Tillbaka

Protokoll nr 7-2005 fört vid sammanträde med styrelsen för Svenska Pudelklubbens södra avdelning.

Plats och datum:                Åhusstrand, Åhus lördag den 26 november 2005.

Närvarande: Ordförande   Lotta Sandell                        

V ordförande Christel Tevin
 

                                            Sekreterare    Lena Tellbeg

                                             Ledamöter     Jan-Erik Bång
                                                                  Anja Ekberg                                                                                         

                                            Suppleanter    Mona Hermansson
                                                                 
Anita Sjöholm
                                                                  Gunnel Edin

Meddelat förhinder:              Kassör           Annika Kronberg

                                            Ledamot        Angelica Green

Protokollet innehåller §§1-12.

§1
Mötets öppnande

Ordförande Lotta Sandell hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Dagordning

Dagordningen godkändes.

§3
Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.

§4
Utställningsfrågor
Christel Tevin rapporterar att domarna för 2006 är klara, Valentina Ivanischeva, Ryssland och Kristina Sahlström dömer i maj och John och Anna Marshall dömer i oktober. Lena Tellberg meddelar att ett mail från en medlem har inkommit efter Q-poolenutställningen med anledning av avdrag 30 kr vid återbetalning av anmälningsavgift pga domarbyte. Konstaterades att sådan avgift är tillåten för att täcka administrativa kostnader enligt SKK:s Utställnings- och championatbestämmelser punkt 19 och allmänt förekommande. Beslöts att södra avdelningen även i fortsättningen tar ut avgift vid återbetalning av anmälningsavgift enligt bestämmelserna.

§5
Ekonomiska frågor
Annika Kronberg har genom mail till Lena Tellberg meddelat att ekonomin är fortsatt god och att det ser ut som det blir en vinst även 2005.

§6
Ordförandekonferensen oktober 2005
Lotta Sandell går igenom rapporten från Ordförandekonferensen som alla ledamöterna tidigare fått per mail från henne. Diskuterades om godkännande i exteriör bedömningsklass ska räcka vid valphänvisning. Södra avdelningen tycker att nuvarande krav på minst 1:a i kvalitet på officiell utställning fortfarande ska gälla.

§7
Skrivelser

Lena Tellberg redovisar inkomna skrivelser bl. a. medlemsstatistik, mail från Linda Isgren angående priser på utställningar.

§8
Rapporter

Anita Sjöholm rapporterar från södra avdelningens deltagande på Rastorget på Malmö Valp den 13 november som var mycket uppskattat, men Anita efterlyser ett klipphäfte att erbjuda till försäljning. Diskuterades och beslöts att Annika Kronberg beställer klipphäften från Mia Övernäs att sälja vid södra avdelningens aktiviteter. Anja Ekberg och hennes dotter hade tagit fram material till skärmarna, monterat och levererat allt till montern och Anita Sjöholm och hennes dotter skötte presentationen av SPK i montern. Anita Sjöholm rapporterar att tyvärr måste MH i november inställas pga. sjukdom hos en funktionär, men att MH för våren 2006 är planerade den 22 februari och 22 mars.

§9
Övriga frågor
Christel Tevin meddelar att lokal för årsmötet är bokad. Lena Tellberg meddelar att information om SPK, södra championatrosett finns i kallelsen till årsmötet.

§10
Bevakningslistan

Gicks igenom och konstaterades att inget kvarstod.

§11
Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 3 januari 2006 kl 1800, Studiefrämjandet, Kristianstad.

§12
Avslutning

Ordföranden Lotta Sandell förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

JUSTERAS                                                                   VID PROTOKOLLET

Lotta Sandell                                                                   Lena Tellberg

Ordförande                                                                     Sekreterare