Tillbaka

Protokoll nr 7-2007 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm, onsdagen den 12 sept 2007

Närvarande:

Ordförande

Jan-Erik Bång

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Karin Dahl

Angelica Green

Gunnel Edin

Anita Sjöholm

 

Meddelat förhinder:

 

Anja Ekberg

Katarina Ohlsson

Niclas Warntoft

 

 

Protokollet innehåller §73-85.

§73

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§74.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§75.         

Föregående mötes protokoll: Det påpekades att Karin Dahl felaktigt inte rapporterats som närvarande i detta protokoll, noterades och lades därefter till handlingarna.

 

 

§76.

•  Protokoll från CS och avdelningarna har distribuerats till styrelsemedlemmarna för information.
•  Skrivelser från CS: Inkomna skrivelser genomgicks. Angående tidigare diskuterat Optigentest beslöts det att ta med information beträffande detta test i utställnings-katalogerna hädanefter.
•  Skrivelser från SKK: 1. Lista över exteriördomare – bilagan fattades. Sekreteraren ser till att denna bilaga erhålles. 2.Skrivelse ang ”röda pudlar – CACIB”. 3.Guidlines och Leitfaden – kopia skickas med inbjudan att döma till utländska domare.4. Information ang byte av klass på utställning.5. Valputställning – svar till SKK senast 15 oktober. Angelica Green fick i uppdrag att tillsammans med XXX besvara skrivelsen.
•  Inga övriga skrivelser förelåg.

 

§77.

Lista på rekommenderade utländska domare: Sekreteraren fick uppdraget att kontakta XXX för att erhålla en sådan lista. Även XXX kommer att kontaktas i denna fråga.

 

§78.

Utställningsfrågor:

•  Hässleholmsutställningen Q-poolen 21 oktober bokad och klar. Hyra av lokal uppgår till kr 4000:-. Hittills har endast 2 anmälningar till lydnadsklassen inkommit. Anita Sjöholm fick i uppdrag att undersöka vad domare kostar för denna klass så att inte underskott uppstår om anmälningarna blir för få. Prisrosetter finns för denna klass och handhas av Anita. ”Kom som du är” – XXX kan inte döma eftersom hon dubbel-bokats. Nordskånska lovat vara behjälplig att ordna ny domare. Anja kontaktar XXX i denna fråga. Karin och Jan-Erik ombesörjer dekoration av lokalen med lönnlöv och pumpor. Ringband ska användas i stället för staket. Det beslutades vidare att samma system som för Ronnebyutställningen angående erhållna priser ska gälla, dvs priserna avhämtas efter avslutad klass i sekreteriatet.
•  Inga övriga utställningar diskuterades.
 

§79.

Inköp av datorskärm till XXX. Styrelsen godkände detta inköp.

 

§80.

Uppvaktning av medlemmar som fått förtjänst- och hederstecken.

Efter diskussion av denna fråga bordlades den eftersom styrelsen anser att uppvaktningarna blir för omfattande med gällande instruktioner. Motion skrivs till CS om ändring av dessa instruktioner av Angelica Green.

 

§81.

PudelNytt – ingen behandling av denna fråga.

 

§82.

Ekonomiska frågor. Resultatrapporten för Hässleholmsutställningen visar att kostnaderna för deltagande i aktiviteter måste höjas. Karin rapporterade att en faktura från BKK på ett högt belopp avseende Ronnebyutställningen inkommit men inte är med i resultatrapporten. Dessutom skall avgift ”per deltagande hund” inbetalas till SKK och SPKCS för Hässleholms- och Ronnebyutställningen, ca 12.000:-, detta belopp är inte heller inkluderat i resultatrapporten.

 

§83.

Övriga frågor. Verksamhetsplanen för nästa år . Förslag har inkommit från J-E Bång. Genomgång sker vid nästa styrelsemöte.

Anita Sjöholm meddelade att nästa MH-test är fulltecknat. Max 8 deltagare/gång.

 

§84.

Nästa styrelsemöte äger rum i Hässleholm den 28 november kl 17.00. Observera tiden!

Verksamhetsplanen kommer då att diskuteras och till dess fick sekreteraren i uppgift att skriva ett utkast till verksamhetsberättelse. Frånvarande styrelseledamöter skall informeras och komma med förslag till verksamhetsplan för 2008.

 

§85.

Mötet avslutades av Jan-Erik.

JUSTERAS                 VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Monika Lorentzon

Ordförande                        Sekreterare