Tillbaka

 

Protokoll nr 7-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:   Hässleholmsgården, Hässleholm, lördag den 28 oktober 2006

 

Närvarande:    Ordförande    Jan-Erik Bång

 

     Sekreterare   Lena Tellberg

     Ledamöter   Anita Sjöholm

                        Gunnel Edin

                          Angelica Green

                        Anja Ekberg

   Suppleanter   Karin Dahl

                        Katarina Ohlsson

Meddelat förhinder:   V ordförande Christel Tevin

Suppleant   Mona Hermansson

Kassör   Annika Kronberg   

                                                 Protokollet innehåller §§1-12.
 
 

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna och kassören välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§2

Dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§3

Föregående mötes protokoll

Protokoll 6-2006 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.         

 

§4

Utställningsfrågor

 

   a) Hässleholmsutställningen, utvärdering

Jan-Erik Bång rapporterar att utställningen i Q-poolen var mycket lyckad och initiativet med

kaffe och kaka till utställarna var mycket uppskattat. Städningen gick också mycket lättare i år

eftersom Q-poolen fått en ny mera lättstädad matta som inte var hal. Svante Ohlsson och

Roger Ekberg tackas speciellt för sina fina insatser vid prisbordet. Det har uppmärksammats i

efterskott att vi troligen har haft besök på utställningen av valpar under 4 månader.

Uppdrogs åt Lena Tellberg att kontakta ägaren till hundarna och informera denne om gällande

regler och om att vid upprepning kommer en anmälan till SKK att göras.

 

  b) Domare 2007

Eftersom ansvarig Christel Tevin inte var närvarande bordlades frågan till nästa möte.
 

  c) Statuter för vandringspris

Birgitta Göransson har utarbetat förslag till statuter till de nya vandringspriserna i bruks och agility.

Diskuterades förslaget och beslöts att anta förslaget.

 

d ) Inköp av vandringspriser

Diskuterades vilken typ av vandringspriser södra avdelningen ska köpa in och beslöts att

försöka köpa någon slags pudelskulptur. Uppdrogs åt Angelika Green att köpa in två skulpturer.

 

 

§5

Skrivelser

•  protokoll 5 och 6, 2006 från CS och protokoll 5-06 och minnesanteckningar

6-06 från västra avd. och protokoll 4-06 och 5-06 från norra avd.

•  skrivelser från CS: inga

•  från SKK: månadsbrev, protokollsutdrag ur protokoll SKK:s Avelskommitté

2006-06-15 angående DNA-test prcd-PRA (tillägg och förtydligande AK 2/2006 §45),

nyhetsbrev från UK,inbjudan till utbildning för kassörer, Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer,

info angående SKKmaterial, auktorisation av exteriördomare: Kurt Nilsson

och Britta Roos-Börjeson, inbjudan till kursen ”Skelett- och ledhälsa hos hund”,

information angående Kennelfullmäktige 2007,instruktioner till domare angående mätning,

adresslistor till ordförande och sekreterare och inbjudan från Sydskånska KK till att

delta på Rastorget Malmö Valp och Ras- och specialklubbsträff

•  övriga: mail från XXXXXXXXXX XXXXXXXX angående ett privat uppfödarmöte i Göteborg

2006-09-27.

§6

Övrig verksamhet

Planering för 2007

Diskuterades och gicks igenom planerade aktiviteter för 2007. Redovisas senare i Verksamhetsplan för 2007.

Beslöts att lägga information och diskussion angående det nya kommande Hälsoprogrammet för PRA med

DNA-test direkt efter årsmötet. Beslöts att tillfrågaDan Andersson att informera och leda mötet. Beslöts att också

erbjuda södra avdelningens championrosett till under 2006 nya Lydnadstitelinnehavare.

 

§7

Pudelnytt

Sista manusdag för PN 4 är 1 november. Kallelse till årsmöte, aktiviteter som redan är bestämda och

utställningsinformation för 2007.

Uppdrogs åt Lena Tellberg att sammanställa och skicka in materialet förutom utställningsinformation som Christel

Tevin skickar in.

 

§8

Rapporter

a) medlemsstatistik: södra avdelningen har nu uppnått medlemsantalet 800 medlemmar i september 2006.

b) övriga rapporter; inga

 

§9

Ekonomiska frågor

Ingen rapport förelåg från kassören. Karin Dahl rapporter att hon har svårigheter med att få bokföringsprogrammet

att fungera på sin dator.

 

§10

Övriga frågor och ärenden

Diskuterades att inköpa funktionärströjor och namnskyltar. Uppdrogs åt Angelica Green att undersöka med Formo.

 

§11

Nästa styrelsemöte

Tisdagen den 12 december 2006 kl 18.00 på Hässleholmsgården, Hässleholm

 

§12Avslutning

Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

JUSTERAS         

VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång       Lena Tellberg

Ordförande         Sekreterare