 stycken anmälda. Mötet beslutade att minimum

20 st betalande måste vara anmälda för ett genomförande av aktiviteterna. Beslut tas efter deadline 16/5 som anges på hemsidan huruvida aktiviteterna ska genomföras eller ej.

Anita meddelade att hon fått mail där man föreslog att efter MH genomförda test skulle ett diplom utfärdas. Mötet avslog detta förslag.

§49

Nästa styrelsemöte

Äger rum i Hässleholm den 11 juni 2008.

§50

Mötet avslutades.

JUSTERAS:       VID PROTOKOLLET:        JUSTERAS:

Karin Dahl         Monika Lorentzon                  Frida Emmertz

ordförande           sekreterare

Tillbaka