Tillbaka

 Protokoll nr 5-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Studiefrämjandet, Kristianstad, onsdag den 31 maj 2006

Närvarande: Ordförande    Jan-Erik Bång
                                           V ordförande Christel Tevin                       fr o m §4c
                     
Sekreterare    Lena Tellberg
                      Ledamöter     Anita Sjöholm
                                           Anja Ekberg                         fr o m §4c
                                           Gunnel Edin      
                     Suppleanter    Mona Hermansson
                                           Katarina Ohlsson                 fr o m §4c
                                           Karin Dahl
Adjungerad:                         Kassör           Annika Kronberg                 fr o m §5
Meddelat förhinder:              Ledamot        Angelica Green

                                                                

Protokollet innehåller §§1-12.

§1
Mötets öppnande
Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna och kassören välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes efter byte av plats av §§ 4 och 5.

§3
Föregående mötes protokoll
Protokoll 3-2006 och 4-2006 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna

§4
Skrivelser

a)      protokoll 1,2 och 3 2006 från CS, protokoll 4-06 västra avd, protokoll årsmöte 2006, 1 och
2-2006 norra avd och protokoll årsmöte 2006, 1,2 och 3-2006 mellansvenska avd

b)      medlemsstatistik april-2006, minnesanteckningar från SPK:s verksamhetskonferens 16 oktober
2005 (inkom södra 28 april 2006) och brev från CS ledamoten Madeleine Bergendahl angående
uppfödarutbildning och minnesanteckningar från SKK:s utbildningskonferens. Diskuterades frågan
om att ordna uppfödarutbildning, styrelsen ansåg att den utbildning som Kennelklubbens länsklubbar
ordnar är tillräcklig, men att informera om denna i PN på södras sida och på södras hemsida.

c)      från SKK: månadsbrev, information angående munkorg vid inpassering på utställning, inbjudan till
sekreterarutbildning och information om protokollskrivning vid årsmöten och upprop om att föreslå
personer som är lämpliga att bistå som ordförande för andra klubbar vid årsmöten. Beslöts att
föreslå Jan-Erik Bång och Svenne Persson från södra avdelningen. Uppdrogs åt Jan-Erik Bång
att kontakta Svenne Persson för att se om han är villig att stå på listan.

d)      övriga: erbjudande om utställningsadministration av Bonnyville Show Support.

§5
Utställningsfrågor

                      a) konstaterades att Hässleholmsutställningen i stort sett flöt bra men Lena Tellberg rapporterar
                          att
bestyrelsen vid SPK:s utställning i Hässleholm 21 maj 2006 har fått en anmälan om att en
                          hanhund i
unghundsklassen genom morrning  och okontrollerat beteende störde annan medtävlare
                          så att dennes hund inte kunde visa sig på rättvist sätt.


                         

Efter kontakt med ringsekreterare, andra funktionärer, ägaren till anmäld hund och annan medtävlare anser bestyrelsen
att händelsen utgjorde en störning för den andra hunden men inte innebar oacceptabelt beteende enligt SKK.s
Utställnings- och championatbestämmelser punkt 4. Ägaren till den anmälda hunden uppmanas att bättre kontrollera
sin hund vid eventuellt ytterligare utställningstillfällen så att andra medtävlare och deras hundar inte störs.
Kopia på beslutet tillsänds anmälaren och ägaren till anmäld hund. Bestyrelsens beslut förklarades omedelbart justerat.
Christel Tevin rapporterade att kontakten med Dogman flöt bra frånsett att ingen logga och skärmmaterial inkom från dem.

                      b) Christel Tevin rapporterar att det hittills är ca 150 hundar anmälda till den inofficiella utställningen i Höör,
                           anmälningstiden utgår 5 juni enligt PN.

                      c) Christel Tevin rapporterar att domare för 2007 ännu inte är klart men att arbetet har påbörjats.
                          Vi kommer att försöka dela domare med Nordskånska respektive Blekinge KK.

§6
Övrig verksamhet 2006

a)      Christel Tevin rapporterar att förhandlingar pågår med två olika anläggningar i Höör inför Pudelns helg
och att hon hoppas att det ska vara klart vecka 23. Diskuterades organisationen och beslutades att Christel
Tevin, Anita Sjöholm och Mona Hermansson ingår i arbetsgruppen som ska organisera och planlägga
aktiviteterna. Några av instruktörerna är redan kontaktade.

b)      Diskuterades att ordna en utställningsklippningkurs  till hösten. Uppdrogs åt Lena Tellberg
att kontakta instruktör för kurs i sep/okt.

§7
Pudelnytt
Sista manusdag för PN 3 är 1 augusti. Uppdrogs åt Lena Tellberg att maila påminnelse till styrelsen före eftersom
vi inte har något möte under sommaren.

§8
Rapporter
Mona Hermansson rapporterar att de tre informella ringträningarna i april/maj lockade mellan 3-6 deltagare. Christel Tevin rapporterar att testresultaten från vår PRA-clinic blev försenade p g a oklara uppgifter från Holland angående postgång men att de nu har kommit.

§9
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg rapporterar att ekonomin är fortsatt god. Hässleholmsutställningen ser inte ut att ge någon vinst, men den är inte helt färdigredovisad.

§10
Övriga frågor
Jan-Erik Bång rapporterar att uppropet till uppfödarna angående annonsering inte gav någon större respons. Diskuterades frågan och beslöts att erbjuda 3 annonser i katalog under ett år och medverkan på uppfödarlistan på södras egen hemsida för en kostnad av 300 kr per år. Möjlighet att få hjälp med annons ska erbjudas för 100 kr per ny annons. Uppdrogs åt Jan-Erik Bång att kontakta vår webbmaster.

Jan-Erik Bång påpekade vikten av att inte föra vidare till utomstående vad som har diskuterats på styrelsemötena innan protokollet är justerat och lagt till handlingarna och att inte delge annan hur diskussionerna har förts.

§11
Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 9 augusti 2006 kl 18.30 (OBS!), Studiefrämjandet, Kristianstad

§12
Avslutning
Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat, tackade för visat intresse och önskade alla en trevlig sommar.

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång                                                                  Lena Tellberg
Ordförande                                                                     Sekreterare