Tillbaka

Protokoll nr 3-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Studiefrämjandet, Kristianstad, måndag den 27 mars 2006

Närvarande: Ordförande    Jan-Erik Bång

                                            Sekreterare    Lena Tellberg
                                            Ledamöter     Anita Sjöholm
                                                                 Anja Ekberg
                                                                 Angelica Green
                                                                 Gunnel Edin
                                           Suppleanter    Katarina Ohlsson 
                                                                 Karin Dahl
                     Adjungerade:  Kassör           Annika Kronberg
                                                                 Doris Backe, delegat PF
                                                                 Linda Isgren, delegat PF
Meddelat förhinder:              V ordförande Christel Tevin
                                           Suppleant       Mona Hermansson

Protokollet innehåller §§1-13.

§1
Mötets öppnande

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade ledamöterna, kassören och delegaterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna

.§4

Stämmofrågor

a)      Alla ordinarie delegater kan delta i Stockholm 1-2 april. Alla har bokat resa. Vi möts på hotellet.

b)      Alla handlingar till stämman gicks igenom och diskuterades propositioner och motioner.

c)      Övriga stämmofrågor gicks igenom.

§5
Skrivelser

a)      inget protokoll från CS, protokoll 1-06 västra avd

b)      från CS: brev angående sponsoravtal med Dogman, uppdrogs åt Lena Tellberg att skicka
kopia till Berit Petersson och lista SPK utställningar 2006.

c)      från SKK: pressmeddelanden, information angående hänvisningsstopp, nya grundregler,
lista länsklubbarnas utställningar 2006.

d)      övriga: utgående skrivelse, svar till CS angående SPK:s brukspudel 2005.

§6
Årsmötesfrågor

a)      diskuterades förra årets vinst, beslöts att ta en del av det till de nyinstiftade vandringsprisen
i agility och bruksgrenar.

b)      diskuterades beslutet om instiftande av de nya vandringspriserna och statuter för dem,
beslöts att
fråga XXXXXX XXXXXXXXXX om hon tillsammans med vandringsprisansvariga
XXXXXXXX XXXXXXXXX kan utarbeta statuter för prisen. Uppdrogs åt Angelica Green att
kontakta XXXXXX XXXXXXXXXX

c)      inget fanns att diskutera angående övriga årsmötesfrågor.

 

§7
Rapporter
Anita Sjöholm rapporterar från MH 28 februari hos Åstorps BK där 8 pudlar deltog och från en
lyckad utställningsklippningskurs för Christer Ivarsson där 10 personer med hundar deltog. Christel Tevin
hade lagat lunch till alla. Rapport med bilder finns på södras hemsida. En hund fick avbryta sitt MH pga
av att den skadade en klo. Beslöts att erbjuda ett nytt testtillfälle för hunden utan kostnad. Diskuterades
det stora intresset för MH, uppdrogs åt Anita Sjöholm att förhöra sig om vi kan få ett till MH i Blekinge
i november 2006. Kostnaden för MH är nu 350 kr.

§8
Utställningsfrågor
Inget fanns att rapportera.

§9
Övriga aktiviteter
Diskuterades fler aktiviteter i höst. Beslöts att ordna pudelpromenad i Blekinge till hösten,
uppdrogs åt
Anja Ekberg och Katarina Ohlsson att planera.

§10
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg rapporterar att ekonomin är fortsatt god.

§11
Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.

§12
Nästa styrelsemöte
Måndagen den 24 april 2006 kl 1800, Studiefrämjandet, Kristianstad

§13
Avslutning
Ordföranden Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång                                                                  Lena Tellberg
Ordförande                                                                     Sekreterare