Tillbaka

Protokoll nr 6-2007 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum:

Hässleholmsgården, Hässleholm, måndagen den 6 aug 2007

Närvarande:

Ordförande

Jan-Erik Bång

 

Sekreterare

Monika Lorentzon

 

Ledamöter

Anja Ekberg   

Angelica Green

Niclas Warntoft (från och med §5)

Meddelat förhinder:

 

Gunnel Edin

Anita Sjöholm

Katarina Ohlsson

 

 

 

Protokollet innehåller §58-72.

§59.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§60.         

Föregående mötes protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.

 

§61.

•  Protokoll från CS och avdelningarna har distribuerats till styrelsemedlemmarna för information.Gäller även årsstämmans protokoll.
•  Skrivelser från CS: Inkomna skrivelser genomgicks. Sekreteraren fick i uppdrag att kolla direktiven vad det gäller det nya hälsoprogrammet.
•  Skrivelser från SKK: Inga skrivelser förelåg.
•  Inga övriga skrivelser förelåg.

 

§62.

Utställningsfrågor:

•  Ronnebyutställningen : SPK kommer att ha eget bord med nummerlappar och kataloger vid stora insläppet. Sponsormaten skickas till Monika Lorentzon som ombesörjer transport till utställningen.Checklista upprättades. Det beslutades att alla priser delas ut i sekreteriatet vid uppvisande av kritiken. Det beslutades även att försäljning av tröjor och klipphäften skulle ske i sekreteriatet.
•  Hässleholmsutställning 21 oktober Q-poolen . Anja kollar att tillfrågade ringsekreterare tackat ja till att närvara. Domare till ”Kom som Du är ” skall anskaffas. Anja fick i uppdrag att tillfråga ett antal personer. Uppgiften bör komma in i nästa nummer av PudelNytt.

 

§63.

Jan-Erik Bång har undertecknat kontrakt med Q-poolen för nästa års utställningar och därmed fastställt ett för oss fördelaktigt pris

 

§64.

Pudelns Dag i Höör 26/8 – handlingsplan upprättades. Styrelsemedlemmarna fick i uppdrag att sprida informationen om dagen till så många pudelägare som möjligt.

 

§65.

Familjedag på Ribersborg – sekreteraren fick i uppdrag att arrangera så att disponibelt informationsmaterial kommer på plats samt att få fram deltagare.

 

§66.

Inventering av material . J-E Bång och XXX har gått igenom SPK:s grejor. Allt gammalt har kastats. Mötet beslöt att även gamla mattor ska kastas. Angelica fick i uppdrag att köpa in ytterligare 1 tält.

 

§67.

PudelNytt.

Vinnarna från utställningen den 24 juni i Höör presenteras i PudelNytt. Angelica har bilder som skickas direkt till XXX, som ombesörjer publicering.Avdelningarna har fått utökad tid för material som skall in i tidningen. Sekreteraren fick i uppdrag att försöka få fram datum etc för kommande arrangemang för tryckning i tidningen.

 

§68.

Rastorget Malmö Valp i Mässhallarna den 11 november. Det beslöts att SPK södra ska deltaga med monter och informationsmaterial.

 

§69.

Ekonomiska frågor: Den ekonomiska rapporten kommenterades av kassören, godkändes och lades till handlingarna.

 

§70.

Övriga frågor: Klippkurs – tyvärr finns det för få intresserade för att dessa kurser ska kunna komma till stånd i Småland/Blekinge. Anja Ekberg undersöker om ytterligare intresserade kan finnas.

 

§71.

Nästa styrelsemöte: OBS – mötet äger rum onsdagen den 12 september.

 

§72.

Mötet avslutades.

 

JUSTERAS         VID PROTOKOLLET

 

Jan-Erik Bång       Monika Lorentzon

Ordförande         Sekreterare