Tillbaka

Protokoll nr 2-2006 fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och tid:                      Betelkyrkan, Höör söndag 12 februari 2006

Närvarande: Ordförande    Jan-Erik Bång                     
                     
V
ordförande Christel Tevin
                      Sekreterare    Lena Tellberg
                      Ledamöter     Angelica Green
 
                                           Anja Ekberg
                                           Anita Sjöholm
                                          
Gunnel Edin     
                     Suppleanter    Mona Hermansson
                                           Katarina Olsson
                                           Karin Dahl

 Adjungerad:                       Annika Kronberg

                                           

                                                                                                             Protokollet innehåller §§1-8.

§1
Mötets öppnande, presentation

Ordförande Jan-Erik Bång hälsade nya och gamla ledamöter välkomna och förklarade mötet öppnat. Nya och
gamla ledamöter presenterade sig för varandra.

§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Konstituering av styrelsen

a)      Till kassör utom styrelsen på ett år utsågs Annika Kronberg.

b)      Till representant från styrelsen gentemot kassören utsågs Karin Dahl.

§4
Firmatecknare
Beslöts
att återta Lotta Sandells rätt som firmatecknare eftersom hon inte längre tillhör styrelsen.
Beslöts att Jan-Erik Bång och Annika Kronberg var för sig tecknar Svenska Pudelklubbens södra avdelnings
Postgirokonto 43 65 01-1 samt föreningskontot i Färs och Frosta Sparbank konto nr XXXXXX.
Beslöts att Jan-Erik Bång och Annika Kronberg gemensamt tecknar avdelningens kapitalkonto i Färs och
Frosta Sparbank konto nr XXXXXXX.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§5
Utbildningsfrågor
Christel Tevin är anmäld till en SKK kurs för utställningsansvariga 11-12 mars men meddelar att hon fått förhinder.
Diskuterades om avdelningen ska sända någon annan, men beslöts att vänta till nästa kurstillfälle.

§6
Övriga frågor
Lena Tellberg meddelar de nya ledamöterna om ersättningar och skrivande av reseräkning och att
milersättningen från 2006-01-01 är 18 kr/mil.

§7
Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 27 mars 2006, kl 18.00 på Studiefrämjandet, Kristianstad.

§8
Mötesavslutning
Ordförande Jan-Erik Bång förklarade mötet avslutat.

 

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Jan-Erik Bång                                                                  Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare