Tillbaka

Protokoll nr 1-2006 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Studiefrämjandet, Kristianstad, tisdag den 10 januari 2006

Närvarande:                      V ordförande Christel Tevin
                                          
Sekreterare    Lena Tellberg
                                           Kassör           Annika Kronberg
                                           Ledamöter     Jan-Erik Bång
                                                                 Anja Ekberg                         fr o m §5   
                                           Suppleanter    Anita Sjöholm 
                                                                 Gunnel Edin                                                                    

Meddelat förhinder:              Ordförande    Lotta Sandell
                                            Ledamot        Angelica Green
                                            Suppleant       Mona Hermansson

Protokollet innehåller §§1-11.

§1

Mötets öppnande
Vice ordförande Christel Tevin hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes med ändring i §8 av datum för MH till 26 februari och 22 april och
lades till handlingarna.

§4
Utställningsfrågor
Diskuterades plats för majutställningen. Uppdrogs åt Anita Sjöholm att boka Ljungbyhed med kök. Christel Tevin meddelar
att Kerstin Nilsson har tackat ja till att döma på den inofficiella utställningen i juni.
Diskuterades att ha någon form av uppvisning med pudlar, t ex ledarhund, sök etc. vid den inofficiella utställningen.

§5
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg rapporterar att det inte blev någon vinst på de tre officiella utställningarna eftersom så många
anmälningsavgifter för Q-poolenutställningen fick betalas tillbaka p g a domarändring, men det ser ändå ut att bli en vinst
för södra avdelningen 2005.
Beslutet i protokoll 6-2005 § 6 angående sponsring till Pudelnationalen ändras därför till att södra avdelningen beslutar
att sponsra lydnadsdelen av Pudelnationalen med 3 000 kr.

§6
Skrivelser

Lena Tellberg redovisar inkommen skrivelse från CS angående beställning av klistermärken.

§7
Rapporter
Anita Sjöholm rapporterar att alla MH platserna för våren är fulltecknade. Uppdrogs åt Anja Ekberg att kolla om det
finns möjlighet att anordna ett MH i Blekinge i höst.

§8
Övriga frågor
Årsmötesfrågor diskuterades och beslöts att Lena Tellberg skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Valberedningens förslag diskuterades och beslöts att Christel Tevin kontaktar valberedningen angående turordningen
för de föreslagna ledamöterna. Det är kutym i föreningar att suppleanter som arbetat och fungerat bra i styrelsen erbjuds
en plats som ordinarie ledamot när mandat ska fyllas. Jan-Erik Bång meddelar att han vill ha alla årsmötesdokument
för tryckning senast den 25 januari. Uppdrogs åt Lena Tellberg att kontakta Svenne Persson och fråga om han kan
tänka sig att åter ställa upp som årsmötesordförande. Beslöts att anmäla Lena Tellberg som sekreterare för årsmötet.
En motion angående instiftande av vandringspris för agility och ett för bruksgrenar har inkommit från XXXXX XXXXXXXXXX.
Beslöts
att bifalla motionen.

§9
Bevakningslistan
Gicks igenom och konstaterades att inget kvarstod.

§10
Nästa styrelsemöte
Söndagen den 12 februari 2006, direkt efter årsmötet, Betelkyrkan, Höör.

§11
Avslutning
Vice ordföranden Christel Tevin förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

 Christel Tevin                                                                  Lena Tellberg

Ordförande vid mötet                                                       Sekreterare