Tillbaka

Protokoll nr 4-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Studiefrämjandet, Kristianstad, måndag den 24 april 2006
Närvarande: Ordförande    Jan-Erik Bång

                                           V ordförande  Christel Tevin
                                         
 Sekreterare     Lena Tellberg
                                           Ledamöter     Anita Sjöholm
                                                                 Anja Ekberg  
                                           Suppleanter    Katarina Ohlsson 
                                                                 Karin Dahl                                           
Meddelat förhinder:              Ledamöter:     Angelica Green
                                                                  Gunnel Edin 
                                           Suppleant       Mona Hermansson                     

Protokollet innehåller §§1-11.

§1
Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning

Dagordningen godkändes med strykning av punkten föregående protokoll.

§3
Utställningsfrågor

a)      Diskuterades kommande utställning i Hässleholm och konstaterades att eventuell pälsprovstagning måste

      fungera denna gång. Beslöts att nummerlapparna ska delas ut vid insläppet så att vi får bättre kontroll på

      vaccinationerna. Uppdrogs åt Lena Tellberg att beställa lunch och fikakorgar till domare och ringsekreterare

      hos Nordskånska KK.

b)      Christel Tevin rapporterar att domarna för den inofficiella utställningen i juni är Eva Borg, Kerstin Nilsson, Danmark

       och Owe Rindstrand. Annons kommer i Hundsport majnumret.

§4
Skrivelser

a)      inget protokoll från CS, protokoll 2-06 och 3-06 västra avd

b)      inga skrivelser från CS

c)      inga skrivelser från SKK

d)      övriga: utgående skrivelse, svar från Birgitta Göransson till XXXXXX XXXXXXXXX och XXXXXX XXXXXXXXXX
angående ”Årets Brukspudel”

§5
Övrig verksamhet 2006
Diskuterades problemet med att organisera en utställningsklippkurs i Småland. Uppdrogs åt Anja Ekberg att ringa
Cathrin Lindqvist-Johansson och erbjuda sig att vara instruktör.
MH kommer att organiseras för SPK 5/8 på Åstorps BK.
Ortsgruppen (Schäferklubben) som ordnar vårt MH i Blekinge vill att vi betalar ca 1500 kr för arrangemanget utöver
anmälningsavgifterna. Beslöts att södra avdelningen betalar den kostnaden. Alla ledamöterna uppmanas att höra med
närmaste Brukshundklubb om SPK, södra kan köpa ett helt MH- paket av dem. Uppdrogs åt Lena Tellberg att boka
 lokal hos Kristianstad BK 23/9.
Uppdrogs åt Anja Ekberg och Katarina Ohlsson att gemensamt med Lagotto Romagnoloklubben ordna hundpromenad
16/9 i Blekinge och att eventuellt engagera en ”Hundspråksinstruktör” till samma tillfälle.

§6
Pudelnytt
Gicks igenom material som ska in i Pudelnytt 2-2006, sista manusdag 1 maj.

§7
Rapporter
a) Pudelfullmäktige blev långvarigt pga av stora diskussioner om proposition angående eventuellt nytt
Hälsoprogram på ögon och södra avdelningen uppmärksammade att meningen angående närvarorätt för
alla klubbens medlemmar vid Pudelfullmäktige som finns i SKK:s typstadgar för specialklubb var
utelämnad i förslaget till SPK:s nya stadgar. Föreningskommitténs (SKK) ordförande Per-Inge Johansson
och Dan Andersson förklarade att det var ett rent redigeringsmisstag och att meningen ska vara med i de
nya stadgarna.
Södra avdelningens delegater deltog aktivt i diskussionerna på stämman och Björn Langbeck som ledde
förhandlingarna gjorde ett utmärkt jobb.

b) Christel Tevin rapporterar att  ”PRA-clinic” 17/4 gick bra och att 23 hundar deltog. Samtidigt var det
utställningsträning som leddes av Marika Tevin.

§8
Ekonomiska frågor
Ingen ekonomisk rapport hade inkommit från kassören.

§9
Övriga frågor och ärenden
Jan-Erik Bång föreslog att Christel Tevin skulle föreslås som mottagare av SPK:s Förtjänsttecken.
Diskuterades frågan och beslöts att föreslå Christel Tevin till Förtjänsttecken. Christel Tevin deltog inte i beslutet.

§10
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 31 maj 2006 kl 1800, Studiefrämjandet, Kristianstad

§11
Avslutning
Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång                                                                  Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare