Tillbaka

Protokoll nr 8-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plarts och datum: Hässleholmsgården, Hässleholm, tisdag den 12 december 2006.

Närvarande: Ordförande Jan-Erik Bång

                   V ordförande Christel Tevin

                      Sekreterare Lena Tellberg

                       Ledamöter Anita Sjöholm

                                        Gunnel Edin

                                        Angelica Green

                                        Anja Ekberg    fr o m §4

                     Suppleanter Katarina Ohlsson   fr o m §4

                                        Mona Hermansson

                            Kassör Annika Kronberg

Meddelat förhinder: Suppleant Karin Dahl

Adjungerande: Birgitta Göransson, valberedningens sammankallande.

Protokollet innehåller §§1-13

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsar ledamöterna, kassören och Birgitta Göransson välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3

Föregående mötes protokoll

Protokoll 7-2006 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§4

Statuter för Bruks-och Agilityvandringspriser

Förfrågan angående de beslutade statuterna har inkommit från XXXXX XXXXXXXXXX.

Diskuterades frågan om beslöts att behålla de förut beslutade statuterna eftersom

de bygger på SPK:s statuter och är lätthanterliga för den person som ska räkna fram

vinnarna. Noterades att XXXXX XXXXXXXXXX föreslagna statuter säkert är mer rättvisa

men svårare att praktiskt använda. Uppdrogs åt Lena Tellberg att skriftligt meddela

XXXXX XXXXXXXXXX beslutet med motivering. Diskuterades inköp av vandringspriser.

Uppdrogs åt Angelica Green att inköpa 2 st glasskulpturer från Holland

§5

Årsmötesfrågor

Birgitta Göransson redovisade valberedningens förslag till nya styrelseledamöter,

suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter, pudelfullmäktigedelegater och suppleanter.

Listan över de olika ansvarsområdena inför årsmötet gicks igenom och fördelades.

Beslöts att styrelsen samlas 12.45 den 11 februari före årsmötet. Uppdrogs åt Jan-Erik

Bång att fråga om Svenne Persson kan åta sig uppdraget som ordförande av årsmötet

och att köpa blomstercheckar och blommor. Beslöts att Lena Tellberg är sekreterare

vid årsmötet. Uppdrogs åt Anja Ekberg och Christel Tevin att köpa gulaschsoppa och

vitlöksbröd som förtäring efter årsmötet. Uppdrogs åt Lena Tellberg att höra med

Dan Andersson vad som behövs för informationsmötet.

§6

Skrivelser

a) protokoll 8 och 9, 2006 från CS och protokoll 8-06 från västra avd. och protokoll 6-06 och

6B-06 från norra avd.

b) skrivelser från CS: medlemsstatistik 2006-09-13 och brev angående Hanne Winninges ansökan till

preparandkurs för domare, ingen i södras styrelse känner till henne och därför har vi inte någon kommentar

angående hennes ansökan . Uppdrogs åt Lena Tellberg att meddela CS före 2007-01-15.

c) från SKK: månadsbrev (september och oktober), protokollsutdrag ur protokoll SKK:s Avelskommitté

2006-09-06 och SKK:s Centralstyrelse 2006-09-07 angående DNA-test prcd-PRA (”gamla” testresultat),

pressmeddelande angående sund hundavel, inbjudan till avelsrådskonferens, brev från Utbildningskommittén

d) övriga: mail från XXXXX XXXXXXXXXX angående vandringsprisstatuter

§7

Utställningsfrågor

a) Domare 2

Christel Tevin rapporterar att domare för majutställningen blir Edwina Thomas och Toshinori Omura,

Ronnebyutställningen: Åke Cronander och Susanna Petik och Q-poolen: Marie Hamill och Marie Thorpe.

Lena Tellberg meddelar att ringsekreterare för majutställningen är bokade.

§8

Pudelnytt

Lena Tellberg meddelar att manus för PN4-2006 är inskickat med julhälsning från södras styrelse.

§9

Rapporter

a) medlemsstatistik: från 2006-09-13

b) övriga rapporter; Anita Sjöholm rapporterar från Rastorget på Malmö Valp som var mycket lyckat med

de nya skärmarna från CS. Dan Andersson och Ingalill Hansson stod också i montern. Anita Sjöholm meddelar

att Linda Johnsson kommer att vara lydnadsdomare i Q-poolen i oktober.

 

§10

Ekonomiska frågor

Annika Kronberg meddelar att ekonomin är fortsatt god trots stora kostnader för hyra av Q-poolen.

Ledamöterna uppmanas att inkomma med kvitton för utlägg innan 2006-12-31. Karin Dahl har fått i ordning

bokföringsprogrammet på sin dator.

§11

Övriga frågor och ärenden

Inga

 

§12

Kommande styrelsemöten

Jan-Erik Bång presenterar lista på nästa års planerade möten. Nästa möte blir tisdagen den 16 januari 2007

kl 18.00 på Hässleholmsgården, Hässleholm

§13

Avslutning

Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

JUSTERAS         VID PROTOKOLLET

 

Jan-Erik Bång       Lena Tellberg

Ordförande         Sekreterare