Tillbaka

Protokoll nr 4 -2007 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska

Pudelklubbens södra avdelning.

 

Plats och datum: Hässleholmsgården, Hässleholm, tisdagen den 8 maj 2007

 

Närvarande:

 

Ordförande     Jan-Erik Bång

V ordförande  Gunnel Edin

Sekreterare     Monika Lorentzon

Ledamöter      Anita Sjöholm

                     Anja Ekberg

Suppleant       Katarina Ohlsson

Kassör           Karin Dahl

 

Protokollet innehåller §1-13.

 

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade mötesdeltagarna välkomna och

förklarade mötet öppnat.

 

§2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§3.         

Föregående mötes protokoll: Korrigering av texten i §9: Inofficiella

utställningar :Anita Sjöholm ansvarar för anmälningar och sammanställning

av katalogmaterial för inofficiella utställningar. Lydnadskommittén består av

Anita Sjöholm samt 2 andra personer som hon utser.

§4.

•  Protokoll från CS och avdelningarna har distribuerats till

   styrelsemedlemmarna för information.

•  Skrivelser från CS: information ang SKK:s uppfödarutbildning och det

    var  mötets mening att SPK södra har för dåligt medlemsunderlag för att

   anordna dessa kurser.Den tidigare till mars planerade utbildningen

   fick ställas in pga för dåligt intresse.

                   CS skall informeras om att vi hänvisar våra medlemmar till

           uppfödarutbildningar som de lokala SKK avdelningarna håller. Styrelsen

                   beslöt att tillfråga XXX om hon kunde vara ansvara för informationen ang

                    dessa kurser.

               •  Skrivelser från SKK: se ovan ang uppfödarutbildning. Dessutom har

                   inbjudan till att deltaga i domarutbildning för juniorhandling inkommit.

           Det fanns ingen intresserad av denna utbildning.

                •  Skrivelse från Landskrona Smådjursklinik AB har inkommit via

  XXXXX och veterinär X erbjuder rabatterad ögonlysning för våra pudlar.

                  Mötet beslöt att annons om detta får införas i PudelNytt och även på SPK:s

  hemsida om veterinär X står för dessa annonskostnader.

                •  Inga övriga skrivelser förelåg.

 

§5.

Utställningsfrågor:

•  Hässleholmsutställningen: En checklista iordningställdes för den

                    20 maj och skall snarast skickas över till J-E Bång av sekreteraren.

            Avtal mellan SPK södra och Nordskånska Kennelklubben för tjänster

                    och hyra för denna utställning bifogas. Funktionärer i tjänst under denna

           utställning får fika och äta lunch på klubbens bekostnad. Kvitto med

                   namn på baksidan lämnas efteråt till kassören. Sekreteraren fick i uppgift

           att bjuda domarna och ringsekreterarna på lunch.

               •  Pälsprov skall tas av någon som inte ställer ut och Karin Dahl kollar upp

          vem som ska utföra detta.

               •  Sponsormaterial: Jan-Erik Bång kontaktar Niclas Warntoft för att denne

          skall ta hand om sponsorhundmaten.

               •  Lokalhyra för oktoberutställning i Q-poolen: Samma som i fjol enligt

          J-E Bång.

§6.

Inköp av släpvagn: Styrelsen beslöt att Jan-Erik Bång kan köpa in en

släpvagn med huv för en kostnad av max SEK 25.000. Enligt löfte från

XX får denna släpvagn magasineras på hennes ägor.

§7.

PudelNytt: Material till nästa nummer är inskickat med assistans av XX.

Gunnel Edin framförde önskemål om att inbetalning för deltagande i kurserna

Vardagsvård måste vara henne tillhanda minst två veckor innan kursstart.

Sekreteraren meddelar detta till PN.

Mötet beslöt att kostnaden för besöket hos Dog Fun i Malmö som ingår i

Vardagsvård-kurserna skall höjas till SEK 150.

§8. Rapport från Pudelfullmäktige : Frågan bordlades till senare tillfälle.

§9.

Ekonomiska frågor: Kassören rapporterade att ekonomin var fortsatt god.

I fortsättningen kommer en ekonomisk översikt att biläggas protokollet.

§ 10.

Firmatecknare

Styrelsen beslöt att Jan-Erik Bång och Karin Dahl var för sig tecknar Svenska

Pudelklubbens Södra avdelnings postgirokonto 43 65 01-1 och i Swedbank

företagskonto med nr. xxxxxxx. Det beslöts även att Jan-Erik Bång och Karin

Dahl gemensamt tecknar i Swedbank avdelningens planeringskonto nr. xxxxxx.

§11.

Övriga frågor: Anja Ekberg föreslog att den planerade handlerträningen förläggs

till Skåne i anslutning till SKK:s länsklubbars arrangemang som även innefattar

andra raser. (Annonsen i PN tas då bort.) Vidare informerade Anja Ekberg

om att det fanns 5 st anmälda till klippkursen i Småland till hösten. Anja Ekberg

önskade hjälp av XX med utställningsarrangemang och annonser och J-E Bång

fick i uppdrag att tillfråga XX.

Rasparaden i Kristianstad: J-E Bång informerade de närvarande om programmet

på Hundens Dag den 2 och 3 juni. Monika Lorentzon undersöker om deltagare kan

engageras och svarar XX.

PM till domarna: Anja Ekberg undersöker om hur denna fråga skall hanteras.

Nästa styrelsemöte: OBS mötet äger rum den 11 juni!

 

§13. Mötet avslutades.

JUSTERAS         VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Monika Lorentzon                                                              

Ordförande         Sekreterare