Tillbaka

Protokoll nr 6-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Norra Rörum, Höör, onsdag den 9 augusti 2006

Närvarande: Ordförande    Jan-Erik Bång
                                           V ordförande Christel Tevin
                                           
Sekreterare    Lena Tellberg
                                           Ledamöter     Anita Sjöholm
                                                                Gunnel Edin 
                                          Suppleanter    Mona Hermansson
                                                                Karin Dahl      

Adjungerad:                         Kassör           Annika Kronberg                                                                                 
Meddelat förhinder:              Ledamot        Angelica Green
                                                                 Anja Ekberg
                                           Suppleant       Katarina Ohlsson

Protokollet innehåller §§1-14.

§1
Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna och kassören välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll
Protokoll 5-2006 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna

§4
Utställningsfrågor

                      a) Christel Tevin rapporterar att allt flyter på med höstutställningen i Q-poolen. Vi behöver ha
funktionärer till att rulla in mattor på söndagskväll. Uppdrogs åt Christel Tevin och Lena Tellberg att kontakta
tänkbara personer. Beslöts att det ska finnas mentorer på plats till utställare i ”Kom Som Du Är”.
Uppdrogs åt
Annika Kronberg och Lena Tellberg att vara mentor
                      b) Jan-Erik Bång rapporterar att den inofficiella utställningen gick mycket bra och återigen
hade vi tur med vädret. Diskuterades problem med otillräckligt antal rosetter. Beslöts att mera rosetter
måste finnas till försäljning och att vi måste se till att det alltid finns i lager eftersom det ofta är brist.
Beslöts att
till en början bara kontraktera 2 domare nästa år och vidtala fler om anmälningsantalet så kräver.
                      c) Christel Tevin rapporterar att domare för Hässleholm maj 2007 delvis är klart
och att vi kommer att dela domare för Ronnebyutställningen 2007 med Blekinge KK.

§5
Vandringspriser
Erbjudande om instiftande av vandringspris har inkommit från XXXX XXXXX, XXXXXXXXX Kennel. Diskuterades
frågan och beslöts att ej mottaga vandringspriset eftersom det inte kan anses förenligt med den respektlöshet
som XXXX XXXXX tidigare visat Svenska Pudelklubbens södra avdelning och dess medlemmar.
Det har inkommit en förfrågan från XXXXXX XXXXXXXXX om hon får skänka pris till det av SPK, södra
avdelningen nyligen instiftade vandringspriset i bruks. Diskuterades frågan och beslöts att det inte är
lämpligt men att södra avdelningen gärna ser att XXXXXX XXXXXXXXX instiftar ett eget brukspris. Paragrafen
förklarades omedelbart justerad.

§6
MH
Anita Sjöholm rapporterar att det är problem med nuvarande bokningssystem för MH eftersom en del
personer inte betalar i tid och bokar av sent och då blir det svårt att kalla in reserver med kort varsel.
Diskuterades frågan och beslöts att deltagarna får ställa sig på kölista för MH och när ett MH är fullt
bokas plats och datum. Anita meddelar också att det inte finns tillräckligt med deltagare till 2 dagar i
Torsås. Anita tar kontakt med Anja Ekberg för att bestämma vilken dag som är lämpligast att behålla.

§7
Skrivelser

a)      protokoll 4, 2006 från CS och protokoll 3-06 norra avd.

b)      medlemsstatistik juni-2006, information om pudelgrejor till försäljning som finns att
 beställa hos CS

c)      från SKK: månadsbrev, protokollsutdrag ur protokoll SKK:s Avelskommitté
2006-04-26 angående DNA-test prcd-PRA och protokoll SKK:s Uppfödar-och
Kennelkonsulentkommitté 2006-03-16 angående avregistrering av dvärgpudelkull
och lista på uppfödare som har meddelats ”icke hänvisning”

d)      övriga: mail från XXXXXX XXXXXXX, se §5.

 

§8
Övrig verksamhet 2006

a)      Christel Tevin rapporterar att tyvärr måste vi ställa in Pudelns helg pga för få anmälningar,
men att vi planerar att komma igen nästa år med liknande aktivitet. Beslöts att redan på
planeringsmötet i oktober 2006 ta upp frågan.

b)      Diskuterades södra avdelningens deltagande på Malmö Valp den 12 november 2006.
Lena Tellberg meddelar att vi får låna det nya proffsiga skärmmaterialet från SPK,CS.
Uppdrogs åt
Anita Sjöholm och Mona Hermansson att sköta bemanna och sköta montern.
Lena Tellberg meddelar att lokal är bokad på Kristianstad BK för veterinärträffen den
23 september 2006.

 

§9
Pudelnytt
Sista manusdag för PN 4 är 1 november.

§10
Rapporter
Christel Tevin och Lena Tellberg rapporterar från Pudelnationalen som avlöpte helgen 22-23 juli på
Skokloster under mycket varierande väderförhållanden (alla domare och ringsekretarare fick hänga i
domartältet med hela sin tyngd för att hålla kvar tältet på marken under en tromb) med ett rekordstort
antal anmälningar för SPK.

§11
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg rapporterar att ekonomin är fortsatt god. Karin Dahl och Annika Kronberg har träffats
för att förbereda och utbilda Karin i kassörsfunktionen.

§12
Övriga frågor och ärenden

Diskuterades arbetet i kommittéer och delegationsfrågor. Lena Tellberg påpekar att det är viktigt att
södra avdelningen skickar en representant till SKK:s utbildning för utställningsansvariga. Beslöts att
Anita Sjöholm åker på denna utbildning hösten 2006.

§13
Nästa styrelsemöte
Söndagen den 28 oktober 2006 kl 9.00 på Hässleholmsgården, Hässleholm (Planeringsdag inför 2007).
Beslöts att
Christel Tevin bokar lokal och lunch på närliggande golfklubb och att Lena Tellberg köper
bröd till frukostkaffet.

§14
Avslutning
Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång                                                                  Lena Tellberg
Ordförande                                                                     Sekreterare