Tillbaka

Protokoll nr 5-2007 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens

södra avdelning.

 

Plats och datum:   Hässleholmsgården, Hässleholm, måndagen den 11 juni 2007

 

 

Närvarande:    Ordförande    Jan-Erik Bång

                         V ordförande Gunnel Edin

                         Sekreterare    Monika Lorentzon

                          Ledamöter   Anita Sjöholm 

                                             Anja Ekberg

                                             Angelica Green  

                                             Niclas Warntoft         

                           Suppleant   Katarina Ohlsson   

                        Frånvarande   Karin Dahl

 

 

                                                                    Protokollet innehåller §46-57.

§46.

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade mötesdeltagarna välkomna,

speciellt Niclas som var med på sitt första styrelsemöte och förklarade

mötet öppnat.

 

§47.

Dagordning

Dagordningen godkändes

 

§48.         

Föregående mötes protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.

 

§49.

•  Protokoll från CS och avdelningarna har distribuerats till styrelsemedlemmarna för information.
•  Skrivelser från CS: Inkomna skrivelser genomgicks och det beslöts
•  att Anita Sjöholm anmäls som MH-ansvarig. Det beslöts också att våra protokoll ska skrivas retroaktivt med löpande paragrafnummer enligt önskan från CS.
•  Skrivelser från SKK: Inkomna skrivelser genomgicks.
Uppfödarutbildningen diskuterades åter och vi undersöker
samarbetsmöjligheterna med SKK:s avdelningar.
•  Skrivelse från XXX om pudelpromenad i Småland. Styrelsen ställer sig positiv till detta initiativ.

•  Inga övriga skrivelser förelåg.

§50.

Utställningsfrågor:

•  Ronnebyutställningen : Det rapporterades att domare och ringsekreterare
är klara. Representant till domarmiddagen ska utses senare. J-E Bång fick i uppdrag att utföra detta. Anja Ekberg kollar om det finns domartält och bord och stolar samt om sponsormaterialet får transporteras med bil inom området. Anja kollar också om det finns tält för vårt sekretariat och ger besked till J-E Bång. Angelica Green fick i uppdrag att köpa in 3 st lättuppsatta men funktionsdugliga tält. J-E Bång meddelar kassören att nya ”100:lappar” skall tryckas upp och ombesörjer också rosetter.
 
 
 
•  Planering av inofficiell utställning den 24 juni: 124 st ekipage
anmälda vilket föranleder ett behov av 2 st domare. Anja Ekberg ansvarar för att de som vill ha ringträning får det. Checklista färdigställs av sekreteraren och översändes till styrelsen. Angelica Green köper in priser
från IKEA. Avgiften för Barn med Hund fastställdes till Kr 20:-. Rosetter
och godis som priser och domare är XXX. Bir och Bimvalp – båda
klasserna slås samman. 100 kataloger trycks upp – J-E Bång ombesörjer.
 
 

§51.

Inköp av släpvagn: Jan-Erik Bång har köpt in en obromsad Brenderup vagn för

leverans till midsommar. Ett lås till vagnen är även inköpt. Broschyrer etc

förevisades och vagnen ska stå färdigpackad hos XXX.

 

§52.

PudelNytt: Bordlades till nästa möte.

§53.

Rapport från Pudelfullmäktige : J-E Bång gav en utförlig rapport om beslut

som tagits och hänvisade till protokoll som följer senare.

 

§54.

Ekonomiska frågor: Den ekonomiska rapporten studerades och lades till

handlingarna.

 

§55.

Övriga frågor: Gunnel Edin förevisade de nya klipphäftena. Officiell lydnadstävling

i Q-poolen den 21 oktober körs i klass 1 och 2. Alla arrangemang är klara. Det

beslöts att ansökan till nästa år skall göras för officiell lydnadstävling i alla klasser.

Angelica Green rapporterade om mycket strul med leverantören som trycker upp

våra tröjor. Hon fick i uppdrag att söka ny leverantör.

 

§56..

Nästa styrelsemöte: OBS – mötet äger rum den 6 augusti!

 

§57.

Mötet avslutades.

 

JUSTERAS         VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Monika Lorentzon

Ordförande         Sekreterare