Tillbaka

Protokoll fört vid Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 
söndagen den 12 februari 2006, Betelkyrkan, Höör.

Närvarande: 43 st röstberättigade medlemmar enl. bifogad röstlängd

§ 1
Mötets öppnande
Vice ordförande Christel Tevin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§ 3
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4
Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Svenne Persson.

§ 5
Anmälan om protokollförare
Till protokollförare för årsmötet har styrelsen anmält Lena Tellberg.

§ 6
Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Dan Andersson och Kicki Nielsen.

§ 7
Beslut om närvaro- och yttranderätt
Beslöts att Mikael Nilsson fick närvara vid årsmötet.

§ 8
Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns behörigt utlyst.

§ 9
Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse
Ovanstående gicks igenom och diskuterades, ändring gjordes i verksamhetsberättelsen under ”Slutord” att
medlemsantalet i södra avdelningen har minskat med 12 medlemmar. Rekommenderades också att styrelsen
ska se över avdelningens placering av tillgångar så att det främjar medlemmarna.

§ 10
Fastställande av balans- och resultaträkning
Ovanstående handlingar fastställdes och lades till handlingarna. Beslöts att uppkommen vinst förs över till kapitalkontot.

§ 11
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 12
Beslut om verksamhetsplan för 2006
Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. Punkten Utställningar 2005 ändras till Utställningar 2006
(rättades i orginalet efter att det upptäckts vid tryckningen). Beslöts att fastställa styrelsens förslag till
verksamhetsplan, varefter den lades till handlingarna.

§ 13
Beslut om budget för 2006
Förslag till budget gicks igenom, diskuterades och beslöts att öka posten Medlemsavgifter med 5 000 kr och
posten Priser med 5 000 kr vilket gör att summa intäkter och summa utgifter ökar till 173 500 kr.

§ 14
Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
Beslöts
att styrelsens sammansättning även i fortsättningen skall vara sju ordinarie samt tre suppleanter.

§ 15
Val
Beslöts
att välja följande ledamöter till styrelse och revisorer:

                                                                                                             Mandattid
Ordförande                          Jan-Erik Bång                      nyval              2 år               
Ordinarie ledamot                Anja Ekberg                        omval             2 år
Ordinarie ledamot                Anita Sjöholm                      nyval              2 år
Ordinarie ledamot                Gunnel Edin                         fyllnadsval      1 år
Suppleant                             Karin Dahl                           nyval              2 år
Suppleant                             Katarina Olsson                   nyval              2 år
Revisor                                Elvy Sundqvist                     omval             1 år
Revisor                                Sven Persson                       nyval              1 år
Revisorsuppleant                  Anki Nilsson                        omval             1 år
Revisorsuppleant                  Ulla Olsson                          nyval              1 år

Beslöts att välja Jörgen Rahmberg som rösträknare för nedanstående val pga av jäv för Kicki Nielsen.
Val av delegater till Pudelfullmäktige

Som delegater till Pudelfullmäktige efter sluten omröstning valdes:
Jan-Erik Bång, 39 röster
Lena Tellberg, 32 röster
Anja Ekberg, 32 röster
Kicki Nielsen, 31 röster
Doris Backe, 25 röster
Linda Isgren, 24 röster

Val av suppleanter till Pudelfullmäktige

Som suppleanter till delegater för Pudelfullmäktige efter sluten omröstning valdes:
Suppleant 1: Lotta Sandell
Suppleant 2: Laila Tuomaala
Suppleant 3: Svenne Persson
Suppleant 4: Christel Tevin
Suppleant 5: Gunnel Edin

Ordföranden meddelade att Pudelfullmäktige 2006 hålls i Stockholm 1-2 april och påpekade också för
suppleanterna vikten av att de verkligen var beredda på sin uppgift att ersätta ordinarie delegater vid behov.

Valberedning för nästa års valarbete:          Birgitta Göransson (sammankallande)
                                                                 Lotta Sandell
                                                                 Ingrid Persson

Förberedande valberedning: Göran Blohm (sammankallande)
                                           Jörgen Rahmberg
                                           Lena Jernberg

§ 16
Ärenden och motioner
Motion från Berit Lönnerstam angående instiftande av södra avdelningens vandringspris för agility och för
bruksgrenar, 2 separata vandringspris. Mötet beslöt att instifta ett vandringspris för agility och ett vandringspris
för bruksgrenar med början 2006.

§ 17
Utdelning av vandringspriser mm
De olika vandringspriserna utdelades av Birgitta Göransson med assistens av Christel Tevin, se bilaga
Södra avdelningens championatrosett tilldelades 6 hundar, se bifogad lista.
SPK:s Förtjänsttecken tilldelades Berit Peterson och Jan-Erik Bång eftersom de gjort en utomordentlig
god insats för klubben.
Det nyinstiftade Teenage Strindbergs Vandringspris presenterades av Ingrid Persson.

§ 18
Övriga frågor
Linda Isgren adresserade problemet med den ökade registreringen av Pudel, stor under den senaste tioårsperioden,
med unga oerfarna uppfödare som använder mycket unga tikar i avelsarbetet som eventuellt är i strid med SKK:s
grundregler. Konstaterades att registreringen av Pudel, stor under 2005 har minskat med 136 hundar och att SPK
borde ordna informationsträffar för nya och potentiella uppfödare angående SKK:s grundregler och genetik.

§ 19
Årsmötets avslutande
Avgående styrelsemedlemmen Lotta Sandell avtackades med gåva och blommor som mottogs av Anja Ekberg.
Ordförandeklubban överlämnades till nyvalde ordföranden Jan-Erik Bång som tackade de närvarande för förnyat
förtroende som ordförande och förklarade mötet avslutat.

 

JUSTERAS:
                                            
Svenne Persson                  Dan Andersson                 Kicki Nielsen
                                             Ordförande    

VID PROTOKOLLET:

                                                Lena Tellberg